Smart Urban Regions of the Future (VerDuS SURF)
Programma

Smart Urban Regions of the Future (VerDuS SURF)

Het programma Smart Urban Regions of the Future (VerDuS SURF) moet nieuwe kennis opleveren voor de Nederlandse stedelijke regio's. Consortia met onderzoekers en praktijkdeskundigen vergroten de kennis op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur.

Uitgebreide informatie over SURF is te vinden op de website van VerDuS. Binnen SURF worden zowel Nederlandse praktijkprojecten ontwikkeld en uitgevoerd, als projecten die zijn ingebed in het JPI Urban Europe. Dit laatste draagt bij aan een sterkere positie van de Nederlandse kennisinfrastructuur in Europees en wereldwijd onderzoek.

Samenwerking

Dit programma is een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat , het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, NWO, NRPO-SIA en Platform31. Bij de start van het programma in 2014 werd 15 miljoen euro bijeen gebracht voor onderzoek en kennisoverdracht in de periode 2014-2021.

Looptijd

VerDuS SURF heeft een looptijd van 2014 tot en met 2021. Het beschikbare budget voor onderzoek wordt in verschillende rondes toegekend aan onderzoeksprojecten.
 


Financieringsinstrument

Alle financieringsinstrumenten vanSmart Urban Regions of the Future (SURF)