Onderzoek op Routes door Consortia (ORC)
Programma

Onderzoek op Routes door Consortia (ORC)

Nationale Wetenschapsagenda

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, onder andere via een jaarlijkse financieringsronde voor onderzoek op routes door consortia (NWA-ORC). Deze wetenschapsbrede financieringsronde is erop gericht om interdisciplinair onderzoek en innovatie mogelijk te maken waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen.


Financieringsronde Onderzoek op Routes door Consortia

In de jaarlijkse NWA-ORC financieringsronde kunnen consortia aanvragen indienen die gezamenlijk uitdrukking geven aan de breedte en het vernieuwende karakter van de Nationale Wetenschapsagenda. De ronde is erop gericht om onderzoek mogelijk te maken dat leidt tot maatschappelijke en/of wetenschappelijke doorbraken. De consortia zijn interdisciplinair en kennisketenbreed; ook relevante maatschappelijke partners zijn vertegenwoordigd. De aanvragen hebben betrekking op één of meerdere NWA-routes.

Voor het bereiken van doorbraken is een actieve samenwerking binnen de kennisketen van groot belang. Consortia van onderzoekers en maatschappelijke partners uit de publieke- en semi-publieke sectoren en het bedrijfsleven werken daarom intensief samen bij het vormgeven, uitvoeren en toepassen van onderzoek. Binnen dergelijke breed samengestelde consortia kan het cyclische karakter van onderzoeks- en innovatieprocessen goed tot zijn recht komen. Met ‘cyclisch karakter’ wordt bedoeld dat onderzoek leidt tot kennis die doorstroomt naar de toepassing in beleid en praktijk. En tevens: dat vragen en problemen uit beleid en praktijk weer aanleiding geven voor verder fundamenteel en toegepast onderzoek.

Voor de financieringsronde 2019 is een budget van 80,5 miljoen euro beschikbaar. In de eerste financieringsronde van 2018 is ruim 54 miljoen euro toegekend. Meer informatie over de gehonoreerde onderzoeksprojecten uit deze ronde is hier te vinden.

Tijdpad

NWO handelt in lijn met de maatregelen die het kabinet neemt in de aanpak van het coronavirus. Dit heeft gevolgen voor financieringsrondes, lopend onderzoek en beleid van NWO. Zie voor meer informatie www.nwo.nl/corona.

Informatie over consortiumvorming

Voor meer informatie over consortiumvorming, bekijk de video op de NWA-pagina.


Financieringsinstrumenten bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanOnderzoek op Routes door Consortia (ORC)