Kwaliteit van leven en gezondheid
Programma

Kwaliteit van leven en gezondheid

In het programma Kwaliteit van leven en gezondheid werken onderzoekers uit de geesteswetenschappen en uit de medische wetenschappen nauw samen om de kennis over kwaliteit van leven te vergroten. Het gaat om wetenschappelijk onderzoek dat een bijdrage levert aan concrete vraagstukken in de gezondheidssector.

Doel en doelstellingen

Kwaliteit van leven is een ander woord voor welzijn. Bij veel kwesties in de gezondheidssector speelt kwaliteit van leven een belangrijke rol, bijvoorbeeld: Welke behandelingen moeten worden opgenomen in het basispakket? Leveren sommige (zeer dure) levensverlengende behandelingen wel voldoende op om voor collectieve financiering in aanmerking te komen? Is een nieuw prototype medisch instrument voldoende interessant om verder ontwikkeld te worden en op de markt te brengen? Heeft het de voorkeur om bepaalde specialistische zorg te concentreren in één centrum, of juist niet? Hoe ver moet een zorginstelling gaan in het bevorderen van zelfredzaamheid van bewoners en hun mantelzorgers?

Het programma is onder andere gericht op een betere omschrijving van het begrip kwaliteit van leven en gezondheid (flyer, programmatekst). Daarnaast zorgt het programma voor optimale en passende metingen van de kwaliteit van leven bij evaluaties van innovaties (nieuwe producten, behandelingen, organisatie van zorg, instrumenten, technologieën etc.), en bij de ondersteuning van beleid. Ook wordt onderzoek gedaan naar de ethische discussies die bij kwaliteit van leven spelen, bijvoorbeeld over dure behandelingen bij zeldzame ziekten.

Budget en doorlooptijd

Het totale budget van het programma Kwaliteit van leven en gezondheid is 2,6 miljoen euro. Een klein deel is bestemd voor overkoepelende activiteiten.

Partners

Belangrijk aandachtspunt binnen het programma Kwaliteit van leven en gezondheid is dat de ontwikkelde kennis daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Daarom zijn potentiële gebruikers, zoals overheden, GGD's, zorginstellingen, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en het bedrijfsleven vanaf het begin bij het onderzoek betrokken. De maatschappelijke partners formuleren samen met de onderzoekers de onderzoeksvragen en ze maken deel uit van de consortia die onderzoeksprojecten indienen. Daarnaast denk de maatschappelijke partners mee bij de implementatie van de onderzoeksresultaten.

Het programma Kwaliteit van leven en gezondheid is ontwikkeld door NWO Geesteswetenschappen in samenwerking met ZonMw.

De volgende partijen hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van dit programma:

 • College voor Zorgverzekeringen (CVZ)
 • Gezondheidsraad
 • Kwaliteitsinstituut (in oprichting)
 • Ministerie van VWS
 • Raad voor Volksgezondheid & Zorg (RVZ)
 • Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)
 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Kwaliteit van leven en gezondheid heeft een belangrijke plaats in de door de overheid aangewezen economische topsector Life Sciences & Health. Het is een onderdeel van de roadmap Health Technology Assessment and Quality of Life.

Commissies

Ten behoeve van de beoordeling van vooraanmeldingen en uitgewerkte aanvragen heeft het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen een beoordelingscommissie ingesteld. Meer informatie over de beoordelingsprocedure is te vinden in hoofdstuk 4 van de Call for Proposals.

De leden van de beoordelingscommissie waren:

 • Dhr. prof. dr. H.P. Kunneman, UvH (voorzitter)
 • Mw. drs. M. van den Beld, Samenwerkende gezondheidsfondsen
 • Dhr. prof. dr. B. Brülde, University of Gothenburg
 • Dhr. prof. dr. J.J. van Busschbach, EURMC
 • Mw. prof. dr. J. Coast, University of Birmingham
 • Dhr. dr. W.G. Goettsch, College voor Zorgverzekeringen
 • Mw. drs. Y. Heijnen-Kaales MBA, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
 • Dhr. prof. dr. B.A. van Hout, University of Sheffield
 • Dhr. prof. dr. P. Kind, University of Leeds
 • Dhr. prof. dr. W.W. Musschenga, VU
 • Dhr. dr. S. Venkatapuram, King’s College London

De slotbijeenkomst van het programma vond plaats op 6 juni 2019.

Opbrengsten

Interactief dashboard

Een opbrengst uit dit programma is een totaaloverzicht van Nederlandse gezondheids-gerelateerde instrumenten van kwaliteit van leven en gezondheid zoals die gebruikt worden in de gezondheidssector. Met het dashboard kan onderbouwd een keuze worden gemaakt voor een optimale en passende meting van kwaliteit van leven. Ook zijn er voorbeelditems te vinden. Dit is goed bruikbaar bij de evaluatie van innovaties en bij de ondersteuning van beleid.


Publicaties