ENW PPS-fonds
Programma

ENW PPS-fonds

Het ENW PPS-fonds biedt mogelijkheden voor bottom-up publiek-private samenwerking tussen (grotere) bedrijven, het MKB, kennisinstellingen, incl. het HBO, en met consortia van bedrijven en kennisinstellingen binnen de topsectoren Chemie (incl. BBE), Energie, Hightech Systemen & Materialen, Agri & Food en ICT. Onderzoeksaanvragen moeten passen binnen de kennis- en innovatieagenda van een of meer van deze topsectoren.

Het ENW PPS-fonds stimuleert bedrijven en kennisinstellingen om gezamenlijk tot innovaties en/of kennisopbouw te komen. Het ENW PPS-fonds financiert daartoe projecten waarin fundamenteel onderzoek wordt uitgevoerd. Het beschikbare budget voor vrije indiening in het ENW PPS-fonds 2019 betreft in totaal ruim 17 miljoen euro. Hiervan is 1,2 miljoen gereserveerd voor de call KIEM 2019, i.s.m. alle bovengenoemde topsectoren. 16 miljoen is gereserveerd voor de call ENW PPS-fonds 2019, gecompartimenteerd naar de topsectoren Chemie incl. BBE (ca. 6,6 miljoen), Energie (ca. 5,5 miljoen), Agri&Food (ca. 2,0 miljoen), HTSM (ca. 1,5 miljoen) en ICT (ca. M€ 0,5 miljoen). Deze bedragen gelden voor de twee aanvraagrondes samen.

Neem bij vragen of bij voorgenomen indiening tijdig contact op met de contactpersonen.

Call ENW PPS-fonds 2019

Binnen deze call zijn de volgende drie werkvormen beschikbaar:

Industrial Partnership Project (IPP): samenwerking tussen één of meer bedrijven en één of meer kennisinstellingen. Projecten worden voor 50% gefinancierd door NWO en voor 50% in cash door het bedrijfsleven. De minimum NWO-bijdrage aan een IPP is € 500.000, de maximum NWO-bijdrage is € 1.000.000.

Technology Area (TA): consortia van minimaal twee bedrijven en minimaal twee kennisinstellingen. NWO betaalt 70% van de projectkosten, de deelnemende bedrijven gezamenlijk 30%. De private bijdrage mag gedeeltelijk in kind zijn. De minimum NWO-bijdrage aan een TA is € 525.000, de maximum NWO-bijdrage is € 1.050.000.

Launchpad for Innovative Future Technology (LIFT): samenwerking tussen ten minste één bedrijf en ten minste één kennisinstelling. Projecten worden gemiddeld voor 20% gefinancierd door het bedrijfsleven in cash en voor 80% door NWO. Een LIFT-project kan in één of in twee fases worden uitgevoerd en gefinancierd, maar het hele project wordt altijd in één keer aangevraagd. De minimum NWO-bijdrage aan een LIFT-project bedraagt € 120.000, de maximum bijdrage € 240.000.

De volgende deadline voor het indienen van voorstellen is:

  • 8 oktober 2019, om 14:00 uur CE(S)T.

De deadline voor de eerste ronde is inmiddels verstreken. Voor de tweede aanvraagronde (deadline 8 oktober 2019) is vooralsnog beschikbaar een totaal van ca. M€ 7,2  gecompartimenteerd naar de topsectoren Chemie incl. BBE (ca. M€ 1,4), Energie (ca. € 4,5), Agri&Food (ca. € 1,4), HTSM (M€ 0) en ICT (M€ 0). Binnen de compartimenten HTSM en ICT is in de tweede aanvraagronde vooralsnog géén budget beschikbaar omdat deze compartimenten in de eerste aanvraagronde overvraagd zijn. Afhankelijk van het honoreringsresultaat van de eerste aanvraagronde kan het budget van de tweede aanvraagronde binnen dezelfde compartimenten aangevuld worden met resterende middelen uit de eerste aanvraagronde. Het bestuur van het NWO-domein ENW kan, in het geval dat in de tweede aanvraagronde het budget binnen een topsector-compartiment overvraagd wordt terwijl er in één of meer andere compartimenten budget resteert, besluiten het niet-aangevraagde budget van een compartiment te gebruiken om binnen een overvraagd compartiment voorstellen te honoreren. Het is ook mogelijk dat het beschikbare budget voor deze call for proposals niet volledig wordt gebruikt.


Wist u dat? Aanvragen zonder passendheidsverklaring zijn niet ontvankelijk bij NWO en kunnen niet in behandeling genomen worden in het ENW PPS-fonds. (zie onderaan deze pagina)

Call KIEM 2019

Het financieringsinstrument KIEM (Kennis en Innovatie Mapping) is onderdeel van het ENW PPS-fonds, maar heeft een eigen call for proposals.

Kennis en Innovatie Mapping (KIEM): samenwerking van een MKB-bedrijf en één of meerdere kennisinstellingen. In een KIEM-project combineren een MKB en een kennisinstelling de praktijkervaring van het MKB met de wetenschappelijke expertise van de kennisinstelling om een fundamenteel probleem op te lossen of om de kennis te verwerven die nodig is om een product, proces of dienst te vernieuwen. Ook kan een KIEM-subsidie gebruikt worden voor initiatieven van en met startups. De minimale NWO-bijdrage per project is € 16.000, de maximale NWO-bijdrage per project is € 40.000. Het deelnemende MKB is gevestigd in Nederland en betaalt 20% van de projectkosten, waarvan maximaal € 5000 in kind. De totale projectomvang kan daarmee oplopen tot € 50.000.

KIEM-aanvragen kunnen, zolang het budget toereikend is, doorlopend worden ingediend tot 8 oktober 2019. Er zullen verschillende ophaalmomenten zijn in de periode maart – oktober 2019. Aanvragen die op het moment van ophalen zijn ingediend zullen gelijktijdig worden beoordeeld, en zijn in directe competitie met elkaar voor de beschikbare middelen. Indien het budget voor deze Call for Proposals eerder is uitgeput, zal dit worden  aangegeven op de website van het ENW PPS-fonds (www.nwo.nl/enwppsfonds) en worden gemeld in de NWO Nieuwsbrief.

Uitgebreide informatie over de verschillende financieringsvormen vindt u op de pagina Financieringsvormen.

Passendheidsverklaring

Let op! Het onderwerp van uw aanvraag moet passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda van een of meer van de topsectoren Chemie (incl. BBE), Energie, Hightech Systemen & Materialen, Agri &Food, en ICT. Hiertoe vraagt u een passendheidsverklaring  aan bij de betreffende topsector/ het betreffende TKI, dat toetst of het onderwerp van uw voorstel past binnen de roadmaps die in de huidige Kennis- en Innovatieagenda’s van de deelnemende topsectoren uitgewerkt zijn. Aanvragen zonder passendheidsverklaring zijn niet ontvankelijk bij NWO en kunnen niet in behandeling genomen worden in het ENW PPS-fonds.

Financieringsinstrumenten bij dit programma