Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI)
Programma

Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI)

Hoe breng je verantwoorde innovaties tot stand die op een breed draagvlak kunnen rekenen? Hoe maak je betere producten en diensten? Om antwoorden op deze vragen te vinden, ontwikkelde NWO het onderzoeksprogramma Maatschappelijk verantwoord innoveren (NWO-MVI). Het programma brengt in een vroeg stadium maatschappelijke aspecten van innovaties in kaart, zodat hiermee al in het ontwerpproces rekening kan worden gehouden. De aspecten liggen bijvoorbeeld op het vlak van ethiek, recht, sociologie, economie en (gedrags)psychologie.

Het onderzoek binnen het onderzoeksprogramma Maatschappelijk verantwoord innoveren (NWO-MVI) gaat over de vraag of innovaties maatschappelijk en ethisch aanvaardbaar zijn. Bevorderen innovaties en innovatieprocessen bijvoorbeeld vertrouwen, privacy, autonomie, duurzaamheid, rechtvaardigheid, veiligheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid? Ook de juridische, psychologische, sociale en economische aspecten worden bekeken. Het onderzoek leidt tot inzicht in vragen en bezwaren die innovaties kunnen oproepen én tot concrete adviezen voor het innovatieproces.

Een belangrijk speerpunt voor de NWO-MVI-aanpak is het bieden van concrete adviezen voor het innovatieproces in de ontwerpfase. Daardoor komen namelijk verantwoorde innovaties tot stand. De (technologische) innovaties binnen het NWO-MVI-programma dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van onder andere levenswetenschappen en gezondheidszorg, landbouw en voedsel, energietransitie en digitalisering.

Topsectoren

Het onderzoeksprogramma Maatschappelijk verantwoord innoveren heeft een prominente plaats binnen alle topsectoren. Innovaties die maatschappelijk verantwoord zijn aangepakt, kunnen de groei en kansen in de markt bespoedigen. Omdat al in het ontwerpproces rekening gehouden wordt met ethische, juridische, sociologische, economische en (gedrags)psychologische aspecten, worden complexe en kostenverhogende aanpassingen achteraf voorkomen en ontstaan kansen voor betere producten en diensten.

Zeven initiatieven in 2018-2019

In de periode 2018-2019 liggen de mogelijkheden voor NWO-MVI onderzoek vooral bij specifieke onderzoeksprogramma’s en initiatieven van de topsectoren. Met het oog op de interdisciplinaire samenwerking tussen alfa-, bèta- en gamma-onderzoekers zullen er matchmakings worden georganiseerd. De MVI-nieuwsbrief en het MVI-webportal geven meer informatie over wanneer een call wordt opengesteld of als er een relevante bijeenkomst zal plaatsvinden. MVI is in 2018-2019 verbonden aan de volgende initiatieven:

1. Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld
Op 7 februari publiceerde NWO de call for proposals van het programma Verantwoord innoveren. Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld. Dit programma is een samenwerking van NWO, de gemeente Den Haag, de ministeries van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Defensie en Justitie & Veiligheid. De deadline voor beknopte (verplichte) vooraanmeldingen was 19 maart 2019. Meer informatie

2. Duurzame Living Labs, fase II
Topsector Logistiek
De deadline voor het indienen van een aanvraag was 19 februari 2019.

De aandacht gaat uit naar thema’s binnen transport en mobiliteit waar maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen en praktijkrelevantie bij elkaar komen, zoals duurzaamheid, de inpassing van nieuwe technologie en (stedelijke) bereikbaarheid. Om er zorg voor te dragen dat de living labs leiden tot verantwoorde en maatschappelijk gedragen innovaties, wordt ook onderzoek gedaan naar de maatschappelijke en ethische aspecten van die (technologische) innovaties. Fase I is reeds afgerond. Honorering voor fase I is geen voorwaarde om te kunnen indienen voor fase II.

3. Electrochemical Conversion & Materials (ECCM)
Topsectoren Chemie en Energie, publicatie call verwacht zomer 2019.

4. Blockchain
Topsector ICT
De deadline voor het indienen van een aanvraag was 9 april 2019.

De call voor Fundamentele kennis voor verantwoorde blockchain innovatie is geopend. Multidisciplinaire consortia kunnen financiering aanvragen voor coherent onderzoek op het gebied van maatschappelijk verantwoorde Blockchain innovaties, zoals omschreven in de Nederlandse Blockchain Onderzoeksagenda. Meer informatie

5. Waarde uit biomassa
Topsectoren Chemie en Energie.
De sluitingsdatum van deze call was 13 juni 2019. Het programma richt zich op onderzoek naar het efficiënt en verantwoord produceren van chemicaliën, materialen en energie uit biomassa. Centraal staat de MVI-benadering: ethische aspecten al in ontwerp, interdisciplinaire consortia, maatschappelijk relevant. Er is voor deze ronde 2,8 miljoen euro beschikbaar. NWO keert per project maximaal 630.000 euro uit.

6. HTSM-call 2019
Topsector High Tech Systemen & Materialen, call open.
Deadline passendheidsformulier: 29 april 2019.
Deadline volledige aanvragen: 11 juni 2019.

Meer informatie
Er zijn diverse roadmaps binnen HTSM.

7. Innovative Medical Devices Initiative (IMDI)

Het Innovative Medical Devices Initiative als strategisch Publiek-Privaat Partnership bestaat sinds 2010 en richt zich specifiek op de ontwikkeling en toepassing medische technologie die het toenemend tekort aan zorgpersoneel aanpakt en de toegankelijkheid van zorg in de eigen leefomgeving waarborgt. Binnen IMDI zijn verschillende programmarondes, die gefinancierd worden door NWO, ZonMw en de topsector Life Science & Health. NWO-MVI is een belangrijke component in de volgende IMDI calls:

  1. Hart voor duurzame zorg

De deadline voor het indienen van aanvragen is verstreken.

Het onderzoeksprogramma richt zich op de ontwikkeling van medische technologie voor het eerder opsporen en beter behandelen van hart- en vaatziekten. Waarborging van de toegankelijkheid van de zorg en het bemensbaar en betaalbaar houden van de zorg staan hierbij centraal. Het doel is om te voorkomen dat er schade optreedt, dat een patiënt een transitie doormaakt naar een ernstiger stadium van de hart- of vaatziekte of in een chronische fase terecht komt en zo de zorgvraag te verminderen. Meer info op de website van ZonMw.

Zie ook het nieuwsbericht op NWO.nl.

  1. Technologie voor Bemensbare zorg’: Eén doel, twee calls

De eerste van deze twee calls is momenteel geopend. Deadline 5 december 2019, 14.00 uur

Om het toenemende tekort aan zorgpersoneel aan te pakken en de toegankelijkheid van de zorg te kunnen waarborgen is het belangrijk om IMDI-technologie te ontwikkelen en te zorgen dat de toepassing van resultaten voortkomend uit onderzoek ook daadwerkelijk en vooral zo spoedig mogelijk plaatsvindt. IMDI opent daarom in oktober 2019 twee calls binnen het thema Technologie voor bemensbare zorg waarin een belangrijke MVI component is opgenomen. In de eerste call stimuleert IMDI nieuwe ideeën voor technologische oplossingen. In de tweede call zet IMDI in op de toepassing van veelbelovende innovaties. De call is erop gericht om onderzoeksresultaten voortkomend uit gedegen onderzoek tot maatschappelijk en economisch rendement te brengen en belangrijke vervolgstappen in de innovatieketen te stimuleren. Voor de twee calls gelden verschillende voorwaarden, termijnen en beoordelingscriteria. Er kan voor elke oproep apart worden ingediend. Meer info over deze call is te vinden op de website van ZonMw.

Zie ook het nieuwsbericht op NWO.nl.

Meer informatie


Visual NWO-MVI-webportalBezoek het NWO-MVI-webportal!