Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI)
Programma

Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI)

Hoe breng je verantwoorde innovaties tot stand die op een breed draagvlak kunnen rekenen? Hoe maak je betere producten en diensten? Hiervoor ontwikkelde NWO het onderzoeksprogramma Maatschappelijk verantwoord innoveren (NWO-MVI). NWO-MVI brengt ethische en maatschappelijke aspecten van (technologische) innovaties in een vroeg stadium in kaart, zodat hiermee in het ontwerpproces rekening kan worden gehouden.

NWO-MVI-onderzoek gaat over de vraag of innovaties maatschappelijk en ethisch aanvaardbaar zijn. Innovaties en innovatieprocessen worden kritisch bekeken of en in welke mate zij bijvoorbeeld vertrouwen, privacy, autonomie, duurzaamheid, veiligheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, rechtvaardigheid etc bevorderen. Ook de juridische, psychologische (gedrag), sociale en economische aspecten worden bekeken.  Deze aanpak leidt tot identificatie van de ethische en maatschappelijke aspecten van innovaties, inzicht in vragen en bezwaren die ze mogelijk oproepen én tot concrete adviezen voor het innovatieproces. Dit laatste is een speerpunt van de NWO-MVI-aanpak. Zo komen verantwoorde innovaties tot stand. De (technologische) innovaties binnen het NWO-MVI-programma dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld life sciences en gezondheidszorg,  energietransitie, landbouw en voedsel, digitalisering.

NWO-MVI voor de topsectoren

Innovaties die maatschappelijk verantwoord zijn aangepakt, belemmeren de groei en kansen in de markt niet, maar kunnen die juist bespoedigen. Omdat al in het ontwerpproces rekening gehouden kan worden met ethische en maatschappelijke aspecten, worden complexe en kostenverhogende aanpassingen achteraf voorkomen en ontstaan kansen voor betere producten en diensten. De MVI-aanpak biedt daarom veel kansen voor de topsectoren en het bedrijfsleven. Het NWO-MVI-programma heeft dan ook een prominente plaats binnen alle topsectoren.

Financieringsinstrument voor dit programma

In de komende periode (in ieder geval 2018-2019) liggen de mogelijkheden voor NWO-MVI-onderzoek vooral bij specifieke onderzoeksprogramma's en -initiatieven binnen de topsectoren. De reden hiervoor is dat het belang van maatschappelijk verantwoord innoveren steeds meer wordt onderschreven en de vraag opkomt binnen de topsectoren om MVI-onderzoek te koppelen aan diverse NWO-onderzoeksprogramma's en -initiatieven.
Het eerste initiatief waarbij dit het geval is, is de call Duurzame living labs. Fase 1: Ontwikkelsubsidies voor consortiumvorming binnen de Topsector Logistiek. Het doel van deze call is om de vorming van levensvatbare consortia te stimuleren die nieuwe oplossingen gaan testen en implementeren in een gecontroleerde praktijkomgeving ('living labs'). De call richt zich op thema's waarin maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen en praktijkrelevantie bij elkaar komen, zoals duurzaamheid, de inpassing van nieuwe technologie en (stedelijke) bereikbaarheid. Om er voor te zorgen dat de living labs leiden tot verantwoorde en maatschappelijk gedragen innovaties, wordt ook onderzoek gedaan naar de ethische en maatschappelijke aspecten van die  (technologische) innovaties. Maatschappelijk verantwoord innoveren vormt een integraal onderdeel van het onderzoek naar de living labs.

De sluitingsdatum voor indiening binnen deze call was 27 maart 2018.

Meer informatie


Visual NWO-MVI-webportalBezoek het NWO-MVI-webportal!