Nationale Wetenschapsagenda - Onderzoek op Routes door Consortia (ORC)
Programma

Nationale Wetenschapsagenda - Onderzoek op Routes door Consortia (ORC)

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, onder andere via een jaarlijkse financieringsronde voor onderzoek op routes door consortia (NWA-ORC). Deze wetenschapsbrede financieringsronde is erop gericht om interdisciplinair onderzoek en innovatie mogelijk te maken waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen.


Webinar NWA-ORC call

De Nationale Wetenschapsagenda organiseerde op donderdagochtend 28 maart 2019 een Webinar die in het teken stond van de Onderzoek op Routes door Consortia 2019 (NWA-ORC 2019) call.

Kijk hier de Webinar terug

Routes van de Nationale Wetenschapsagenda

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is het antwoord op een breed gedragen behoefte aan meer verbinding en samenhang binnen het Nederlandse bestel van onderzoek en innovatie en een nauwere relatie tussen dat bestel en de maatschappij. De NWA bestaat uit vragen die vanuit de maatschappij aan de wetenschap gesteld zijn. Door deze vragen lopen ‘routes’, die deelverzamelingen van vragen betreffen. De NWA-routes zijn uitgewerkt in het portfolio voor Onderzoek en Innovatie. De routes identificeren de terreinen waarop de Nederlandse wetenschap bij uitstek het verschil kan maken.

Financieringsronde Onderzoek op Routes door Consortia

In de jaarlijkse NWA-ORC financieringsronde kunnen consortia aanvragen indienen die gezamenlijk uitdrukking geven aan de breedte en het vernieuwende karakter van de Nationale Wetenschapsagenda. De ronde is erop gericht om onderzoek mogelijk te maken dat leidt tot maatschappelijke en/of wetenschappelijke doorbraken. De consortia zijn interdisciplinair en kennisketenbreed; ook relevante maatschappelijke partners zijn vertegenwoordigd. De aanvragen hebben betrekking op één of meerdere NWA-routes.

Voor het bereiken van doorbraken is een actieve samenwerking binnen de kennisketen van groot belang. Consortia van onderzoekers en maatschappelijke partners uit de publieke- en semi-publieke sectoren en het bedrijfsleven werken daarom intensief samen bij het vormgeven, uitvoeren en toepassen van onderzoek. Binnen dergelijke breed samengestelde consortia kan het cyclische karakter van onderzoeks- en innovatieprocessen goed tot zijn recht komen. Met ‘cyclisch karakter’ wordt bedoeld dat onderzoek leidt tot kennis die doorstroomt naar de toepassing in beleid en praktijk. En tevens: dat vragen en problemen uit beleid en praktijk weer aanleiding geven voor verder fundamenteel en toegepast onderzoek.

Informatie over consortiumvorming

Budget

Voor de NWA-ORC call 2018 is een budget van 52,2 miljoen euro beschikbaar. Voor de financieringsronde 2019 is een budget van 80,5 miljoen euro beschikbaar.

Tijdpad

In juni 2019 maakt NWO bekend welke projecten uit de ronde van 2018 financiering ontvangen. De call for proposals voor de ronde van 2019 wordt gepubliceerd in maart 2019.

Links bij deze pagina


Misleidende informatie van commerciële partijen

Aanvragers die een initiatief ingediend hebben voor de ORC-2019 hebben mogelijk een email ontvangen van een commerciële partij over de procedure en planning van de NWA-ORC 2019 ronde. NWO werkt niet met deze partij samen. Wij vragen u de informatie over de NWA-ORC 2019 in hun e-mail en op hun website te negeren. De juiste informatie over de ronde kunt u vinden via onze call for proposals, of u kunt meer informatie opvragen via het ORC-team via nwa-orc2019@nwo.nl.

De betreffende organisatie heeft persoonsgegevens verwerkt op een manier die NWO niet rechtmatig acht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt hierover een privacyklacht indienen bij de organisatie zelf, of wanneer u er met hen niet uitkomt kunt u via de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen.


Financieringsinstrumenten bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanOnderzoek op Routes door Consortia (ORC)