Duurzame living labs
Programma

Duurzame living labs

Maatschappelijk verantwoord innoveren in praktijksituaties

Een 'living lab' is een omgeving die geschikt wordt gemaakt voor het doen van onderzoek en experimenten. Een living lab wordt bij voorkeur ingericht in een praktijkomgeving, die geïnstrumenteerd is om data te verzamelen voor onderzoek en evaluatie. Het bedrijfsleven in de Topsector Logistiek heeft behoefte aan implementatie en opschaling van oplossingen en resultaten Vanuit de wetenschap is er behoefte om te experimenteren in een praktijkomgeving, waarbij met behulp van sensoren en uitgebreide monitoring nieuwe inzichten kunnen worden opgedaan over logistiek, transport, bereikbaarheid en mobiliteit. Daarom hebben NWO en het TKI Dinalog besloten om een aantal duurzame living labs te ontwikkelen met een NWO-MVI-benadering voor de Topsector Logistiek, met aansluiting bij de Topsectoren Water en Energie.

Heeft u interesse in deelname aan een consortium voor Duurzame Living Labs? Bekijk de ideeën die tijdens de Matchmaking op 6 maart 2018 gepitcht zijn.

Praktijkomgevingen, zoals steden, havens, warehouses, maar ook corridors die logistieke knooppunten verbinden zijn uitermate geschikt als mogelijke Living Labs. Een groot voordeel van zo'n praktijkomgeving is dat het onderzoek over de reële en actuele problemen in de praktijk gaat. Daarvoor moet die praktijkomgeving dan wel geschikt gemaakt worden voor onderzoek. Dat betekent dat er vaak afspraken met alle betrokken partijen worden gemaakt dat ze geconfronteerd kunnen worden met onderzoeksactiviteiten en onderzoekers of studenten die vragen stellen of behoefte hebben aan informatie.

Ook de structurele voorziening voor het verzamelen van onderzoeksgegevens en data kan een onderdeel zijn van het inrichten van de praktijkomgeving. In de afspraken kunnen ook zaken als geheimhouding, bescherming van privacy en de publiceerbaarheid van resultaten nader worden vastgelegd. Om er zorg voor te dragen dat de living labs leiden tot verantwoorde en maatschappelijk gedragen innovaties, wordt ook onderzoek gedaan naar de ethische en maatschappelijke aspecten van die (technologische) innovaties. NWO heeft hiervoor de MVI-benadering ontwikkeld. Deze vormt een integraal onderdeel van het onderzoek naar de living labs in dit programma.

Samenwerking

Het programma Duurzame living labs is een samenwerking van NWO, TKI Dinalog, Regieorgaan SIA en het ministerie van IenW met de Topsectoren Energie en Water & Maritiem.


Financieringsinstrument bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanDuurzame living labs