Nationale Wetenschapsagenda
Programma

Nationale Wetenschapsagenda

De overkoepelende ambitie van het NWA-programma is het leveren van een positieve en structurele bijdrage aan de mondiale kennismaatschappij van morgen, waar nieuwe kennis gemakkelijk doorstroomt van onderzoeker naar gebruiker en waar nieuwe vragen vanuit de praktijk en de samenleving snel en vanzelfsprekend ingang vinden in nieuw onderzoek. Dit kan alleen bereikt worden door vandaag bruggen te bouwen om met elkaar wetenschappelijke en (mondiale) maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

Verbinden van wetenschap en samenleving

De Rijksoverheid heeft de investeringen in onderzoek en innovatie recentelijk verhoogd. Een deel van de extra mid­de­len is bestemd voor het NWA-onderzoeksprogramma, dat NWO in op­dracht van OCW uit­voert. Het overkoe­pe­­len­­de doel van dit programma bestaat in het beter verbinden van we­ten­schap en sa­men­­leving. De be­hoefte aan een structurele versterking van deze verbinding wordt breed ge­voeld. Om dit doel te bereiken zal het NWA-pro­gramma maat­schappelijk relevant onderzoek sti­muleren, kennisdeling via interdisciplinaire en ken­nis­ketenbrede samenwerking be­vor­deren en maat­schappelijke partners proactief bij het formuleren, opzetten en uitvoeren van on­der­zoek be­trekken. De dia­loog tussen weten­schap en samenleving zal verder door gerichte com­muni­catie- en outreach-activiteiten en door het actief betrekken van burgers bij wetenschap en onder­zoek (o.a. door citizen science, co-creatie) aangewakkerd worden. Daarnaast draagt het pro­gramma zorg voor de duur­zaam­heid en vernieuwing van routes en netwerken

Vier hoofdlijnen

Het NWO-programma voor de Nationale Wetenschapsagenda kent op dit moment vier hoofdlijnen, die samen uitvoering geven aan de doelen en ambities.

Onderzoek op Routes door Consortia (ORC) stimuleert vrij onderzoek via open calls voor meerjarig onderzoek van brede, inter- en transdisciplinaire con­sor­­tia met een (maatschappelijk) doel, op weten­schappelijk en/of maatschappelijk relevante onderwerpen met een duidelijke meer­waarde voor een brede, nationale aanpak. Consortia moeten gericht zijn op die circulariteit en betrokkenheid, reeds vanaf de formulering van de probleemstelling, van maatschappelijke partners (inclusief het bedrijfsleven), alsook burgers.

De Thematische Programmering om­vat pro­gram­ma’s die zich lenen voor een brede NWA-aanpak en die in samenspraak met vakdepartementen ontwikkeld worden.

Vernieuwingen en Netwerken zorgen voor vernieuwing binnen de NWA en faciliteert consortia en NWA-routes.

Wetenschapscommunicatie en Outreach is verant­woordelijk voor de NWA-belofte om wetenschap en samenleving door middel van communicatie en outreach dichter bij elkaar te brengen en het vertrouwen in de wetenschap te vergroten.

Informatie over consortiumvorming


Financieringsinstrumenten bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanNationale Wetenschapsagenda