Onderzoeksprojecten

Toegekende projecten Duurzame living labs fase 1: Ontwikkelsubsidies

De volgende tien consortia hebben in juni 2018 financiering ontvangen (maximaal 30.000 euro) om hun consortium voor een living lab verder uit te bouwen en een eventuele aanvraag voor een duurzaam living lab voor te bereiden voor de tweede fase.

Green Amsterdam Logistics Area lab (GALA-lab)
De Metropoolregio Amsterdam heeft een forse uitdaging op bereikbaarheid en leefbaarheid. Goederenstromen, toenemende personenstromen en de behoefte aan extra woningen, bedrijven en kantoren zorgen voor grote druk op schaarse ruimte en leefbaarheid. GALA-lab beoogt een duurzaam living lab in twee gebieden, Haven/West-as/Stad en RAI/Zuid-as/Schiphol. Het doel is d.m.v. data meer grip te krijgen op goederen- en personenstromen en via het ontwikkelen van één of meerdere control towers goederen- en personenstromen integraal te beheersen. Bovendien wordt beoogd transportstromen 'groener' te maken, d.m.v. bijvoorbeeld waterstof en elektrisch vervoer.
Hoofdaanvrager: dr. D.A. van Damme (Hogeschool van Amsterdam)
Partners: Schiphol Area Development Company, Port of Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Tata Steel, TNO Den Haag, Centrum Wiskunde & Informatica, Stichting Science & Business Amsterdam Science Park en de Hogeschool van Amsterdam

Smart Urban Mobility MetA Lab (SUMMALab)    
De afgelopen jaren zijn vele 'losse' pilots en living labs gestart op het vlak van duurzame stedelijke mobiliteit. Om tot structurele en innovatieve oplossingen te komen is meer nodig! Het SUMMALAB verbindt verschillende initiatieven en labs in verschillende steden. Het SUMMALAB bundelt kennis, data, modellen en stakeholders en biedt een basis voor succesvolle co-creatie, experimenten/pilots, opschaling en implementatie van maatregelen om tot duurzame, veerkrachtige stedelijke mobiliteitssystemen te komen. Het SUMMALAB is een platform voor verdiepend, integrerend, vergelijkend en toegepast onderzoek. Het maakt datagedreven analyse en modellering mogelijk om de effecten van en de interactie tussen interventies te kunnen onderzoeken. 

Hoofdaanvrager: prof. dr. ir. B. van Arem (Technische Universiteit Delft)
Partners: Technische Universiteit Delft, Universiteit Maastricht, Technische Universiteit Eindhoven, AMS Institute, TNO, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Delft, Platform31, Future Mobility Network, We-all-wheel, HighTechCentreDelft en Eco2City

Autonomie in de toeleveringsketen
In het voorgestelde living lab wordt onderzocht hoe autonome schepen geïntegreerd kunnen worden in de toeleveringsketen. Dit gebeurt in de praktijkomgeving van de Rotterdamse haven en de verbindende vaarwegen. De onderzoekslijnen zijn 1) logistieke integratie: ontwikkeling van processen en infrastructuur, 2) publiek- en privaatrechtelijke kaders voor vrachtvervoer met autonome schepen, 3) identificatie en ontwikkeling van veelbelovende operationele scenario's en businesscases, 4) slimme precisienavigatie in havens en 5) veilig toezicht op autonome schepen in drukke wateren. Ter ondersteuning van deze onderzoekslijnen wordt minimaal één commercieel vrachtschip uitgerust met sensoren en besturingssystemen en wordt er een controlecentrum aan wal opgezet.

Hoofdaanvrager: Dr. ir. R.G. Hekkenberg (Technische Universiteit Delft)
Partners: Technische Universiteit Delft, Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, MARIN, TNO, Stichting Netherlands Maritime Technology, Maritiem Kennis Centrum, Innovation Quarter, SmartPort, STC Group/Hogeschool Rotterdam, Maritiem instituut Willem Barentsz, Defensie Materieel Organisatie, Havenbedrijf Rotterdam, Bosch Rexroth, Feadship, DEKC Maritime en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

BCLivingLab
In het BCLivinglab wordt de fysieke infrastructuur voor bevoorrading en logistiek van opleidingscentra (ROC's), onderzoeksinstituten en bedrijven in heel Nederland gecombineerd met de expertise en virtuele infrastructuur van de blockchainspecialisten van BlockLab. Bedrijven (met name uit het mkb) die actief zijn op het gebied van bevoorrading en logistiek gaan blockchainapplicaties uitproberen en ontwikkelen. Dankzij de onmiddellijke nabijheid (faciliteiten op meerdere locaties) en laagdrempelige procedures is het BCLivinglab gemakkelijk toegankelijk voor bedrijven. Zo komt blockchaintechnologie beschikbaar voor het bedrijfsleven. Daarmee ondersteunt het living lab innovatie en heeft het een positieve invloed op het concurrentievoordeel van de Nederlandse bevoorradings- en logistieke sector.

Hoofdaanvrager: M.A. Steeman (Hogeschool Windesheim)
Partners: BlockLab, Technische Universiteit Delft, TNO, Hogeschool Utrecht, Evofenedex en STC.

Freight Traffic Management As A Service (FTMAAS)
Dankzij digitalisering maken logistieke processen een efficiencyslag door. Een specifieke groep van toepassingen bevindt zich in de afstemming tussen logistiek en verkeer. Enerzijds kunnen logistieke planning en uitvoering op verkeersomstandigheden worden geoptimaliseerd; anderzijds kan verkeersmanagement baat hebben bij informatie over transportprocessen. Tot nu toe ontwikkelen deze werelden zich gescheiden, en ontbreekt het aan een programma waarin systematisch alle raakvlakken worden verkend en kansrijke applicaties worden ontwikkeld. Het programma brengt deze werelden bijeen en ontwikkelt het concept van 'verkeersmanagement voor goederenvervoer als dienst' zodat kansrijke toepassingen en de voorwaarden voor realisatie in beeld komen.

Hoofdaanvrager: prof. L.A. Tavasszy (Technische Universiteit Delft)
Partners: Technische Universiteit Eindhoven, TU Delft, Centrum voor Wiskunde en Informatica, VU Amsterdam/CWI, Hogeschool van Amsterdam, TNO, Simacan, Peter Appel Transport, Technolution, iShare, TransFollow, CBS en Rainbow Management

Living Lab Zero Emission PoRt Of Circulair Utrecht (ZERO-CU)
Het living lab is gericht op de ontwikkeling van een zero-emission multimodale circulaire hub voor aan- en afvoer van bouw- en sloopmateriaal in de industriële havenzone Lage Weide voor de stad Utrecht. Nadruk ligt op elektrisch en waterstof-aangedreven zelfvarende scheepvaart. Het betrokken praktijknetwerk bestaat o.a. uit logistieke, bouw- en sloopbedrijven op Lage Weide, gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat. Bouwtransporten van en naar de stad worden gebundeld, en verzameling en bewerking van bouw- en sloopafval worden gecombineerd. De circulaire hub wordt ontwikkeld als een innovatieve onderzoeks- en testlocatie voor multimodale stadsdistributie, bundeling en bewerking van bouw-/sloopmaterialen, en zero emission energie.

Hoofdaanvrager: dr. ir. R. Vrijhoef (Hogeschool Utrecht)
Partners: Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Arnhem Nijmegen, TNO, Marin, Industrievereniging Lage Weide, Port of Utrecht, Gemeente Utrecht, Rijkswaterstaat, Volker Wessels, BMN Bouwmaterialen en Blue Line Logistics

CILOLAB
Ondanks de aandacht voor stedelijke logistiek, blijven echte doorbraken uit. Veel experimenten worden niet opgeschaald naar andere steden. Dit voorstel gaat uit van lokale co-creatie om tot innovatie te komen voor repeterende stedelijke vervoersbewegingen, waarin vervoerders, steden en kennisinstellingen lokaal samenwerken. Anderzijds wordt het living lab regionaal breed gepland, in de G4-steden, om te zorgen dat de lokale experimenten (bij goed resultaat) in andere steden worden uitgerold. Binnen fase 1 bepaalt het kernconsortium de visie, doelen, rollen en verantwoordelijkheden en manier van werken in het living lab en worden de lokale experimenten met lokale teams gepland.

Hoofdaanvrager: dr. H.J. Quak (TNO)
Partners: Hogeschool Rotterdam, Technische Universiteit Delft, Hogeschool van Amsterdam, Nelck BSc. (TLN), Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Amsterdam, BREYTNER en TNO

Sustainable Supply Chain Management in Healthcare (SSCMH)
Het doel is het creëren van een living lab ter ondersteuning van de verduurzaming van de bevoorradings-, retour- en afvalstromen van ziekenhuizen in de regio Nijmegen. Het living lab wordt zowel een fysieke locatie, als een aanpak, waarin gebruikers, kennisinstellingen, publieke en private organisaties gezamenlijk multidisciplinair onderzoek doen, experimenteren en innoveren in een real-life context ter ondersteuning van de volgende drie hoofddoelen: (1) reductie van de ecologische voetafdruk, (2) professionalisering en talentontwikkeling van medewerkers van de zorginstellingen en studenten, (3) verlaging van integrale kosten en verhoging van de kwaliteit door slimmer organiseren.

Hoofdaanvrager: drs. S.J.C.M. Weijers (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
Partners: Hogeschool Arnhem Nijmegen, VU Amsterdam, HealthValley, RadboudUMC, CWZ, Gemeente Nijmegen en de Provincie Gelderland

SHAREHOUSE: Waar onderwijs, technologie, bedrijfsleven en onderzoek samen delen, leren, innoveren en excelleren - voor een duurzame, productieve, state-of-the-art warehouse logistiek and beyond
Technologisering en personeelstekorten hebben grote gevolgen voor de logistiek. SHAREHOUSE pakt dit aan door het creëren en faciliteren van fysieke en digitale topfaciliteiten met de nieuwste logistieke technologieën, infrastructuur en (wetenschappelijke) kennis over warehousing, sociale innovatie en onderwijs. Ook het aanjagen van intersectorale, interdisciplinaire samenwerkingsverbanden en bij te dragen aan een duurzame, productieve, veilige, state-of-the-art warehouselogistiek en mainport Rotterdam komen aan bod. Als laatste zetten we in op valorisatie van ontwikkelde kennis, technologieën en methodieken naar andere regio’s en aanpalende sectoren.

Hoofdaanvrager: dr. P. Preenen (TNO Leiden)
Partners: Windesheim, Erasmus Universiteit, Fontys Hogeschool, STC, Probotics/Optec Mechatronics B.V., Stichting Logistica, Taskforce Sociale Innovatie Logistiek, KennisDC Logistiek, Topsector Logistiek en Dexion

Automated Transport And Logistics (ATAL)
Automatisering van transportmodaliteiten is overal ter wereld gaande. Met een duurzaam living lab kunnen multimodale geautomatiseerde transportoperaties verder in de praktijk duurzaam en opschaalbaar worden ontwikkeld. Hierbij worden beleidsmakers en organisaties ondersteund in deze transitie. De maatschappelijke voordelen van grootschalige uitrol van Automated Trucks en Platooning, Automated Train Operations en Autonomous Sailing zijn onder andere minder energieverbruik en emissies, betere doorstroming en betere verkeersveiligheid. De duurzame living lab heeft betrekking op het haven-achterlandvervoer van Rotterdam richting Duitsland en België. Het wegvervoer maakt gebruik van de TULIP-Corridor, water- en spoormodaliteit volgen de MIRT-goederencorridors tot in het Ruhrgebied.

Hoofdaanvrager: R.W. Poulus MSc (TNO Den Haag)
Partners: TNO, Erasmus Universiteit Rotterdam en Rijkswaterstaat