Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI)
Programma

Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI)

Hoe breng je verantwoorde innovaties tot stand die op een breed draagvlak kunnen rekenen? Hoe maak je betere producten en diensten? Om antwoorden op deze vragen te vinden, ontwikkelde NWO het onderzoeksprogramma Maatschappelijk verantwoord innoveren (NWO-MVI). Het programma brengt in een vroeg stadium maatschappelijke aspecten van innovaties in kaart, zodat hiermee al in het ontwerpproces rekening kan worden gehouden. De aspecten liggen bijvoorbeeld op het vlak van ethiek, recht, sociologie, economie en (gedrags)psychologie.

Het onderzoek binnen het onderzoeksprogramma Maatschappelijk verantwoord innoveren (NWO-MVI) gaat over de vraag of innovaties maatschappelijk en ethisch aanvaardbaar zijn. Bevorderen innovaties en innovatieprocessen bijvoorbeeld vertrouwen, privacy, autonomie, duurzaamheid, rechtvaardigheid, veiligheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid? Ook de juridische, psychologische, sociale en economische aspecten worden bekeken. Het onderzoek leidt tot inzicht in vragen en bezwaren die innovaties kunnen oproepen én tot concrete adviezen voor het innovatieproces.

Een belangrijk speerpunt voor de NWO-MVI-aanpak is het bieden van concrete adviezen voor het innovatieproces in de ontwerpfase. Daardoor komen namelijk verantwoorde innovaties tot stand. De (technologische) innovaties binnen het NWO-MVI-programma dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van onder andere levenswetenschappen en gezondheidszorg, landbouw en voedsel, energietransitie en digitalisering.

Topsectoren

Het onderzoeksprogramma Maatschappelijk verantwoord innoveren heeft een prominente plaats binnen alle topsectoren. Innovaties die maatschappelijk verantwoord zijn aangepakt, kunnen de groei en kansen in de markt bespoedigen. Omdat al in het ontwerpproces rekening gehouden wordt met ethische, juridische, sociologische, economische en (gedrags)psychologische aspecten, worden complexe en kostenverhogende aanpassingen achteraf voorkomen en ontstaan kansen voor betere producten en diensten.

Zes initiatieven in 2018-2019

In de periode 2018-2019 liggen de mogelijkheden voor NWO-MVI onderzoek vooral bij specifieke onderzoeksprogramma’s en initiatieven van de topsectoren. Met het oog op de interdisciplinaire samenwerking tussen alfa-, bèta- en gamma-onderzoekers zullen er matchmakings worden georganiseerd. De MVI-nieuwsbrief en het MVI-webportal geven meer informatie over wanneer een call wordt opengesteld of als er een relevante bijeenkomst zal plaatsvinden. MVI is in 2018-2019 verbonden aan de volgende zes initiatieven:

1. Duurzame Living Labs, fase II
Topsector Logistiek, publicatie call september 2018
De aandacht gaat uit naar thema’s binnen transport en mobiliteit waar maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen en praktijkrelevantie bij elkaar komen, zoals duurzaamheid, de inpassing van nieuwe technologie en (stedelijke) bereikbaarheid. Om er zorg voor te dragen dat de living labs leiden tot verantwoorde en maatschappelijk gedragen innovaties, wordt ook onderzoek gedaan naar de maatschappelijke en ethische aspecten van die (technologische) innovaties. Fase I is reeds afgerond. Honorering voor fase I is geen voorwaarde om te kunnen indienen voor fase II.

2. Electrochemical Conversion & Materials (ECCM)
Topsectoren Chemie en Energie, publicatie call verwacht najaar 2018

3. Blockchain
Topsector ICT, publicatie call verwacht najaar 2018

4. Waarde uit biomassa
Topsectoren Chemie en Energie, publicatie call verwacht najaar 2018

5. HTSM-call 2019
Topsector High Tech Systemen & Materialen, publicatie call verwacht voorjaar 2019
Er zijn diverse roadmaps binnen HTSM.

6. Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) 2.0
Topsectoren Life Sciences & Health en HTSM, publicatie call verwacht eind 2018, begin 2019
 

Meer informatie


Visual NWO-MVI-webportalBezoek het NWO-MVI-webportal!