Nationale Wetenschapsagenda – Thematische programmering
Programma

Nationale Wetenschapsagenda – Thematische programmering

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, onder andere via thematische programmering waarin wordt samengewerkt met ministeries. De Nationale Wetenschapsagenda benoemt uitdagende en richtinggevende vraagstukken die aansluiten op de kracht van de Nederlandse wetenschap, op de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd en op economische kansen die zich voordoen. Specifieke thematische programmering op maatschappelijk urgente thema’s sluit hier bij aan.


Vragen ministeries

De Nationale Wetenschapsagenda biedt de ministeries de mogelijkheid om onderzoek te stimuleren naar thema’s die voor hen in het bijzonder relevant zijn en om gefundeerde antwoorden te vinden op maatschappelijke vragen die hoog op de agenda staan. Ministeries kunnen jaarlijks thema’s en beleidsvragen aanbrengen waarvoor onderzoek wenselijk is. Een aantal van deze vragen wordt met een extra financiële bijdrage vanuit de Nationale Wetenschapsagenda doorontwikkeld tot calls for proposals.

Bruggen slaan

Thematische programma’s van de NWA beogen bovenal bruggen te slaan. Tussen uiteenlopende wetenschappelijke gebieden, tussen verschillende vormen van onderzoek (fundamenteel, toegepast, praktijkgericht) en tussen diverse nationale en internationale agenda’s. Vergaande multi- en interdisciplinariteit, een kennisketenbrede aanpak en samenwerking met maatschappelijke partners incl. vakdepartementen, bedrijven en NGO’s zijn daarom cruciale kenmerken in de consortia die uitvoering geven aan projecten binnen de programma’s.

Maatschappelijke inbedding en draagvlak

Kennisoverdracht, kennisbenutting en toepassing van de resultaten gedurende de gehele looptijd van de projecten is binnen thematische programma’s van groot belang. Hiermee wordt de maatschappelijke inbedding van de calls geoptimaliseerd en ontstaat draagvlak voor de bruikbaarheid van de uitkomsten voor beleid en uitvoering.

Budget

Het beschikbare bedrag verschilt per thema.

Tijdpad

De thematische calls verschijnen verspreid over het jaar.


Financieringsinstrumenten bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanNationale Wetenschapsagenda