Achtergrond

Het programma Cyber Security richt zich op de veiligheid van de digitale samenleving. Alle onderzoeksprojecten zijn publiek-private samenwerkingsverbanden en hebben vaak een multidisciplinair karakter.

Het programma Cyber Security sluit aan op de Nationale Cyber Security Agenda (NCSA) van het kabinet die als doel heeft eventuele cyberverstoringen voor de Nederlandse bevolking, het bedrijfsleven en de overheid tegen te gaan. Cyber Security maakt deel uit van de Security roadmap onder de topsectoren werkprogramma High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Onderzoeksprojecten in het programma sluiten aan op de Nationale Cyber Security Research Agenda (NSCRA-III) en de Kennis- en Innovatieagenda ICT (KIA ICT). De in pilaren waarbinnen cybersecurity onderzoek uitgevoerd kan worden, zijn in de NCSRA-III vastgesteld:

  1. Design
  2. Defense
  3. Attacks
  4. Governance
  5. Privacy

Korte- en langetermijnonderzoek

Het programma omvat zowel korte- als langetermijnonderzoek.

Het langetermijnonderzoek wordt gefinancierd via NWO. Hierbij wordt een eigen bijdrage van de indieners (kennisinstellingen, bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties) verwacht. Het langetermijnonderzoek richt zich op versterking van de kennis over cyber security.

Het korte termijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling van producten en diensten binnen de onderzoeksthema's. De financiering hiervan verloopt via SBIR Small Business Innovation Research (SBIR) regeling van de Rijksdienst voor Ondernemen (RvO ).


Samenvattingen en abstracts lopende projecten

Binnen het lange-termijn-onderzoekprogramma Cyber Security van NWO zijn na de eerste oproep negen onderzoekprojecten gehonoreerd en is een bedrag van 3,5 miljoen euro geinvesteerd. NWO heeft in de tweede subsidieronde na beoordeling van 31 Letters of Intent en 22 uitgewerkte voorstellen, 11 nieuwe onderzoekprojecten gehonoreerd en heeft hiervoor 3,3 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Download: