Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie (MARET)
Programma

Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie (MARET)

Het programma Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie (MARET) is erop gericht meer kennis en inzichten te ontwikkelen over maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie en deze te implementeren in beleid en praktijk.

Windmolens aan het strand

Achtergrond: Regionale energietransitie, een maatschappelijke opgave

Nederland staat voor de enorme opgave om de klimaatdoelstellingen zoals afgesproken in Parijs te behalen en de opwarming van de aarde te beperken tot twee graden Celsius. Daarnaast zet Nederland zich in om in 2050 energieneutraal te zijn. De afgelopen jaren is op lokaal en regionaal niveau een veelheid aan initiatieven in gang gezet om te komen tot een duurzamer energiesysteem. Deze ‘regionale energietransitie’ heeft grote impact op de samenleving, met gevolgen voor onder andere de leefomgeving, de economie, de arbeidsmarkt en het privéleven van burgers. Veel van deze gevolgen zijn nog onbekend en het is moeilijk te voorzien wat hun onderlinge samenhang is. Hiermee zijn de uitdagingen van de energietransitie niet uitsluitend technisch van aard, maar hebben ook betrekking op de maatschappelijke aspecten ervan.

Unieke samenwerking

MARET is een unieke samenwerking tussen de provincies Groningen, Noord-Brabant, Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland, het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (NP RES) en NWO.

Resultaat

Het doel van het programma is het genereren van wetenschappelijk vernieuwende kennis en inzichten rond regionale, maatschappelijke vraagstukken van de energietransitie om daarmee het beleid en de uitvoeringskracht van regionale overheden te versterken.

De onderzoeksprojecten hebben betrekking op een van de vier thema’s van de onderzoeksagenda of op combinaties daarvan. De vier thema's zijn:

  1. De rol van de regionale overheden in het algemeen en die van de provincies in de regionale energietransitie in het bijzonder;
  2. Strategieën voor participatie en communicatie bij de regionale energietransitie;
  3. De regionale energietransitie als systemische verandering: koppeling aan andere maatschappelijke opgaven;   
  4. Kennis- en leeragenda voor de regionale energietransitie.

De aandacht gaat ook uit naar hoe de provincies en andere overheden van elkaar kunnen leren en naar de versteviging van hun kennisopbouw. Daarmee draagt het programma bij aan het versnellen van de energietransitie in de verschillende provincies/regio's en uiteindelijk in heel Nederland.

Budget en looptijd

Het programma start in 2019 en loopt tot en met 2023. Het totaal beschikbare budget is 2,5 mln euro.


Financieringsinstrument bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanMaatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie (MARET)