Matchmaking Fase 1

Op dinsdag 6 maart 2018 kwamen meer dan 50 geïnteresseerden bij elkaar in Utrecht voor de Matchmaking Duurzame living labs. Naast meer informatie over de call en de voorwaarden voor indiening van een aanvraag in de eerste fase, was er ook gelegenheid om ideeën te pitchen en partners te zoeken en vinden.

NWO en TKI Dinalog organiseerden deze matchmaking om geïnteresseerden te helpen bij het vinden van consortiumpartners of om zelf aan te sluiten bij een consortium in wording. Henk Akkermans hield een presentatie over de do's en don'ts van consortiumvorming. Een belangrijke randvoorwaarde voor het welslagen van de living labs is namelijk de actieve participatie van het bedrijfsleven (waaronder mkb), betrokken overheden en andere organisaties (waaronder eventueel ook burgers) en instituties die onderdeel uitmaken van het vraagstuk en mogelijk van de oplossingen. Tijdens de paneldiscussie ging Anthonie Meijers, voorzitter van de programmaraad NWO-MVI dieper in op de MVI-benadering die bijdraagt aan de focus van dit programma. Marcus van Leeuwen (NWO) beantwoordde vragen uit de zaal over de voorwaarden om in te dienen en attendeerde de deelnemers op andere financieringsmogelijkheden zoals de nieuwe cross-over call  voor de Topsectoren die NWO binnenkort zal publiceren en de Nationale Wetenschapsagenda waarvoor een jaarlijkse programmeerronde van 130 miljoen euro wordt georganiseerd. Voor beide initiatieven geldt dat wordt ingezet op het uitvoeren van meerjarig onderzoek in samenwerkingsverbanden, net zoals bij deze call voor Duurzame living labs.

Dertien partijen hielden een korte pitch. Hieronder een korte beschrijving van enkele van de pitches.

Mocht u interesse hebben in één of meerdere van de onderstaande ideeën voor een consortium, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon. Ook als u niet aanwezig was, kunt u uw idee voor een consortium hier laten plaatsen door de tekst te sturen naar logistiek@nwo.nl.

1. Albert Bloem – Talent voor Transitie

Talent voor Transitie zoekt verbinding met onderwijs, onderzoek en bedrijven om jong talent te laten werken aan uitdagende transitievraagstukken. We zijn een living lab dat zoekt naar vernieuwende werkvormen om ambitieuze starters goed voor te bereiden om in de energietransitie impact te gaan maken. Wij ondersteunen in carrière start en keuzes, beroepsmatige training en persoonlijke ontwikkeling. Naast hun dagelijkse werk leren onze transitietalenten aan de start van hun carrière de energiesector te ontdekken, bouwen een netwerk op en doen ervaring op in complexe vraagstukken. 

Wij doen graag mee in consortia als programma- en projectmanagement-functies, maar staan ook open om inhoudelijke bijdrage te leveren en te ontvangen op het vlak van aansluiting bedrijven, onderwijs en arbeidsmarkt, in de thema's alliantievorming, collectief leiderschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen. En als jullie ideeën hebben over mogelijke samenwerkingen hoor ik het graag!

Contact:


Paneldiscussie tijdens de matchmaking Duurzame living labs 6 maart 2018

2. Wim Bens – KennisDC's Logistiek

De KennisDC's Logistiek bieden hun netwerk aan voor diverse living lab-initiatieven. De zes KennisDC's hebben elk een zeer uitgebreid netwerk onder bedrijven en kennisinstellingen in tenminste hun regio, hebben veel ervaring met concepten als field labs, living labs en co-creatie. Elk van de KennisDC's heeft jaarlijks direct contact met honderden bedrijven, en hebben elk hun eigen specialisaties. Samen dekken zij het hele land.

Bij diverse KennisDC's lopen initiatieven voor het opzetten van living lab-voorstellen aan NWO; andere KennisDC's bieden hun netwerkexpertise graag aan om samen nieuwe initiatieven te nemen.

Zo neemt het KennisDC Rotterdam het initiatief om samen met onder meer KennisDC Noord Oost Nederland een voorstel te schrijven over Blockchain, en KennisDC Logistiek Gelderland over Sustainable SCM in HealthCare.

Contact:


Pitch tijdens de Matchmaking Duurzame living labs 6 maart 2018

3. Joris Knigge – Mentes Advisory

Het Innovatie en Acceleratie Programma Elektrische Mobiliteit (IAP E-mobility) is hét cross-sectorale innovatiecluster op het gebied van elektrische mobiliteit van Nederland. Onder de hoede van het Formule E-team en getrokken door Automotive NL, Stichting Elaad, het NKL en de Verenging Doet brengt het partijen en bedrijven bij elkaar en met elkaar in contact rondom verschillende thema's rond elektrische mobiliteit. Van Heavy Duty commercial verhicles, Trucks, vrachtauto's en bussen tot Light Electric Vehicles en de Laadinfrastructuur en de energiemarkten. De inpassing van elektrische mobiliteit in de maatschappij stelt bedrijfsleven en overheden voor nieuwe uitdagingen om stedelijke omgevingen leefbaar en bereikbaar te houden. Samen met de kennisinstellingen werken we in het IAP E-mobility als netwerkorganisatie om initiatieven en projecten te ontlokken en te lanceren. Hierbij werken we als verbinding tussen de topsectoren, zoals Logistiek, Energie en HTSM. In 2017 heeft het IAP Elektrische mobiliteit en de betrokken organisaties zich geschaard achter de inhoud van de roadmap elektrische mobiliteit 2018 - 2022. Dit om de samenwerking en de pole position die Nederland heeft met de EV ten opzichte van internationale markten op het gebied van elektrische mobiliteit te verstevigen en te bevorderen. 

Het Innovatiecluster IAP Elektrische Mobiliteit komt graag in contact met initiatieven die op zoek zijn naar verbinding met partijen die rondlopen met een projectidee. Het IAP Elektrische Mobiliteit is er voor om partijen met elkaar in contact te brengen en kennis van elkaar te nemen en uit te wisselen.

Contact:


Pitch tijdens de Matchmaking Duurzame living labs 6 maart 2018

4. Dennis Dorpmans - ESLOO

European Schools Love Our Ocean (ESLOO) is een educatief platform om leerlingen en onderwijsinstellingen bewust te maken hoe belangrijk het zeeleven is.

Het project European Schools love our Ocean is bedoeld als aanvulling op het onderwijs, waarbij studenten en deskundigen de leerlingen bewuster maken van de belangrijke rol van zeeën en oceanen voor onze huidige samenleving.

De jongeren van tegenwoordig staan onvoldoende stil bij het belang van duurzaamheid en (het behoud van) het zoutwatermilieu. Hoewel er vanuit het gespecialiseerde onderwijs interesse is voor dit onderwerp, komt de aandacht voor zeeën en oceanen momenteel nog niet standaard aan bod op school. Achteruitgang en vervuiling van onze zeeën en oceanen blijft een feit, zolang leerlingen op school niets horen over de belangrijke rol van bedreigingen voor de kwaliteit van het zoutwatermilieu. Daarom wil het educatieve platform European Schools Love Our Ocean dat de aandacht voor het milieu in zeeën en oceanen een plaats krijgt in het Europese reguliere onderwijs.

Het doel van het educatieve platform European Schools Love Our Ocean is daarom dat bestaande onderwijsprogramma's worden aangevuld met duurzaamheid en aandacht voor het zoutwatermilieu. Het uiteindelijke doel is dan ook een informatieplatform waar scholen in Europa terecht kunnen voor advies, ondersteuning en informatie om aandacht voor het milieu in zeeën en oceanen een plaats te geven in het reguliere onderwijs. Daarnaast moet dit platform digitale educatieve hulpmiddelen gaan leveren om de jeugd te leren over duurzaamheid en het belang van het zoutwatermilieu.

Contact:


5. Tinus Hammink - LEVE

Zeven lectoren bundelen hun krachten binnen het Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE). Ze ontwikkelen een gezamenlijke visie op de energietransitie en formuleren een onderzoeksagenda. Hun doel: energie-evenwicht in 2030.

De Nederlandse energievoorziening wordt steeds afhankelijker van variabele bronnen, zoals zon en wind. Deze laten zich niet sturen, waardoor de opwekking van energie niet overeenkomt met de vraag. Op het ene moment wordt te veel duurzame energie geproduceerd, op het andere moment te weinig.

Om dit probleem op te lossen is samenwerking cruciaal. LEVE brengt verschillende disciplines bij elkaar en ontwikkelt een systeemvisie. Vanuit die visie vindt onderzoek plaats, dat bijdraagt aan een betaalbare en betrouwbare energievoorziening.

Het lectorenplatform LEVE wordt ondersteund door het Sustainable Electrical Energy Center of Expertise (SEECE), EnTranCe, de Topsector Energie, de TKI Wind op Zee en de TKI Gas.

Contact:


6. Mart van Bracht – Topsector Energie

Binnen de call Duurzame living labs ligt de focus van de Topsector Energie op de verbinding met Logistiek en Water & Maritiem en dan met name binnen de transitiepaden 'mobiliteit' en 'kracht en licht'.

Binnen het transitiepad 'mobiliteit' zijn verschillende mogelijkheden om te komen tot CO2-reductie: duurzaam en efficiënter inrichten van verkeer- en vervoersystemen; zuiniger voer- en vaartuigen door efficiëntere motoren en vermindering van het gewicht en weerstand, en door het verduurzamen van aandrijflijnen (zoals batterij-elektrisch en waterstof-elektrisch). En ten slotte door het inzetten van duurzame energiedragers, bijvoorbeeld duurzaam geproduceerde elektriciteit en waterstof, en duurzame biobrandstoffen (gasvormig e/o vloeibaar).

Binnen het transitiepad 'kracht en licht' liggen de logistieke vraagstukken met name bij Wind op Zee rondom servicelogistiek van windparken en rondom conversie (power-to-x) op zee, inclusief de daaruit voortvloeiende logistieke uitdagingen.

Daarnaast liggen er raakvlakken tussen mobiliteit en de gebouwde omgeving (transitiepad 'lage temperatuur warmte'), bijvoorbeeld bij de koppeling van batterij- of brandstofcel-elektrische voertuigen aan decentrale elektriciteitsproductie (zon-PV) en de warmte- en elektriciteitsvraag (car as a powerplant), en de daarmee samenhangende logistieke vraagstukken.

Contact:


Vragen?

Voor vragen over de call Duurzame living labs kunt u contact opnemen met Marcus van Leeuwen.