Demonstrator
Programma

Demonstrator

Onderzoekers die kennis uit hun onderzoek willen toepassen en naar de markt brengen, kunnen bij NWO financiering aanvragen om een technologie verder te ontwikkelen als basis voor een commercieel product. Het programma Demonstrator biedt wetenschappers de kans om resultaten uit hun onderzoek aantrekkelijk te maken voor de markt.

Door een demonstratiemodel te ontwikkelen kunnen onderzoekers aantonen dat de ontwikkelde technologie commerciële potentie heeft. Het demonstratiemodel kan vervolgens helpen om de interesse te wekken van bedrijven die de technologie willen kopen voor doorontwikkeling naar een commercieel  product. 

Let op: voor academische innovatieve start-ups geldt er een andere regeling: Take-off (www.nwo.nl/take-off)


Ontwikkeling van technologie naar product

Het Demonstrator-programma biedt een uitweg voor het kip-en-ei-probleem waar veel onderzoekers tegenaan lopen. Onderzoekers willen graag bedrijven betrekken bij de doorontwikkeling van een technologie. Maar voordat bedrijven investeren, willen ze vaak eerst een demonstratiemodel zien om de commerciële potentie te kunnen inschatten. Het ontbreekt veel onderzoekers echter aan financiële middelen om zo’n model te ontwikkelen, omdat ze geen investering hiervoor hebben.

Een functionele basisversie

Het programma Demonstrator richt zich op het faciliteren en stimuleren van de toepassing van onderzoeksresultaten vanuit Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen of hogescholen (door Regieorgaan SIA gefinancierd onderzoek). Het programma biedt financiering om een technologie verder te ontwikkelen tot het niveau van een Minimal Viable Product, ofwel een minimale functionele basisversie van een technologie met een Technology Readiness Level van maximaal 5. 

Overdracht aan commerciële partij

Deze basisversie van een technologie kan dan door middel van demonstraties aan derde partijen worden gepresenteerd om overgedragen te worden (‘Show to Transfer’). De uiteindelijke commercialisatie van de technologie vindt dan plaats bij en door een derde partij na de overdracht.

Let op: voor innovatieve start-ups geldt er een andere regeling: het NWO-programma Take-off.

Kenmerken Demonstrator-project 

Het programma Demonstrator kent een ronde per jaar. Per project kan er maximaal 150.000 euro (incl. btw) worden aangevraagd. Een Demonstrator-project heeft een looptijd van maximaal 18 maanden en bestaat uit de volgende twee parallel lopende onderdelen: 

 • Show: het maken van een demonstratiemodel op het niveau Technology Readiness Level 5. Maximaal 12 maanden na de start van het project wordt een Minimal Viable Product (MVP) opgeleverd, op basis van het reeds uitgevoerde onderzoek. De nadruk ligt dus op het concretiseren van de technologie en niet op het doorgaan met het uitgevoerde onderzoek. Om de doelgroep voor de MVP helder te hebben is ook de input uit het parallel lopende onderdeel A van Transfer benodigd. 
 • Transfer: het voortdurend valideren van de markt voor de demonstrator-technologie. In dit deel worden activiteiten uitgevoerd die zijn gericht op de overdracht van de technologie van het demonstratiemodel. Marktvalidatie leidt tot een betere afstemming tussen technologie en markt. Dit verhoogt de kans op overdracht van de demonstrator-technologie naar een commerciële derde partij.
  • Deel A loopt parallel in de tijd aan onderdeel Show en moet de benodigde input daarvoor leveren (marktonderzoek). 
  • Deel B start na realisatie van het MVP en is vooral gericht op overdracht van de demonstrator-technologie, waarbij de Demonstrator ook bewust wordt ingezet. 

Gebruikerscommissie 

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) is verantwoordelijk voor het uitvoering van het programma Demonstrator. Samen met de projectleider stelt TTW voor elk Demonstrator-project een gebruikerscommissie in. Deze gebruikers zijn niet de beoogde exploitanten; te denken valt bijvoorbeeld aan de groep eindgebruikers die de technologie van de beoogde exploitant zullen gaan afnemen. Dit bevordert de marktvalidatie zodat de technologie van het demonstratiemodel ook daadwerkelijk en effectief aan een derde partij voor commercialisatie wordt overgedragen. 


Intellectueel eigendom

Bij toepassing van onderzoeksresultaten spelen intellectuele eigendomsrechten een belangrijke rol. Het is daarom van belang voorafgaand aan de start van een Demonstrator-project inzichtelijk te hebben welke (mogelijke) intellectuele eigendomsrechten er gevestigd zijn op de benodigde kennis. Ook moet bekend zijn of over deze rechten kan worden beschikt om die aan een commerciële partij, die deze wil produceren en exploiteren, aan te bieden in de vorm van een licentie dan wel in de vorm van een eigendomsoverdracht. Met andere woorden: er moet ‘freedom-to-operate’ zijn om overdracht van de technologie naar een derde partij mogelijk te maken. Dit betekent dat de intellectuele eigendomsrechten in handen moeten zijn van de aanvragende universiteit, onderzoeksinstelling of hogeschool. Er zijn geen blokkerende afspraken (licenties e.d.) die de overdracht van die rechten kunnen bemoeilijken of zelfs verhinderen.

Wie kunnen aanvragen?

Aanvragen bij het programma Demonstrator kunnen worden ingediend door:

 • Hoogleraren en universitaire (hoofd)docenten aangesteld aan: 
  • Nederlandse universiteiten (of vergelijkbare functies bij de universitaire medische centra);
  • KNAW- en NWO-instituten;
  • het Nederlands Kanker Instituut;
  • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
  • onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
  • NCB Naturalis;
  • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
  • Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.
    
 • Docenten en lectoren, met een aanstelling aan een Nederlandse hogeschool.
  • Onder hogeschool verstaat NWO een instelling die wordt bekostigd in overeenstemming met artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en lid is van de Vereniging Hogescholen.

Meer informatie