COVID-19 ('second wave')
Programma

COVID-19 ('second wave')

De wereld is geconfronteerd met een pandemie van het nieuwe coronavirus (ook wel SARS-CoV-2 genoemd) dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken. Deze pandemie en de in verband hiermee genomen maatregelen hebben een grote impact op mensen, de samenleving en care, cure en welzijn. Om de negatieve gevolgen van de pandemie te beperken en om te leren van negatieve en positieve ervaringen – zowel nu als op de langere termijn – zijn kennis, praktische oplossingen en onderzoek nodig.

Het COVID-19-programma

Het onderzoeksprogramma COVID-19 is gericht op onderzoek naar de effecten van de coronacrisis en de maatregelen tegen de coronapandemie. Er zijn drie aandachtsgebieden:

 1. Voorspellende diagnostiek en behandeling
 2. Zorg en preventie
 3. Maatschappelijke dynamiek

Het programma wordt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) door ZonMw en NWO uitgevoerd. De ministeries van VWS en OCW, en NWO financieren het.

Voor alle drie de aandachtsgebieden zijn bottum-up calls for proposals uitgebracht. Daarnaast is er een subsidieoproep COVID-19 – Wetenschap voor de praktijk voor praktijkimpulsen en beleidsvragen uitgezet voor kleine projecten en studies, tot een maximum van € 25.000. Gezien de urgentie van handelen is de deadline voor het indienen van (bottum-up) projectideeën voor aandachtsgebied 1 en 2 donderdag 14 mei 2020, 14.00 uur en voor aandachtsgebied 3 maandag 25 mei 2020, 14.00 uur. Voor COVID-19 Wetenschap voor de praktijk is de deadline maandag 25 mei 2020, 12:00 uur.

Aandachtsgebied 1 – Voorspellende diagnostiek en behandeling

In dit aandachtgebied ligt de nadruk op urgent benodigd onderzoek voor het voorkomen en behandelen van COVID-19-gerelateerde klachten in de vroege, acute fase en in de herstelfase. Het gaat hier om onderzoek naar nieuwe of bestaande therapieën en hun werkingsmechanismen, en om het verkrijgen van inzichten in onder andere het microbioom, immuniteit, voorspellende parameters en behandeling op maat.

Binnen deze call for proposals zijn er vier thema's:

 1. Behandeling
 2. Diagnostiek van besmetting
 3. Risicoanalyse en prognostiek
 4. Virus, immuniteit, immuunrespons en pathogenese

Deadline indienen projectidee: 14 mei 2020, 14.00 uur. Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag: 15 juni, 14.00 uur.


Aandachtsgebied 2 – Zorg en preventie

Binnen dit aandachtsgebied gaat het om onderzoek gericht op de organisatie van de zorg en kwetsbare burgers. Daarnaast is specifiek aandacht voor zorgverleners, in de aanpak ter voorkoming van besmetting en in de (psychosociale) begeleiding gedurende en na afloop van de crisissituaties in zorginstellingen. De focus ligt op zowel de impact van gedrag en gedragsveranderingen op de verspreiding van het virus, als op de gevolgen van de maatregelen voor het individu of voor specifieke kwetsbare groepen.

Binnen deze call for proposals zijn er drie thema's:

 1. Organisatie van zorg en preventie
 2. Zorg en preventie voor kwetsbare burgers
 3. Transmissie en epidemiologie

Deadline indienen projectidee: 14 mei 2020, 14.00 uur. Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag: 15 juni, 14.00 uur.


Aandachtsgebied 3 – Maatschappelijke dynamiek

Deze call for proposals richt zich op het genereren van kennis over de (mondiale) maatschappelijke dynamiek tijdens en na afloop van deze gezondheidscrises. Het betreft de effectiviteit en impact van maatregelen in respons op de coronacrisis alsmede de veerkracht van de samenleving en de economie. De maatschappelijke dynamiek beperkt zich daarbij niet tot de Nederlandse landsgrenzen.

Het richt zich op brede, maatschappelijk vraagstukken, waarbij meerdere wetenschappelijke disciplines betrokken kunnen zijn. Consortia, onderzoeksgroepen en individuele onderzoekers zijn met deze subsidieoproep uitgenodigd om ideeën in te dienen voor onderzoeksprojecten waarmee kennis genereerd wordt over de Nederlandse en wereldwijde impact van de coronacrisis en de maatregelen daartegen. Binnen dit gebied zijn er drie prioritaire thema's:

 1. Onderzoek naar de effectiviteit en impact van maatregelen/strategieën in respons op de coronacrisis
 2. Onderzoek naar de veerkracht van de samenleving
 3. Onderzoek naar de economische veerkracht

Deadline indienen projectidee: 25 mei 2020, 14.00 uur. Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag: 29 juni, 14.00 uur.


COVID-19 – Wetenschap voor de praktijk

De subsidieoproep is bestemd voor kortlopend (actie)-onderzoek uitgevoerd door samenwerkingsverbanden tussen wetenschappelijke organisaties (onderzoekers) en ondernemingen, maatschappelijke organisaties, bestuursorganen of (lokale) overheden. De wetenschappelijke organisatie dient de aanvraag namens het samenwerkingsverband in te dienen. Deze subsidieoproep richt zich op de drie aandachtsgebieden van het programma COVID-19, namelijk:

 1. Voorspellende diagnostiek en behandeling
 2. Zorg en preventie
 3. Maatschappelijke dynamiek

Deadline aanvraag: 25 mei 2020, 12.00 uur.


Meer informatie