Missiegedreven calls (KIC 2020-2023)

Binnen de hoofdlijn Missiegedreven calls van het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 wordt jaarlijks een beperkt aantal grote thematische calls ontwikkeld met een omvang tussen de 5 en 15 miljoen euro. Onderzoekers dienen voorstellen in voor samenwerkingsprojecten, met een budget van 750.000 tot 4 miljoen euro per voorstel.

icoon missiegedreven calls

Missiegedreven calls in het kort

 • Jaarlijks een aantal grote thematische calls for proposals
  • omvang: tussen 5 en 15 miljoen euro
  • 1-2 calls for proposals per Kennis- en innovatieagenda (KIA)
 • Onderzoekers kunnen voorstellen voor samenwerkingsprojecten indienen
  • budget: van 750.000 tot 4 miljoen euro per voorstel 
 • Onderzoek gericht op innovatie
  • thema’s bepaald door de prioriteiten uit de KIA’s
  • cofinanciering: 30%, waarvan minimaal de helft private investering
  • minimaal de helft van de cofinanciering in cash
 •  Onderzoek gericht op kennisontwikkeling
  • thema’s bepaald door NWO, gebaseerd op behoeften van het wetenschappelijke veld
  • cofinanciering: 10% privaat 
  • minimaal de helft van de cofinanciering in cash
 • Jaarbudget: 55 miljoen euro
 • Contactpersonen: Eelco van Dongen (NWO) en Maarten de Zwart (NWO)

Missiegedreven calls toegelicht

Binnen de hoofdlijn MISSIE wordt jaarlijks een beperkt aantal grote missiegedreven calls for proposals ontwikkeld met een omvang tussen de 5 en 15 miljoen euro. In hoofdlijn 1 reserveert NWO jaarlijks een budget per Kennis- en inovatieagenda (KIA). Op deze manier is er voor elke KIA een gegarandeerde jaarlijkse inzet. 

In 2020 is het budget per KIA als volgt:

Voor iedere KIA zullen er op basis van keuzes binnen de agenda één of twee  missiegedreven programma’s per jaar worden uitgewerkt. Deze programma’s en de calls daarbinnen
worden door NWO geharmoniseerd uitgevoerd waardoor de werkwijze voor aanvragers overzichtelijker en eenvoudiger wordt. De onderwerpkeuze wordt bepaald op basis van een prioritering binnen de KIA’s.

Interdisciplinaire samenwerking

Missiegedreven onderzoek vraagt om een integrale benadering, waarbij alfa-, bèta- en gamma-onderzoekers samenwerken en een vraagstuk vanuit verschillende disciplines benaderen. Alleen wanneer technologische en sociale innovatie hand in hand gaan, ontstaan succesvolle innovaties. NWO vraagt daarom expliciet aandacht voor interdisciplinaire samenwerking. In 2020 worden onderzoekers gestimuleerd om interdisciplinaire projectvoorstellen in te dienen; vanaf 2021 is de interdisciplinaire samenwerking een voorwaarde voor onderzoeksvoorstellen binnen de missiegedreven calls, met uitzondering van calls voortkomend uit de KIA Sleuteltechnologieën.


Projectomvang 

Het budget per project kan variëren van 750 duizend tot 4 miljoen euro. De maximale omvang van een project is afhankelijk van het totale call-budget. De projecten zijn opgebouwd uit wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek gericht op maatschappelijke impact. Cofinanciering door private en publieke partijen vindt plaats op projectniveau. De cofinanciering is opgebouwd uit een cash en in-kind bijdrage van de partners. Verschillende partners kunnen samen de totale cofinanciering leveren, waarbij niet elke partner per definitie evenredig bijdraagt. 

Cofinanciering projecten

Cofinanciering van projecten door private en publieke partijen is verplicht en is opgebouwd uit een cash en in-kind bijdrage van de partners. Verschillende partners kunnen samen de totale cofinanciering leveren, waarbij niet elke partner per definitie evenredig bijdraagt. Voor het mkb gelden gunstige voorwaarden voor deelname.

Kennis en innovatie

De hoofdlijn MISSIE kent twee PPS-werkvormen met verschillende cofinancieringsvoorwaarden: een werkvorm kennis met 10% cofinanciering en een werkvorm innovatie met 30% cofinanciering. In beide vormen is een minimale private cofinanciering van 10% vereist. Per missiegedreven programma is een mix van deze twee werkvormen mogelijk, waarbij innovatie de standaard is, gericht is op economische en maatschappelijke innovatie. De werkvorm kennis wordt specifiek ingezet voor kennisopbouw in geval van kennishiaten. 
Vanuit de KIA sleuteltechnologieën zal binnen de hoofdlijn MISSIE een call worden ingericht waarbij 30% cofinanciering op projectniveau wordt gevraagd.


Contact

Dr. Eelco van Dongen Dr. Eelco van Dongen +31 (0)70 3494005 e.vandongen@nwo.nl

Contact

Dr. Maarten de Zwart Dr. Maarten de Zwart +31 (0)70 3440697 m.dezwart@nwo.nl