Industrial Doctorates
Programma

Industrial Doctorates

Het pilotprogramma Industrial Doctorates richt zich op het bevorderen van de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven, in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf (mkb). Binnen het programma voert een kandidaat-promovendus werkzaamheden uit bij zowel de kennisinstelling als het deelnemende bedrijf. Juist door wetenschappelijke kennis dichter bij het bedrijfsleven te brengen, is de impact op een toepassing in de praktijk groter.


Startimpuls

Het programma is onderdeel van de Startimpuls die door staatssecretaris Dekker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gegeven voor uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda. Deze agenda richt zich sterk op de impact van het onderzoek. Het Industrial Doctorates-programma sluit hierop aan. De intensieve samenwerking draagt bij aan talentontwikkeling en versterkt of creëert kansen voor toepassing van wetenschappelijke kennis.

Onderzoekers

Het Industrial Doctorates-programma staat open voor zowel jonge talentvolle kandidaten die hun master recent behaald hebben (of op het punt staan die te behalen), als voor talenten die al werkzaam zijn bij het partnerbedrijf en alsnog willen promoveren. Kandidaten kunnen afkomstig zijn uit elk wetenschappelijk domein en deelname beperkt zich niet tot de industrie.

Bijdragen

  • NWO stelt financiering ter beschikking uit het budget van het ministerie van OCW.
  • Deelnemende bedrijven dragen materieel en financieel bij aan onderzoeksprojecten. Binnen het Industrial Doctorates-programma ligt het accent op de samenwerking met mkb. Het programma kent daarom een verlaagde drempel voor deelname door een mkb.
  • De kennisinstellingen leveren begeleiding en onderzoeksinfrastructuur.

Publiek-private samenwerking (PPS)

Binnen de PPS-programma’s van NWO onderscheidt het Industrial Doctorates-programma zich door een focus op talentontwikkeling en een intensieve één-op-één-samenwerking tussen bedrijf en kennisinstelling.


Voorlopig eenmalige subsidieronde

Omdat deze subsidieronde nog een pilot betreft  is deze vooralsnog eenmalig.