Onderzoeksprojecten KIEM

Met een KIEM-financiering van maximaal € 15.000 verkennen consortia van onderzoekers, private partners en/of lectoren hoe zij voor de creatieve industrie sector nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen opzetten.


Toekenningen december 2018

Inclusiviteit in kunst en cultuur: impliciete associaties als expliciete drempel
Dr. M.J. (Michaël) Berghman, dr. P. (Pauwke) Berkens (beide Erasmus Universiteit Rotterdam)
Nieuwe technieken uit de cognitieve sociologie worden in dit project toegepast om impliciete voorkeuren te onderzoeken van personeelsleden van Rotterdamse cultuurinstellingen over cultuurproducten en producenten. De cultuursector in Rotterdam – en andere grote steden – weerspiegelt ondanks het tot dusver gevoerde beleid niet de diversiteit in de samenleving. Diversiteit op het vlak van inhoud en publiek kan een grote rijkdom betekenen.
Consortiumpartners: Rotterdamse Kunststichting

Circular Water Stories
Dr. ir. I. (Inge) Bobbink
Klimaatverandering noopt tot het gezamenlijk ontwikkelen van circulaire water-leefsystemen. Van passieve toeschouwers moeten gemeenschappen hun rol van actieve waterwerkers opnieuw uitvinden. Verhalen uit het verleden kunnen inspireren tot nieuwe betrokkenheid. CIRCULAR WATER STORIES trekt van West- naar Oost-Nederland en laat in een blauwdruk voor een beeldende verhalenkaart de vervlechting tussen mens en water zien.
Consortiumpartners: SL Studio, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Netwerk historisch cultuurlandschap, Waterschapstalent/Unie van Waterschappen

Opgroeien met media. Digitale geletterdheid en mediawijsheid bij kinderen
Prof. dr. M. J. (Marcel) Broersma (m), Rijksuniversiteit Groningen
Media spelen een steeds centralere rol in het leven van kinderen. Kinderopvang, scholen en ouders worstelen hoe ze hiermee moeten omgaan, terwijl de creatieve industrie kennis nodig heeft over hoe ze op een verantwoorde manier hierop kan inspelen. Dit project onderzoekt hoe kinderen digitale vaardigheden en mediawijsheid ontwikkelen.
Consortiumpartners: SKSG

Artificiële Intelligentie als basis voor automatische evaluatie van spraakaudiometrie bijslechthorenden
Prof. dr. M. M. R. (Martine) Coene (v), Vrije Universiteit, dr. L. F. M. (Louis) ten Bosch (m), Radboud Universiteit Nijmegen, dr. W. F. L. (Willemijn) Heeren (v), Universiteit Leiden
Wie zijn gehoor laat testen wordt vaak gevraagd om een aantal woorden of zinnen na te zeggen. Een geoefend audioloog beoordeelt vervolgens welke fouten luisteraars maken bij het nazeggen. In dit project willen we automatische spraakherkenners bewerken zodat ze ingezet kunnen worden om deze beoordelingsprocedure geautomatiseerd te laten verlopen.
Consortiumpartners: Otoconsult NV

Motivations of artists for (not) starting a crowdfunding campaign
Dr. J.J. (Joris) Ebbers (Universiteit van Amsterdam)
Crowdfunding is een belangrijk middel voor kunstenaars om hun doelen te bereiken. Dit project helpt crowdfunding-platforms om hun dienstverlening aan kunstenaars te personaliseren en verbeteren door inzicht te creëren in de persoonlijke achtergronden en motivaties van (aankomend) kunstenaars en dit te combineren met beschikbare data van eerdere crowdfunding-projecten.
Consortiumpartners: NLnet, Voordekunst, Amsterdamse School voor de Hoge Kunsten, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

From Centralized to Decentralized: Understanding the Complexity of the Energy Transition in the Rotterdam/The Hague Area
Prof. dr. ing. C. M. (Carola) Hein (v), TU Delft
De energietransitie kent veel stakeholders (burgers, MKB, energieleveranciers, woningbouwcorporaties, overheid etc.) Elke stakeholder heeft zijn/haar eigen belangen en ruimtes. Dit project visualiseert de ruimtelijke en sociale impact van de energietransitie en identificeert met hulp van een MOOC nieuwe business modellen voor creatieve bedrijven waarmee de duurzame energietransitie kan worden versneld.
Consortiumpartners: Jonge Honden

Partion wall systems in a Circular Built Environment
Prof. dr. ing. P.M. (Patrick) Teuffel (TU Eindhoven), R. Blok (TU Eindhoven)
De bouw is een van Europa's grootste materiaalverbruikers. Binnenwandsystemen hebben hierin een grote bijdrage doordat gebouwindelingen steeds vaker worden aangepast aan veranderende gebruikseisen. Dit project onderzoek op welke manier binnenwandsystemen volledig circulair kunnen worden en hoe bio-based materialen, bijvoorbeeld vlas of hennep, hierin een goede verbetering zouden kunnen leveren.
Consortiumpartners: Berkvens B.V.

Breathe-with-me: Unobtrusive Biofeedback Encouraging Healthy Respiratory Habit for Prevention of Chronic Stress in Workplace
Dr. B. (Bin) Yu (m), TU Eindhoven
Het 'Breathe-with-me'-project is bedoeld om de maatschappelijke uitdaging van werkgerelateerde stress aan te pakken door biofeedback-technologie in te bouwen in dagelijkse routines. Er wordt een biofeedbacksysteem op basis van ademhaling ontwikkeld om het bewustzijn van stress bij werknemers tijdens hun werk te verbeteren en een gezond ademhalingsgedrag te stimuleren als 'micro-stressinterventie'. Het uiteindelijke doel is gezond ademhalingsgedrag tot een gewoonte te maken, wat bijdraagt aan een verbeterde veerkracht tegen chronische stress.
Consortiumpartners: Hangzhou Bobo Technology Co., Ltd

Toekenningen juni 2018

Breathe-with-me: Unobtrusive Biofeedback Encouraging Healthy Respiratory Habit for Prevention of Chronic Stress in Workplace
Dr. B. (Bin) Yu (m), Technische Universiteit Eindhoven
Het Breathe-with-me-project is bedoeld om de maatschappelijke uitdaging van werkgerelateerde stress aan te pakken door biofeedback-technologie in te bouwen in dagelijkse routines. Er wordt een biofeedbacksysteem op basis van ademhaling ontwikkeld om het bewustzijn van stress bij werknemers tijdens hun werk te verbeteren en een gezond ademhalingsgedrag te stimuleren als 'micro-stressinterventie'. Het uiteindelijke doel is gezond ademhalingsgedrag tot een gewoonte te maken, wat bijdraagt aan een verbeterde veerkracht tegen chronische stress.
Consortiumpartners: Hangzhou Bobo Technology Co., Ltd

Artificiële Intelligentie als basis voor automatische evaluatie van spraakaudiometrie bij slechthorenden
Prof. dr. M. M. R. (Martine) Coene (v), Vrije Universiteit, dr. L. F. M. (Louis) ten Bosch (m), Radboud Universiteit Nijmegen, dr. W. F. L. (Willemijn) Heeren (v), Universiteit Leiden
Wie zijn gehoor laat testen wordt vaak gevraagd om een aantal woorden of zinnen na te zeggen. Een geoefend audioloog beoordeelt vervolgens welke fouten luisteraars maken bij het nazeggen. In dit project willen we automatische spraakherkenners bewerken zodat ze ingezet kunnen worden om deze beoordelingsprocedure geautomatiseerd te laten verlopen.
Consortiumpartners: Otoconsult NV

From Centralized to Decentralized: Understanding the Complexity of the Energy Transition in the Rotterdam/The Hague Area
Prof. dr. ing. C. M. (Carola) Hein (v), Technische Universiteit Delft
De energietransitie kent veel stakeholders (burgers, mkb, energieleveranciers, woningbouwcorporaties, overheid etc.). Elke stakeholder heeft zijn/haar eigen belangen en ruimtes. Dit project visualiseert de ruimtelijke en sociale impact van de energietransitie en identificeert met hulp van een MOOC nieuwe businessmodellen voor creatieve bedrijven waarmee de duurzame energietransitie kan worden versneld.
Consortiumpartners: Jonge Honden

Opgroeien met media. Digitale geletterdheid en mediawijsheid bij kinderen
Prof. dr. M. J. (Marcel) Broersma (m), Rijksuniversiteit Groningen
Media spelen een steeds centralere rol in het leven van kinderen. Kinderopvang, scholen en ouders worstelen hoe ze hiermee moeten omgaan, terwijl de creatieve industrie kennis nodig heeft over hoe ze op een verantwoorde manier hierop kan inspelen. Dit project onderzoekt hoe kinderen digitale vaardigheden en mediawijsheid ontwikkelen.
Consortiumpartners: SKSG

Toekenningen januari 2018

Beter Nederlands leren door kennis van het woordenboek in ons hoofd
Prof. dr. N. (Nicoline) van der Sijs (v), Radboud Universiteit Nijmegen
Door recent onderzoek hebben we een schat aan nieuwe informatie over Nederlandse woorden, zoals hun betekenis, gebruik, frequentie en bekendheid. De onderzoekers bouwen een tool om deze informatie in te zetten voor mensen die Nederlands willen leren.
Consortiumpartners: Nederlandse Taalunie, INT, GridLine

Het glazen plafond in de muziekindustrie
Dr. K. A. (Kristin) McGee (v), Rijksuniversiteit Groningen
In de muziekindustrie werken veel minder vrouwen dan mannen en ze bereiken minder vaak de topposities. De vraag is waarom het voor vrouwen moeilijker is om carrière te maken en waarom ze in bepaalde functies ondervertegenwoordigd zijn. Daarnaast wordt gekeken waarop vrouwen uitblinken zodat hun talenten beter kunnen worden benut.
Consortiumpartners: Spektre

Worm in Dialoog
Prof. dr. E.H. (Evert) Bisschop Boele (m), dr. J. (Janna) Michael (v), Erasmus Universiteit Rotterdam
Culturele instelling WORM wil van betekenis zijn voor alle bewoners van haar vestigingswijk Cool-Zuid (Rotterdam). WORM voert daarom projecten uit waarin dialoog tussen WORM en wijkbewoners centraal staat. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoeken het perspectief van de participerende buurtbewoners en kunstenaar(s) op hun ervaringen in deze artistieke interventies.
Consortiumpartners: Stichting Worm

Gesproken hedendaags Nederlands. Het ontsluiten en onderzoeken van big data
Prof. dr. F.L.M.P. (Frans) Hinskens (m), Meertens Instituut/Vrije Universiteit
NTR en academici verzamelden spraak en oordelen over spraak van 10.000 Nederlanders. Na een systematische beschrijving van alle data en metadata, maken we deze beschikbaar met een gebruikersvriendelijke interface. We schrijven een overzichtsartikel voor een peer-reviewed vaktijdschrift, een subsidie-aanvraag voor toekomstig onderzoek.
Consortiumpartners: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Collaborative Networks as a Safety Net in the Performing Arts: A Network Based Approach to Employment Resilience in a Struggling Sector
Dr. H.L. (Hendrik Leendert) Aalbers PhD (m), dr. A.S. (Alex) Alexiev (m), Universiteit van Amsterdam
Reorganisaties in de creatieve sector zijn een aanhoudend fenomeen, maar de sociale impact van dergelijke interventies is nog opmerkelijk slecht begrepen. Gebaseerd op netwerkanalyse van de formele en informele relaties van een orkest onder reorganisatie biedt dit project inzicht in de veerkracht van medewerkers binnen de creatieve sector.
Consortiumpartners: Het Sociaal Fonds Podiumkunsten, Stichting Het Gelders Orkest, Stichting Philharmonie Zuid-Nederland

Van wie is het Wilhelmus? Een mini-documentaire voor middelbare scholieren over het Wilhelmus als nationaal symbool
Prof. dr. E. (Els) Stronks (v), dr. F.B. (Folgert) Karsdorp MA (m), Universiteit Utrecht
Het Wilhelmus speelt al eeuwenlang een rol in de vorming van de Nederlandse identiteit. Recent verplichtte de politiek kennis over dit lied onder jongeren te verspreiden. We maken én testen een ontwerp voor een mini-documentaire die deze kennis verspreidt, maar ook toont hoe complex nationale identiteit vanuit wetenschappelijk perspectief is.
Consortiumpartners: Dyzlo Film, Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO)

SCORE!
Dr. P. (Peter) Bloem (m), Universiteit van Amsterdam
Deep learning geeft ons representaties van beelden waarmee we Kanye West kunnen laten glimlachen, of lijntekeningen kunnen vertalen naar een levensechte foto. SCORE! gebruikt deze techniek om video en audio op hoog niveau aan elkaar te koppelen. Hiermee kunnen we automatisch een soundtrack maken, die aansluit bij wat je ziet.
Consortiumpartners: Netherlands Institute for Sound and Vision, Lakker

Wanneer baart muziekoefening kunst?
Dr. C.C.S. (Cynthia) Liem (v), Technische Universiteit Delft
Wie een muziekinstrument bespeelt, moet de nodige uren besteden aan oefenen. Soms verlopen oefensessies gesmeerd; op andere momenten krijgen we niks voor elkaar. Kan technologie de kwaliteit van een oefensessie inzichtelijk maken? We analyseren en relateren inzichten van musici, audiovisuele opnamen van oefensessies, en fysiologische data van musici tijdens oefensessies.
Consortiumpartners: Music Traveler GmbH

Design thinking tegen analfabetisme
Dr. A.T. (Drew) Hendrickson (m), Dr. E.A. (Emmanuel) Keuleers (m), Tilburg University
Bijna 10% van de Nederlandse kinderen leert niet lezen, ondanks de beste huidige methoden. De onderzoekers zetten kennis en expertise van cognitief psychologen, ontwikkelaars van leermaterialen, ouders én kinderen om in nieuwe methoden om deze kinderen, die gevaar lopen analfabeet te blijven, op te sporen en hen te leren lezen.
Consortiumpartners: Zwijsen

Het museale geheugen online
Dr. R. (Rachel) Esner (v),
Nederlandse musea kennen een lange traditie van innovatieve tentoonstellingen. Eenmaal afgelopen bestaan ze voort in foto's en ander documentair materiaal, vaak over meerdere archieven verspreid. Dit project brengt divers archiefmateriaal onder in een digitale infrastructuur, met als doel exposities virtueel te reconstrueren. Dit maakt doorgaans impliciete besluitvorming zichtbaar en beschikbaar voor interpretatie.
Consortiumpartners: Museum Boijmans Van Beuningen

Alle Nederlandse oorkonden online
Prof. dr. J.W.J. (Jan) Burgers (m), dr. F.G. (Rik) Hoekstra (m), Huygens KNAW
Oorkonden zijn een belangrijke bron voor onze kennis van het verleden. Zij zijn in grote aantallen overgeleverd en bieden veel informatie. Voor amateurs en professionele onderzoekers zijn zij evenwel moeilijk toegankelijk. In de Digitale Charterbank Nederland worden de gegevens van alle oorkonden in de Nederlandse archieven in één onderzoeksportal bijeengebracht.
Consortiumpartners: DE REE archiefsystemen, Het Utrechts Archief

Schokkende ontdekkingen
Dr. ir. W.J. (Wido) Quist (m), dr. H. (Herman) van Bergeijk (m), Technische Universiteit Delft
Onderzoeksgroep Design & History zet samen met Wessel de Jonge Architecten en Het Nieuwe Instituut de waardering, conservering en herontwerp van architectonisch geprefabriceerd beton op de erfgoedkaart en richt zich hierbij vooral op Schokbeton, een wereldwijd verspreidde Nederlandse innovatie uit de jaren 1930.
Consortiumpartners: Wessel de Jonge Architecten, Jaap Bakema Research Centre van Het Nieuwe Instituut

Innovatieve overkappingen in Bio-composiet materialen
Dr. T.W.A. (Torsten) Schroeder, ir. B.C.I.M. (Barbara) Kuit (v), ir. R. (Rijk) Blok (m), Technische Universiteit Eindhoven
Dit project onderzoekt, in het kader van Circulair Bouwen, de nieuwe materiaalmogelijkheden van biocomposieten, (natuurlijke vezels met bio harsen) in de toepassing als (paviljoen-) overkappingen en kleine daken met innovatieve architectonische en constructieve ontwerptechnieken. Door uiteindelijk grote schaalmodellen te realiseren worden de materiaal toepassingsmogelijkheden en ontwerpmethoden geëvalueerd en gevisualiseerd.
Consortiumpartners: NPSP bv

Voortdurend Erfgoed
Dr. P. (Patricia) Alkhoven (v), Meertens Instituut (KNAW)
Voortdurend Erfgoed
bestudeert hoe we omgaan met digitaal erfgoed in veranderende omstandigheden. Als voorbeeldproject bestuderen onderzoekers en erfgoedspecialisten het Thema digitaal erfgoed in verschillende onderzoeksagenda's. Hoe zorgen we dat (digitaal) erfgoed met de 3jd mee kan gaan?
Consortiumpartners: Stichting Beeld en Geluid

Designing the body. African-Dutch women's narratives on health and wellbeing
Dr. B.E. (Brenda) Bartelink (v), Rijksuniversiteit Groningen
In dit project verbeelden Afrikaans-Nederlandse vrouwen in Den Haag hun ervaringen rondom gezondheid en welzijn in Delftsblauwe keramiek. Een wetenschappelijke analyse van deze beelden en ervaringen leidt tot aanbevelingen voor hoe deze vrouwen beter kunnen worden ondersteund in het voorkomen en oplossen van problemen rondom gezondheid en welzijn.
Consortiumpartners: Design that Matters, Kariboe Bibi/ Stek

Ontwerp van organisatorische inbedding van zelf management van chronische ziekten met ondersteuning van eHealth
Dr. ir. L.W.L. (Lianne) Simonse (v), Technische Universiteit Delft
De afgelopen jaren is meer nadruk komen te liggen op de rol die een persoon met een chronische ziekte zélf kan vervullen in het managen van de aandoeningen in combinatie met het gebruik van ICT-toepassingen. Echter, de mate waarin de informatie en communicatie van deze toepassingen van eHealth succesvol worden gedeeld met health professionals en zorgorganisaties, blijft nog achter.
Consortiumparters: Waag Society

EDUS (Empowering for Data Use in Situ)
Dr. dipl.-ing. S. (Stella) Boess (v), Technische Universiteit Delft
EDUS (Empowering for Data Use in Situ) wil de eigen kracht in het revalideren van orthopedische patienten bevorderen door op hun lokale levensomstandigheden in te gaan. We veronderstellen dat een patient gemotiveerd zal zijn om bij dagelijkse activiteiten de handen te bewegen, waarbij een sensor revalidatievoortgang kan registreren.
Consortiumpartners: Reinier de Graaf gasthuis, De Interactie Ontwerpers

Erfgoed voor welzijn
Dr. H.C. (Hester) Dibbits (v), prof. dr. I.B. (Inger Barbara) Leemans (v), EUR
Waar academici en professionals samenwerken aan onderzoek naar het gebruik van erfgoed voor welzijn is behoefte aan een gemeenschappelijke, praktijkgerichte taal. Met de ontwikkeling van een multi-sensorische toolkit wordt op een creatieve manier in deze behoefte voorzien. De toolkit verbindt abstracte begrippen met de dagelijkse praktijk.
Consortiumpartners: Imagine IC, Vinger.nl, Typhlological Museum

Building an Urban Commons: Reconstructing urban commons through artistic and design labor in Amsterdam
Dr. O.A. (Adeola) Enigbokan (v), Universiteit van Amsterdam
'Building an Urban Commons' ontwikkelt een nieuw cultureel onderzoekscentrum bij Blok 26 op het Zeeburgereiland in Amsterdam. Het centrum richt zich op het ontwikkelen van inclusievere stedelijke gemeenschappen op basis van delen en uitwisselen.
Consortiumpartners: BPD Ontwikkeling BV

Toekenningen november 2017

Storypix: Verhalen achter Bloemen
Dr. J.J. Bekkenkamp (Universiteit van Amsterdam), Prof. dr. K. van Dalen-Oskam (Universiteit van Amsterdam)
Door databases te koppelen worden betekenisvelden van bloemen in de Nederlandse literatuur in kaart gebracht, wetenschappelijk geanalyseerd en vertaald in verhalen. Gevoegd bij beeldmateriaal levert dat de content voor interactieve billboards in de (semi) publieke ruimte. Literatuur vindt daardoor nieuwe gebruikers en de waarde van bloemen als product wordt verrijkt.

Project X – Health Vlog interventie
Dr. ir. K.E. Bevelander (Radboud Universiteit Nijmegen), Prof. dr. M.A. Buijzen (Radboud Universiteit Nijmegen)
Kan gezondheidsgedrag viral gaan via een sociale media-interventie voor en door jongeren? Het sociale netwerk van scholieren wordt in kaart gebracht om rolmodellen - 'social agents' - te identificeren, die worden begeleid om een (nieuwe) sociale norm te verspreiden over gezond snacken en bewegen binnen hun eigen sociale omgeving via zelfgemaakte vlogs.

Eventscapes: ruimtelijk-temporele toegang tot de PrizePapers
Prof. dr. M.J. Kraak (Universiteit Twente), dr. J. van Lottum (Huygens ING), dr. A. Weber (Universiteit Twente)
Veel historische documenten worden tegenwoordig digitaal aangeboden. Dit project werkt aan een ruimtelijk-temporele toegang tot een deel van de PrizePapers, de ondervragingen van zeelieden, via een dashboard met kaarten en diagrammen. Via zelf gecreëerde Eventscapes kan men zo relaties leggen tussen bijvoorbeeld bemanning, lading, en thuishaven van de schepen.

Spelen met virtueel voedsel
Dr. ir. L.N. van der Laan (Universiteit van Amsterdam)
Blootstelling aan voedsel zonder het te eten, verlaagt de latere voedselinname maar dit is vooralsnog alleen met echt voedsel aangetoond. De onderzoekers ontwikkelen een virtual reality game met voedselproducten en meten hoe effectief dit de voedselinname verlaagt.

De juiste toon in online dienstverlening
Dr. C.M.J. van Hooijdonk (Tilburg University)
Organisaties worstelen om snel, met een passende toon en consistent te reageren op de vele online vragen, klachten en complimenten van consumenten. Met monitoringbedrijf OBI4wan wordt een tool ontwikkeld om de online dienstverlening te verhogen. Het instrument analyseert automatisch online berichten zodat organisaties in elke gesprekssituatie op maat kunnen reageren.

De beleving van het echte kasteel
Dr. H. Ronnes (Universiteit van Amsterdam)
Dit project brengt het kasteel naar de mensen. Een interactief webdomein biedt datgene dat bezoekers willen: kennis én beleving. Bezoekers van de website surfen door een kastelenlandschap, door interieurs en zoomen in op historische voorwerpen waarbij een verhaal wordt verteld op een aansprekende en wetenschappelijk verantwoorde wijze.

Kwantificering van de maatschappelijke relevantie van wetenschappelijke publicaties
Dr. P.A.F. Verhaar (Universiteit Leiden), dr. T.N. van Leeuwen (Universiteit Leiden), prof. dr. A.H. van der Weel (Universiteit Leiden)
De resultaten van wetenschappelijk onderzoek kunnen vaak concreet worden toegepast binnen de private of publieke sector. Dit potentieel blijft in veel gevallen onbenut, omdat niet-academische lezers moeite hebben om relevante publicaties te vinden. Dit project werkt aan een methode waarmee de maatschappelijke relevantie van academische publicaties geautomatiseerd kan worden vastgesteld.

The Effectiveness of Dialogue in Forms of Communication, Past and Present
Dr. G. Warnar (Universiteit Leiden)
Dialogen zijn alomtegenwoordig in media, literatuur en kunstmatige intelligentie. Van oudsher worden dialogen gebruikt voor educatie en meningsvorming. Waarom weten we zo weinig over de mechanismes die hun effectiviteit bepalen? Dit project combineert kennis uit literatuurwetenschap, taalkunde en sociale wetenschappen om de effectiviteit van dialogen te begrijpen en te vergroten.

Toekenningen september 2017

Verticale samenwerkingen in de zoektocht naar groter en diverser publiek in de podiumkunsten
Dr. A.S. Alexiev (Universiteit van Amsterdam)
Producenten en podia werken steeds nauwer samen om nieuw publiek naar theaters te trekken. Inzicht in de efficiënte en eerlijke inrichting van zulke partnerschappen maakt het de deelnemers mogelijk om hun doel makkelijker te bereiken. Dit project brengt in kaart welke afspraken, processen en partner karakteristieken hierbij van belang zijn.
Consortiumpartners: Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK)

Nieuw licht op het door Tessenow ontworpen Festspielhaus
Dr. H. van Bergeijk (Technische Universiteit Delft)
Het Festspielhaus te Hellerau uit 1911 werd gekenmerkt door een revolutionair verlichtingsplan dat daglicht simuleerde en ook theatraal gemanipuleerd kon worden. De onderzoekers willen dit innovatieve plan documenteren en vervolgens ontwerpmodellen ontwikkelen waarmee het naar de huidige tijd vertaald kan worden.
Consortiumpartners: Modular Lighting Nederland BV

Pop ontmoet onderzoek: Het ontwikkelen van een duurzaam platform en agenda voor popmuziekonderzoek
Dr. P.P.L. Berkers (Erasmus Universiteit Rotterdam), dr. J.C. Hermes (HIH), dr. H.J.C.J. Hitters (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Popmuziek is zowel economisch als maatschappelijk een belangrijke sector, waarnaar steeds meer wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. Wetenschap en praktijk vinden elkaar te weinig, en verschillen wat betreft thematiek en output. Dit project heeft als doel deze problemen op te lossen middels een duurzaam onderzoeksnetwerk, een platform en een gedeelde onderzoeksagenda.
Consortiumpartners: Stichting POPnl, Stichting Popcoalitie

Geschiedenis van geluid: een slim audioboek voor in de auto
Prof. dr. K.Th. Bijsterveld (Universiteit Maastricht)
U rijdt er vaak langs, maar merkt ze nauwelijks op: geluidsschermen. Dit GPS-gestuurde audioboek biedt een unieke architectuurhistorische rondleiding langs deze objecten. Met daarnaast verhalen over hoe de eerste anti-lawaai-acties in Nederland de weg vrij maakten voor de auto, en u een autoradio kreeg om verveling tegen te gaan.
Consortiumpartners: Uitgeverij Rubinstein, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

De opkomst van de doe-bibliotheek
Dr. ir. O. Caso (Technische Universiteit Delft)
De opkomst van de doe-bibliotheek. Nederlandse bibliotheken ontwikkelen zich de laatste jaren tot 'performatieve ruimtes': laboratoria van creatie en innovatie. Gebruikers experimenteren met nieuwe technieken zoals 3D-printen of coding, en kunnen er bijvoorbeeld ook muziek maken. Dit project onderzoekt hoe deze ruimtes zijn ontworpen en ingericht. Hoe verandert de bibliotheek?
Consortiumpartner: Koninklijke Bibliotheek

Slimme kleren die meten en reageren
Dr. P.S. Cesar Garcia (Centrum voor Wiskunde & Informatica)
Kleren zijn ontworpen om te beschermen tegen kou en regen, maar kunnen meer voor mensen betekenen. Zo worden sensoren al gebruikt om ons te helpen in ons dagelijks leven. Kunnen we daarnaast ook kleren maken die reageren op wat ze meten, door bijvoorbeeld hun vorm aan te passen?
Consortiumpartners: Stichting Centrum Wiskunde & Informatica, AMOLF

Waarom opera?
Dr. F. Chiaravalloti (Universiteit van Amsterdam)
De overheid vindt dat subsidies aan operagezelschappen te hoog zijn in relatie tot de weinige groepen burgers die door het operapubliek worden vertegenwoordigd. De onderzoeker wil de (ir)relevantie van opera voor de niet bereikte groepen beter begrijpen en operagezelschappen instrumenten bieden om zelf hun relevantie voor de samenleving te monitoren.
Consortiumpartners: Stichting Nationale Opera & Ballet

Platform voor ruimtelijk cultureel erfgoed
Dr. ir. F.D. van der Hoeven (Technische Universiteit Delft), dr. M.T.A. van Thoor (Technische Universiteit Delft)
De TU Delft ontwikkelt samen met de Stichting Steunfonds KNOB, de KNOB en NAi010 uitgevers een academisch platform voor het ontwikkelen van onderzoeksprojecten, het delen van kennis, en het bijdragen aan strategische kennis- en innovatieagenda’s ten aanzien van het hergebruik en de herbestemming van ruimtelijk cultureel erfgoed.
Consortiumpartners: Stichting Steunfonds KNOB, NAi010 uitgevers

Leven in het verleden. De reconstructie van Etruskische huizen in Acquarossa.
Dr. Patricia Lulof (Universiteit van Amsterdam)
Archeologisch onderzoek in Acquarossa heeft inzichten opgeleverd in hoe de Etrusken leefden. Private, professionele en universitaire partners werken samen om huizen virtueel te reconstrueren en te bouwen. Dit vormt het begin van een nieuwe wijk naar Etruskisch voorbeeld die voor recreatiedoeleinden zal worden gebruikt naast het gerevitaliseerde archeologische park.
Consortiumpartners: Agriturismo Azienda Rocchi, Panoptes Heritage, LOPD Visual solutions, de Warle Kempers architecten

Digitaal archief 'Leven met een beperking'
Dr. M.S. Parry (Universiteit van Amsterdam), dr. P. van Trigt (Universiteit Leiden), dr. P. Bijk (Universiteit van Amsterdam)
Door vergrijzing leven steeds meer burgers met een beperking. In dit project ontwikkelen onderzoekers, maatschappelijke organisaties en bedrijven een innovatieve en toegankelijke website die nieuwe samenwerking, onderzoek en kennis over leven met een beperking in Nederland creëert, om zo bij te dragen aan een meer inclusieve en gezonde samenleving.
Consortiumpartners: Disability Studies in the Netherlands (DSiN), Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en slechthorenden (GGMD), Research Center Material Culture / Nationaal Museum van Wereldculturen, Het Dolhuys/Museum of the Mind

Toekenningen januari-juni 2017

Voices of Cultural Memory: Oral/Aural Storytelling in the Museum
Dr. L.M.F. Bertens (Universiteit Leiden), prof. dr. Y. van Dijk (Universiteit Leiden), dr. S.A. Polak MA (Universiteit Leiden)
In musea worden verhalen verteld. Veel van die verhalen gaan over herinneringen, ze roepen herinneringen op, en zorgen dat bezoekers nieuwe herinneringen aanmaken. Dit onderzoek kijkt welke rol de vorm van vertellen hierbij heeft. Is een levende verteller aansprekender dan een audiotour? Maakt het uit hoe interactief de audiotour is?
Consortiumpartners: Stedelijk Museum Amsterdam, Big Orange

De kracht der vragenstellers
Dr. ir. K.E. Bevelander (Radboud Universiteit Nijmegen)
Iedereen is ervaringsdeskundige en kan de wetenschap helpen! Dit project ontwikkelt de innovatieve onderzoekstechnologie 'Crowdience', waarbij de collectieve wijsheid van burgers wordt ingezet om samen een vragenlijst te creëren en tegelijkertijd te beantwoorden. Zo kunnen burgers belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten naar boven brengen die experts over het hoofd zien.
Consortiumpartners: SST Software, Wordlenig

Op zoek naar de bron
Dr. G. Bouma (Rijksuniversiteit Groningen)
De hoeveelheid nieuws en informatie die via de media tot ons komt is overweldigend. Het vinden van betrouwbare antwoorden op eenvoudige vragen en het vinden van bronnen is in toenemende mate problematisch. In dit project ontwikkelen we methoden om automatisch feiten in een tekst te herkennen en op te slaan.
Consortiumpartner: Sokrates Technologies

RE-Scribe, a tool for Scholars and Artists
Dr. P. Dijstelberge (Universiteit van Amsterdam)
Direct access to heritage: archieven ontsluiten gebeurt maar kan beter kopiëren genoemd worden. Recente voorbeelden laten zien dat het toegankelijk maken van dergelijke bestanden niet eenvoudig is. RE-Scribe is een eenvoudige interface waarmee informatie goed toegankelijk wordt gemaakt. In een pilot gebeurt dat met archiefmateriaal, maar de toepassing is universeel.
Consortiumpartner: Semiotics

Writingplace journal for architecture and literature
Dr. ir. K.M. Havik (Technische Universiteit Delft)
Literaire romans en gedichten bevatten de kracht een omgeving of situatie zodanig te beschrijven dat deze door een lezer intens beleefd kunnen worden. De onderzoekers van Writingplace koppelen deze kwaliteiten aan architectuur en stedenbouw. Ze brengen kennis over literaire methoden in dit vakgebied samen in een digitaal tijdschrift en publiekspresentaties.
Consortiumpartner: nai010 publishers

Online stedelijk erfgoed
Dr. A.J.C. van der Hoeven (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Het internet geeft toegang tot het culturele erfgoed van steden. Lokale erfgoedwebsites kunnen erfgoedparticipatie van burgers versterken met behulp van crowdsourcing en sociale media. Dit project bestudeert de toepassingsmogelijkheden van deze online erfgoedinitiatieven in steden, onderzoekt hun maatschappelijke waarde en relevantie, en verkent de uitdagingen die ze tegenkomen.
Consortiumpartner: Het Nieuwe Instituut, Stichting DEN

Speelse stadsgesprekken: maak de toekomst mee
Dr. J.F.H. Kupper (Vrije Universiteit)
De stad van de toekomst heeft wetenschap en innovatie nodig. Maar ook de betrokkenheid van burgers. NEMO en de Vrije Universiteit gaan samenwerken om een plek te creëren waar het gesprek over stedelijke innovatie op een laagdrempelige en speelse manier plaatsvindt.
Consortiumpartner: NEMO

Scannen voor Syrië
Dr. ir. D.J.M. Ngan-Tillard (Technische Universiteit Delft), dr. K. Lambers (Universiteit Leiden), dr. ir. J. C. Verlinden (Technische Universiteit Delft)
De oorlog in Syrië bedreigt een rijk archeologisch erfgoed. Nederlandse archeologen en ingenieurs ontwikkelen samen een nieuwe methode om belangrijke archeologische informatie te bewaren en verloren archeologische voorwerpen te reconstrueren. Plastic mallen van Assyrische kleitabletten met teksten in spijkerschrift worden gescand met een CT-scanner waarna de voorwerpen 3D geprint worden.
Consortiumpartners: Rijksmuseum van Oudheden, Centre for Global Heritage and Development

DIAL for Complex Artworks
Dr. S. Stigter (Universiteit van Amsterdam)
Het duurzaam zorgdragen voor complexe hedendaagse kunstwerken vraagt om een andere aanpak dan gangbaar is voor traditionele kunst. Dit project ontwikkelt een digitale tool voor collectiemanagementsystemen dat professionals bewuster maakt van hun eigen input bij het tentoonstellen van dit soort kunstwerken met DIAL, een Digital Index of an Artwork's Life.
Consortiumpartners: Kröller-Müller Museum, Wiel Simple Solutions

Constructief adaptieve brug
Prof. dr. ir. A.S.J. Suiker (Technische Universiteit Eindhoven)
Een adaptieve voetgangersbrug wordt ontworpen, geproduceerd en getest. Met sensoren, control units en actuatoren wordt de brug tot leven gebracht. De constructie zal reageren als mensen eroverheen lopen, op een zodanige manier dat het met minder materiaal toch de interne krachten, quasi‐statische vervormingen en dynamische trillingen kan verminderen.
Consortiumpartner: SIDstudio

Creatief taalonderwijs op maat
Dr. P.A. Vogt (Tilburg University), dr. K.A. de Rooij (Tilburg University)
Kan een computer emoties herkennen die aangeven wanneer mensen problemen hebben tijdens het leren van een vreemde taal? En kan diezelfde computer daarop haar leerstof aanpassen om het leren te verbeteren in virtual reality? Dit project zoekt de antwoorden.
Consortiumpartners: Language Institute Regina Coeli BV U&I Learning Nederland BV

Toekenningen 2016

Zinsverstaan meten bij jonge kinderen
Prof. dr. M.M.R. Coene (Vrije Universiteit), dr. S.T. Goverts (VU medisch centrum)
Bij volwassenen wordt het functionele horen vaak gemeten op basis van zinsverstaan. Voor het Nederlands is geen zinnenmateriaal beschikbaar voor kinderen jonger dan zes. We ontwikkelen voor deze doelgroep een test voor zinsverstaan aan de hand van een 'plaatjes-aanwijs'-taak waarbij rekening gehouden worden met het taalniveau van het kind.
Consortiumpartners: Otoconsult, Oudergroep van dove kinderen

Multiplex networks in creative industries incubators and firm performance
Dr. Joris Ebbers (Universiteit van Amsterdam), prof. dr. Wouter Stam (Vrije Universiteit)
Vestiging in een broedplaats stelt startende ondernemingen in staat om snel een relevant netwerk op te bouwen. Inzicht in de exacte voordelen van verschillende typen en combinaties van netwerken stelt eigenaren van broedplaatsen in staat om een waardevol ecosysteem te creëren voor de ondernemers die er zijn gevestigd.
Consortiumpartners: B. Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam

Transmedia storytelling voor kritisch engagement
Dr. M.H. Groot (Vrije Universiteit), dr. M.S. Lew (Universiteit Leiden)
Dit project onderzoekt het ontwerp van een digitaal systeem dat een open format biedt om kennis over kunst, design, en materiële cultuur aan te sturen door programmering van digitale beeldherkenning. Objecten zullen figureren in flexibele 'stories', te gebruiken voor educatieve doeleinden. Onderzoek naar de visuele eigenschappen van gedigitaliseerde objecten draagt bij aan 'transmedia digital storytelling'.
Consortiumpartners: Studio diip, 7scenes

De impact van olie op Rotterdam aan de Maas
Prof. dr. ing. C.M. Hein (Technische Universiteit Delft), dr. ir. A. Koutamanis (Technische Universiteit Delft)
Dit project onderzoekt de invloed van olie op ons leven en onze levensstijl in Rotterdam. Onderzoekers en het Museum Rotterdam initiëren met de tentoonstelling Rotterdam in het olietijdperk 1862 - vandaag het publieke debat om de transitie naar duurzame energie-oplossingen te faciliteren. Het project draagt bij aan internationaal lopend onderzoek.
Consortiumpartners: Museum Rotterdam

'Kracht der gewoonte': het ontwikkelen en evalueren van een eHealth-module ter bevordering van een gezonde levensstijl
Dr. R. Hermans (Radboud Universiteit Nijmegen), dr. D. Anschütz (Radboud Universiteit Nijmegen), prof. dr. R. van Baaren (Radboud Universiteit Nijmegen)
Veel Nederlands hebben een ongezonde leefstijl. In dit project wordt de wetenschappelijk onderbouwde en digitaal aantrekkelijk vormgegeven eHealth-module 'Kracht der gewoonte' ontwikkeld en geëvalueerd. Deze training richt zich op het aanleren van gezonde leefstijlgewoonten en draagt bij aan de ontwikkeling van een gezonde(re) leefstijl.
Consortiumpartners: AGN Business Internet, Hogeschool Utrecht

Initiating multi-party collaborations for developing smart solutions in cardiology
Dr. ir. M. Kleinsmann (Technische Universiteit Delft), dr. ir. F. Deken (Vrije Universiteit)
'Smart solutions' binnen cardiologie vragen om intensieve samenwerking tussen partijen. Co-creatie technieken ondersteunen deze samenwerking. Het is echter onbekend hoe co-creatie helpt bij het opstarten van duurzame samenwerkingen tussen meerdere partijen tegelijkertijd. Het consortium zal hiervoor een initieel onderzoeksmodel ontwikkelen en een onderzoeksaanvraag indienen om het model te valideren.
Consortiumpartners: Philips Design, De Hartstichting

Printreplica’s van architectonisch erfgoed: Vragen over origineel en reproductie op het gebied van 3D-print innovatie
Prof. dr. ing. U. Knaack (Technische Universiteit Delft)
Dit project zal een dwarsdoorsnede van de Gouden kamer (Mauritshuis) 3D scannen en printen om de technisch/filosofisch en ethische discussie vanuit academisch perspectief op te starten. Het doel is om de grenzen en mogelijkheden van 3D printen van cultuurhistorische objecten te verkennen.
Consortiumpartners: OCE Nederland, Kiwi Electronics, Beyer3D, Mauritshuis Museum, Rijksvastgoedbedrijf

Duurzaamheid als reddingsboei
Dr. K.J. McCarthy (Rijksuniversiteit Groningen), dr. T.L.J. Broekhuizen (Rijksuniversiteit Groningen)
Bedrijven actief in de bouw en architectuur lijden onder een enorme prijsdruk. De onderzoekers analyseren hoe duurzaamheid als reddingsboei fungeert om de marges te herstellen. De verduurzaming in de ontwikkeling, gebruik en hergebruik van gebouwen moet toegevoegde waarde opleveren zodat de klant overtuigd wordt om een meerprijs te betalen.
Consortiumpartners: Bouwend Nederland, Team 4 Architecten B.V., Branchevereniging van architectenbureaus (BNA), Van Manen en Zwart B.V., Gemeente Groningen

Nieuws vinden met knowledge graphs
Prof. dr. M. de Rijke (Universiteit van Amsterdam)
Personen en gebeurtenissen spelen een belangrijke rol in het nieuws. Voor Blendle is het zaak om deze nieuwsonderwerpen te kunnen vinden en te begrijpen om zodoende lezers het juiste nieuws aan te bieden. In dit project gebruiken informatici verrijking van tekst gebaseerd op knowledge graphs, databases met semantische data, om deze makkelijk vindbaar te maken voor lezers.
Consortiumpartners: Blendle

Stenen Steden
Prof. dr. ir. D.J. Rosbottom (Technische Universiteit Delft), prof. dr. ing. T.L.P. Avermaete (Technische Universiteit Delft)
Dit project bestudeert natuursteen als bouwmateriaal om duurzame publiek-gewaardeerde gebouwen te kunnen ontwikkelen die bijdragen aan de versterking van de lokale identiteit. Ontwerpworkshops over steen en een tentoonstelling zullen nieuwe ontwerp-ideeën genereren en bijdragen aan het ‘Tacit Knowledge’ onderzoek van de universiteit.
Consortiumpartners: Kunrader Steengroeve, Bureau Europa

Hergebruik van bekistingselementen
Prof. dr. ing. P.M. Teuffel (Technische Universiteit Eindhoven), ir. A.D.C. Pronk (Technische Universiteit Eindhoven)
Dit project onderzoekt het duurzaam hergebruik van houten bekistingen die worden gebruikt bij de productie van betonelementen door de firma Geelen Beton. De mogelijkheden van duurzaam hergebruik zullen worden aangetoond door realisatie van een pilotproject waarbij een dubbel woonhuis zal worden gerealiseerd.
Consortiumpartner: Geelen Beton

Nederlands IJsbeelden Festival
Prof. dr. ing. P.M. Teuffel (Technische Universiteit Eindhoven), ir. A.D.C. Pronk (Technische Universiteit Eindhoven)
In dit project wordt in een living lab onderzoek gedaan naar de meest flexibele en efficiënte installatie met een hoog rendement en een laag energieverbruik. Vervolgens wordt dit toegepast in een pilot waarmee het Nederlands IJsbeelden Festival maatschappelijk verantwoord en aanzienlijk duurzamer wordt gerealiseerd.
Consortiumpartner: IJsCo B.V.

Telescopische tribune
Prof. dr. ing. P.M. Teuffel (Technische Universiteit Eindhoven), ir. A.D.C. Pronk (Technische Universiteit Eindhoven)
De onderzoekers ontwikkelen binnen dit project een ontwerptool voor de telescopische tribunes van Jezet seating. De ontwerptool maakt een verbinding tussen de online beschikbare informatie en de technische mogelijkheden gericht op materiaalbesparing. De ontwerptool is bedoeld voor ontwerpers, gebruikers en klanten van flexibele tribunes.
Consortiumpartner: Jezet Seating

Verkenning van tangible interaction in de context van slimme adaptieve verlichting
Dr. J.V. Vassilis Khan (Technische Universiteit Eindhoven)
Ontwikkelaars van slimme technologieën die beloven om de samenleving op een intelligente wijze te veranderen, hebben een uitdaging: vereenvoudiging van de interactie met gebruikers. Met dit onderzoek willen we verkennen of tangible interaction – bedienen van apparaten met behulp van objecten – een oplossing in de context van slimme verlichting kan bieden.
Consortiumpartners: Ambianti

Academische kennis over gebouwd erfgoed in Indonesië aansprekend toegankelijk maken
Dr. C. Wagenaar (Technische Universiteit Delft)
In dit project worden de data gevaloriseerd in de door de TU Delft ontwikkelde repository over koloniale architectuur, door de data te gebruiken voor de ontwikkeling van publieksvriendelijke audiovisuele tours. De tours worden gebouwd en aangeboden op het door IZITEQ ontwikkelde izi.TRAVEL-platform. De pilot-tour gaat over Indische architectuur in Semarang.
Consortiumpartner: IZITEQ B.V.

Kritische makers. Kunst en ontwerpen in het digitale tijdperk
Prof. dr. J.C. Wesseling (Universiteit Leiden), dr. J.J.F. Cramer (Hogeschool Rotterdam)
We beogen een kritisch onderzoek naar en de verdere ontwikkeling van Critical Making. We gebruiken dit begrip om de nu gescheiden discoursen in het veld van kunst en ontwerpen met elkaar te verbinden teneinde het kritische aspect van dit maken op scherp te stellen. Artistic research is het methodologisch uitgangspunt.
Consortiumpartners: Het Nieuwe Instituut, Waag Society

Doe-het-zelf verbeter kliniek
Prof. dr. R. Zwijnenberg (Universiteit Leiden), dr. F. Kupper (Vrije Universiteit)
Met nieuwe biotechnologie kunnen mensen niet alleen genezen, maar ook verbeterd worden. Maar moeten we deze nieuwe technieken wel willen? En welke verbeteringen willen wel of niet? In de Doe- het-zelf kliniek kunnen deelnemers zelf verbetertechnieken uitproberen om ze beter te begrijpen en een mening te vormen.
Consortiumpartner: Waag Society

Toekenningen december 2014

Count yourself safe
Prof. dr. ing. P.J.M. Havinga (Universiteit Twente)
Het is belangrijk dat de industrie een veilige werkomgeving is. Daar is consensus over. Maar welke partijen hebben hierover het overzicht? De onderzoekers ontwikkelen een systeem waarmee iedereen, van medewerker tot manager, gemakkelijk melding kan doen van onveilige situaties. Verantwoordelijken krijgen zo eenvoudig een totaalbeeld en kunnen snel actie ondernemen.
Partners: Locus Positioning, Wildsea, Lerenophetweb

SMiLE (Serious Gaming for Minority Language Elicitation)
Dr. E.L. Klinkenberg (Fryske Akademy), Dr. H. Strik (Radboud Universiteit Nijmegen), dr. ir. Hylke W. van Dijk (NHL Hogeschool)
SMiLE doet onderzoek naar het behouden van taalvitaliteit door het inzetten van een Serious Game. Kan de motivatie en houding tegenover het Fries veranderen door te zorgen voor 'high entertainment value'? Kan het creëren van een 'andere wereld' die niet de indruk wekt dat het gaat om leren, ervoor zorgen dat de taalcompetentie toch kan worden verbeterd? Daarnaast onderzoekt SMiLE hoe het markt potentieel kan worden vergoot voor taalleergames voor regionale- en minderheidstalen, door de game geschikt te maken voor meerdere talen.
Partners: Gridline, Grendel Games, NHL

Experiencescape Joods Historisch Amsterdam
Prof. dr. F.P.I.M. van Vree (Universiteit van Amsterdam)
Het beleven van erfgoed is een belangrijk streven van vele musea en met de ontwikkelingen op het gebied en technologie en media ontstaan er steeds meer mogelijkheden bezoekers op specifieke locaties de collectie te laten 'doorleven'. De vraag hoe dit soort ervaringen te ontwerpen en te realiseren staat centraal in deze verkenningen voor mogelijke samenwerking op dit vlak met het Joods Cultureel Kwartier.
Partners: NorthernLight, Joods Historisch Museum

Sagrada Familia in Ice
Prof. dr. ir. M. Teuffel (Technische Universiteit Eindhoven)
In Finland bouwen studenten van de Technische Universiteit Eindhoven een 40 meter hoog schaalmodel van de Sagrada Familia van ijs. Het zal tevens een wereldrecordpoging zijn voor het bouwen van de hoogste ijskoepel en is mogelijk door toepassing van vezel-versterkt ijs (Pykrete) wat drie keer sterker is dan gewoon ijs.
Partners: Chr. Muller Touw, Gemeente Juuka


TRANSCRIPTIE-APP voor cyrillisch schrift
Mw. dr. N. van der Sijs (Meertens Instituut)
TRANSCRIPTIE-APP vormt een hulpmiddel om Oost-Europese namen die in het cyrillisch zijn geschreven, om te spellen voor het Nederlands. De app wordt gebaseerd op onderzoek naar de spellingvariaties en zal deels regelgestuurd zijn, deels worden gebaseerd op een computationeel namenlexicon, en zelflerend worden opgezet.
Partners: ANP, DecoType, Nederlandse Taalunie, NOS, VRT, België, Genootschap Onze Taal

Archiving Interactive Media (AIM)
Mw. prof. dr. J.J. Noordegraaf (Universiteit van Amsterdam)
Hoe kunnen interactieve digitale media, zoals digitale kunst, games of websites, het beste behouden blijven voor de toekomst? In dit onderzoek bouwen de Universiteit van Amsterdam, Data Matters, LIMA en Digitaal Erfgoed Nederland voort op bestaande recente theorie over dit onderwerp door het in de conserveringspraktijk toe te passen.
Partners: Data Matters, Digitaal Erfgoed Nederland, LIMA

Zwemkleding als tweede huid
Prof. dr. H.A.M. Daanen (Vrije Universiteit)
Om met plezier en met goede prestatie te kunnen zwemmen of een triatlon te volbrengen, is nauw passende, goed vormgegeven zwemkleding nodig. Huub.Ltd is een van de marktleiders en wil graag samen met Vrije Universiteit, HvA, Sizing Science de nieuwste kennis over 3D scanning en virtueel ontwerp verwerken in hun systemen.
Partners: Huub.Ltd, Sizing Science, Modint

Understanding Cultural Landscapes
Prof. dr. ing. C.M. Hein (Technische Universiteit Delft)
Een groeiend aantal Nederlandse Architecten ontwikkelt en implementeert ontwerpprojecten in het buitenland. In dit project werken architecten, architectuur- en planningshistorici samen om instrumenten te ontwikkelen waarmee uitdagingen van/in internationale ontwerpopdrachten in Afrika, Rusland en China worden omgezet in kansen. De positie van de internationaal opererende architecten wordt versterkt.
Partners: Mecanoo Architecten, Routledge publisher

'Breindebaas' app: Accessible cognitive bias modification training for alcohol addiction
Mw. dr. M.G. Postel (Universiteit Twente)
Met een spelletje op je smartphone van je verslaving afkomen? Dat is binnenkort mogelijk. Met een computertraining kan je brein worden getraind om aangeleerde denkpatronen te doorbreken. Deze computertraining wordt omgezet naar een app-versie, zodat de training eenvoudiger toegankelijk wordt voor een grotere groep mensen.
Partners: theFactor.e, Tactus Verslavingszorg

CrEATE: Crowd-sourced Evaluation and Annotation of Tonal Entities
Mw. dr. A. Volk-Fleischer (Universiteit Utrecht)
CrEATE: muziektechnologie waarmee je muziek beleeft! Dit voorstel legt de kiem voor een samenwerkingsverband dat automatische akkoordherkenningstechnologie zal verbeteren door miljoenen gebruikersannotaties automatisch te evalueren en combineren. De resulterende technologie kan worden gevaloriseerd in interactieve games in het muziekonderwijs en dient als impuls om nieuwe manieren van interactie met grote digitale muziekcollecties te onderzoeken.
Partner: Chordify BV

Vlisco: Made in Holland, adorned in West-Africa
Mw. prof. dr. A.M. Smelik (Radboud Universiteit Nijmegen)
Het Nederlandse bedrijf Vlisco produceert al meer dan 150 jaren kleurrijke stoffen voor de West- en Centraal-Afrikaanse markt. Voor de Afrikaanse consumenten zijn de Nederlandse stoffen onlosmakelijk verbonden met hun cultuur en identiteit. Dit project onderzoekt de historische en culturele ontwikkelingen die hieraan ten grondslag liggen.
Partners: Vlisco Netherlands BV, Stichting Pieter Fentener van Vlissingen

Measuring cue-reactive responses towards alcohol cues in everyday life contexts: A future for wearable technology?
Dr. M. Luijten (Radboud Universiteit Nijmegen)
Wanneer drinkers worden blootgesteld aan alcoholgerelateerde prikkels dan ontlokt dit doorgaans een grote drang om te gaan drinken. De onderzoekers gaan deze prikkels vast leggen met behulp van een klein cameraatje dat door deelnemers wordt meegedragen. Informatie over wanneer deze reactiviteit optreedt kan gebruikt worden in op maat gemaakte gezondheidsinterventies.
Partners: Narrative, Stockholm, Sweden

De ontwikkeling van een groeispurtmeetvest: Antrovest
Prof. dr. G.J.P. Savelsbergh (Vrije Universiteit)
Docenten bewegingsleer vormen de doelgroep van een ‘Antrovest’ dat net voorafgaand aan de (gym)les wordt gedragen en informatie geeft over veranderende lichaamsbouw in de puberteit. Het vest is modieus én praktisch. De sportleraar krijgt op basis van de metingen via het AST model handvatten om dit te vertalen in gericht bewegingsonderwijs. Zo krijgen we verminderde kans op blessures en overbelasting, en fittere, minder dikke kinderen.
Partners: Athletic Skills Track, Sizing Science, Modint

Direct ter Zake
Dr. G. Bouma (Rijksuniversiteit Groningen)
Voor professionals en geïnteresseerden is het ondoenlijk om alle informatie die over een bepaald onderwerp verschijnt te volgen. Informatie-extractie kan helpen om zulke informatie-stromen te temmen door verbanden te leggen tussen personen, organisaties, en gebeurtenissen. Het resultaat wordt gebruikt in automatische vraag-antwoord systemen, voor het opbouwen van ontologieën, en voor het visualiseren van informatie.
Partner: Bert Alkemade Creatieve Interactie

Designerly ways of capturing knowledge to support digital innovation in health & well-being
Dr. ir. M.S. Kleinsmann (Technische Universiteit Delft)
De creatieve industrie heeft methoden nodig om kennis te laten beklijven die wordt ontwikkeld binnen digitale innovatieprocessen. Design methoden worden nog onvoldoende ingezet op dit gebied maar zijn veelbelovend. Binnen een publiek-privaat consortium onderzoeken we hoe dergelijke methoden beter ingezet kunnen worden. Tevens zal het consortium een onderzoeksprojectaanvraag indienen.
Partner: Philips Design

Material science and design fiction: collaboration for sustainable innovation in fashion
Dr. O. Tomico Plasencia (Technische Universiteit Eindhoven)
In dit project werken wetenschappers en ontwerpers samen om een nieuw materiaal te ontwikkelen voor de mode-industrie. Door fictieve scenario's uit te werken doen ze onderzoek naar hoe materialen met een korte levensduur de milieu-impact van 'snelle mode' kunnen verminderen.
Partners: Fashion Futures, API, By-wire, Aiming Better

Structural Active Façade
Prof. dr. ir. M Teuffel (Technische Universiteit Eindhoven)
Voor het terugdringen van de enorme afvalproductie en energiegebruik in de bouwsector is minimalisatie van materiaalgebruik essentieel. Gebouwen worden maar zelden extreem belast, dus zijn in tijd flink overgedimensioneerd. Met moderne actieve constructies kan aanzienlijk lichter gebouwd worden, omdat actuatoren gericht inspringen in deze extreme belastingsituaties en de constructie ondersteunen.
Partner: SID studio

Onderzoek Art & Architecture Thesaurus-architectuurconcepten
Dr. C. Wagenaar (Technische Universiteit Delft)
Binnen het werkveld van de ontworpen omgeving is behoefte aan een betrouwbaar trefwoordensysteem, opgebouwd volgens de nieuwste inzichten op het gebied van thesaurusbouw. Dit onderzoek analyseert welke terminologie op het gebied van de gebouwde omgeving ontbreekt in de wereldwijd gebruikte Art & Architecture Thesaurus en hoe de thesaurus kan worden geoptimaliseerd.
Partner: Het Nieuwe Instituut

WorkXperience: Simulation based serious gaming for sustainable lean transformation of manufacturing
Dr. J. Riezebos (Rijksuniversiteit Groningen)
Productiemedewerkers moeten voorbereid worden op nieuwe uitdagingen en te beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Speciaal ontwikkelde computerspellen op basis van simulatie kunnen helpen om medewerkers via een individueel leertraject op een uitdagende manier gericht bepaalde kennis en vaardigheden te laten verwerven. Dit project helpt dergelijke spelen te ontwerpen.
Partner: Mindtracks Productions

Serious gaming: behandeling van infectieuze complicaties in het ziekenhuis. Ontwikkeling pilot casus
Prof. dr. M.J.M. Bonten (UMC Utrecht)
Alle artsen komen in aanraking met patiënten met infectieziekten, als complicaties van behandelingen of tijdens uitbraken. De meesten zien zulke gevallen echter weinig, terwijl snel en adequaat ingrijpen juist vereist is. Het UMC Utrecht en QLVR zijn daarom een game aan het ontwikkelen waarin artsen hier 'spelenderwijs' ervaring in opdoen.
Partner: QLVR BV

Can I Touch You Online? (CITYO)
Dr. C.I.M. Nevejan (Technische Universiteit Delft)
Maakt het 'ontwerpen' van hersenactiviteit, met behulp van EEG en MRI, het mogelijk om elkaar op afstand te kunnen 'aanraken'? Wat is de menselijke ervaring van aanraking? Hoe kunnen wij deze goed ontwerpen? In dit onderzoeksproject wordt op basis van technologische (hersen) experimenten een analytisch raamwerk gemaakt voor het ontwerp van een online wederkerige ervaring van aanraking.
Partners: Studio LancelMaat, Holst Centre

Beschrijven, digitaliseren en beschikbaar stellen van Industrieel Erfgoed
Dr. W.M.C. van Wezel (Rijksuniversiteit Groningen)
Industriële zaken zoals fabrieken, machines en productietechnieken behoren tot onze culturele geschiedenis, net zo goed als bijvoorbeeld schilderijen en literatuur. In dit project ontwikkelen en implementeren de onderzoekers een systematiek om informatie en kennis over ons Industrieel Erfgoed te verzamelen, bewaren en digitaal beschikbaar te maken.
Partner: C-it Den Haag

Behind the scenes in Dutch fashion; Bridging the gap between independent fashion designers, craftsmen and fashion intermediaries
Dr. M. Lavanga (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Het project onderzoekt eigentijds ondernemerschap van zelfstandig werkende modeontwerpers in Rotterdam. Wat betekenen duurzaamheid, ambachtelijkheid en sociaal engagement in hun werkpraktijk? Wat is de rol van intermediairs op hun weg naar modebeurzen, multibrand stores en online platformen. En hoe passen de Rotterdamse ontwikkelingen in een landelijk/internationaal perspectief op slow fashion?
Partners: MARGREETH OLSTHOORN B.V., Van Rijthoven Holding B.V., NOT JUST A LABEL Ltd. (NJAL), Willem de Kooning Academy, Museum Boijmans Van Beuningen, Het Nieuwe Instituut

Blended Care: Fit for Practice
Dr. J.E.W.C. van Gemert-Pijnen (Universiteit Twente)
In de GGZ worden steeds meer blended therapieën (face to face- & online-behandeling) gegeven. Voor een passende vorm van blending is een instrument ontworpen door de Universiteit Twente en IPPZ. Patiënten en behandelaars gebruiken dit instrument om samen de FIT te bepalen voor de juiste zorg.
Partner: IPPZ

De Journalist
Prof. dr. M.J.P. Deuze (Universiteit van Amsterdam)
Het Consortium De Journalist is een netwerk van beroepsverenigingen in de Nederlandse journalistiek en journalistenonderzoekers bij Nederlandse universiteiten en hogescholen met als doel actuele en representatieve kennis over de arbeidsomstandigheden en beroepsopvattingen van journalisten te verzamelen en verspreiden.
Partner: NVJ

Wearable technology solutions for increased body awareness
Dr. ing. M.C. Rozendaal (Technische Universiteit Delft)
Lichaamsbewustzijn is een groot goed: een verminderd contact met je eigen gevoel kan op termijn voor problemen zorgen. Zo kan het niet goed aanvoelen van stress tot een burn-out leiden en oplopende agitatie uitmonden in agressie. In dit project onderzoeken we hoe draagbare technologie mensen kan helpen hun lichaamsbewustzijn te versterken om zo problemen te voorkomen.
Partner: Kudding & Partners BV

Analyse van realistische data-bestanden met spraak-input voor kinderen
Dr. S.T. Goverts, (Vrije Universiteit-MCA)
De eerste levensjaren zijn cruciaal voor de verwerving van taal. In crèches en scholen is het vaak rumoerig. De onderzoekers bestuderen wat het taalaanbod is en welke delen van de taal precies hoorbaar zijn voor het kind. Daarbij kijken ze ook naar de effecten voor slechthorende kinderen.
Partner: Sonova

Toekenningen november 2014

TypetoFind
Dr. P. Dijstelberge (Universiteit van Amsterdam)
Letterontwerpers zijn op zoek naar historische lettertypen, als inspiratiebron en omdat ze geïnteresseerd zijn in de historische wortels van hun werk. Wetenschappers beginnen langzamerhand de mogelijkheden te ontdekken van onderzoek met behulp van een geavanceerd digitaal instrumentarium. TypetoFind wil beide groepen bedienen en bewust maken van elkaars kennis en mogelijkheden. Zo kunnen onderzoekers en ontwerpers elkaar inspireren.
Partner: Mnemosyne

Ongemakkelijke apps? Evidence-based effectiever communiceren van belangrijke maar bedreigende informatie naar app-gebruikers
Dr. G.M. van Koningsbruggen (Vrije Universiteit)
Steeds vaker wordt via apps belangrijke, maar potentieel bedreigende informatie gecommuniceerd naar gebruikers (bijv. gezondheidsinformatie of overstromingswaarschuwingen). Dit is vaak onsuccesvol omdat gebruikers “enge informatie” bagatelliseren en verwerpen. De onderzoekers toetsen de effectiviteit van een korte, app-geïntegreerde interventie om de weerstand van gebruikers tegen potentieel bedreigende app-informatie te verminderen.
Partner: 2CoolMonkeys

Concert Lab: hoe muziekgebouwen klinken onder invloed van mensen
Dr. ir. M.C.J. Hornikx (Technische Universiteit Eindhoven)
Een belangrijk element in het ontwerp van muziekgebouwen is de zaalakoestiek, met als bepalende factor de geluidabsorptie van publiek. In Concert Lab wordt een nieuwe meetmethodiek getest voor het meten van muziekzalen met bezetting. Het unieke is dat de concertbezoeker op aangename en leerzame wijze onderdeel wordt van het experiment.
Partner: Level Acoustics b.v.

Visual communication of tactile apparel qualities
Dr. M.W.A. Wijntjes (Technische Universiteit Delft)
Kun je voelen met je ogen? Niet echt, maar je kunt wel een gevoel voorspellen op basis van een foto. Dat doe je ongemerkt tijdens online winkelen. Wij gaan onderzoeken wat voor visualisatie je nodig hebt om de voelsensatie van jeans zo goed mogelijk weer te geven.
Partner: G-Star

Creatief plannen met stad en erfgoed
Dr. G.J.L.M. Burgers (Vrije Universiteit)
Erfgoedbeheer en stadsplanning zijn traditioneel elkaars tegenpolen (verleden versus toekomst). Sinds kort is er sprake van toenadering tussen beiden. URBS, genoemd naar Rome, erfgoedstad bij uitstek, brengt kennisinstellingen (Vrije Universiteit), zakenwereld (Geodan) en overheden samen om met nieuwe technieken de integratie van bebouwd erfgoed in stedelijke planprocessen te bevorderen.
Partners: Geodan, Gemeente Nijmegen, Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (SSBAR)

Toekenningen september 2014

De fogland anti-roken game
Mw. dr. J.K. (Julia) Kneer, Erasmus Universiteit Rotterdam
Anti-roken campagnes benadrukken meestal de schadelijkheid. Maar mensen roken niet om ziek te worden. Daarom pakt fogland andere redenen aan. Roken vervult vaak een sociale behoefte; men wil erbij horen. Mensen roken ook ter ontspanning. In fogland leren rokers op een andere manier met deze behoeften om te gaan. Ranj en de Erasmus Universiteit testen prototypen van fogland om de effectiviteit te bepalen.
Partner: Ranj

Toekenningen augustus 2014

Routine-bewust ontwerpen voor de klas
Dr. ir. S. (Saskia) Bakker, Technische Universiteit Eindhoven
De rol van ICT in het onderwijs neemt toe. In dit project doen kennisinstellingen, creatieve ict-ontwikkelaars en scholen kennis op over ontwikkeling van innovatieve interactie-ontwerpen die naadloos passen binnen de complexe routines in de klas van het primair onderwijs. Er worden ontwerpen in de klas uitgeprobeerd en een financieringsaanvraag geschreven.
Partners: Skool Automatisering, Kids RnD, Fontys Hogeschool Kind en Educatie (PABO), iFontys innovation network SchoolLab

BIM and supply chain integration for the building lifecycle
Dr. ir. A. (Alexander) Koutamanis, Technische Universiteit Delft
Het project betreft de inzet van BIM bij een woningcorporatie vanuit het oogpunt van ketenintegratie om automatiseringsinvesteringen te rechtvaardigen en automatiseringsproducten en -processen te benutten. Het ontwikkelt een kader voor het begeleiden en analyseren van combinaties van BIM en ketenintegratie op weg naar grotere prestaties in de bouw.
Partners: Stadgenoot, Aedes

Kinderen inspireren met de pracht van ons heelal
Prof. dr. G. K. (George) Miley, Universiteit Leiden
De onderzoekers maken een innovatieve video waarmee leerkrachten worden getraind om het heelal te introduceren in hun klas, met vier aanvullende video's als beoogd vervolg. Het is een samenwerking tussen de Universiteit Leiden en Methodelink, een creatieve onderwijsorganisatie die video's produceert voor het basisonderwijs. Dit project is gebaseerd op Universe Awareness, een programma dat jonge kinderen motiveert en inspireert met het heelal.
Partner: Methodelink


Amsterdams biografisch erfgoed in beeld
Prof. dr. J.J. (Julia) Noordegraaf, Universiteit van Amsterdam
CANAAN verbindt de digitale collectiecatalogus van het Amsterdam Museum met een databank met biografische gegevens van de Universiteit van Amsterdam. Hierdoor wordt het mogelijk om objecten uit de collectie van het Amsterdam Museum binnen hun sociale context te plaatsen en op nieuwe manieren te presenteren.
Partners: Islands of Meaning, Amsterdam Museum

Het vermogen van kennis
Dr. M.J.C.G. (Martijn) Stevens, Radboud Universiteit Nijmegen
Bedrijven hebben voortdurend behoefte aan nieuwe kennis om innovatieve producten op de markt te brengen. Kleine ondernemingen in de creatieve sector hebben vaak moeite om kennis van buiten in zich op te nemen. Dit project inventariseert daarom welke omstandigheden zij nodig hebben om optimaal gebruik te maken van externe kennis.
Partner: stichting COEN

INclusive INsight: Inzicht in het duurzaamheidsnetwerk
Dr. H.D. (Hennie) van der Vliet, Vrije Universiteit
Duurzame (landbouw)productie en inclusieve handel zijn groeiende in Nederland en daarbuiten. Hiermee groeit ook de impliciete en expliciete kennis op dit terrein. In dit project verzamelen wij heterogene, publieke en private kennis over duurzame handel en verrijken deze met on-line data rondom duurzaamheidsvraagstukken.
Partner: Ophileon en FAQ

Nieuwe digitale methoden voor onderzoek naar criminele netwerken gericht op mensen-, dieren- en drugshandel
Prof. dr. P.T.J.M. (Piek) Vossen, Vrije Universiteit
Dit voorstel voorziet in de oprichting van een consortium van publieke en private partners om een onderzoeksinstrument te ontwikkelen in de strijd tegen de illegale handel in mensen, drugs en dieren. In samenspraak met beoogde gebruikers wordt een proefversie van een computerprogramma gemaakt waarmee deze illegale handel zichtbaar gemaakt kan worden.
Partners: Synerscope B.V. Eindhoven, LexisNexis Business Insight Solutions, Amnesty Nederland, Politie Landelijke Eenheid (Landelijk Milieu ExpertiseCentrum), KLPD (Landelijke drugs/mensenhandel expertise groep)

Toekenningen juli 2014

Data-Driven Film History: a demonstrator of EYE's Jean Desmet collection
Prof. G. (Giovanna) Fossati, Universiteit van Amsterdam
In dit KIEM-project creëren en bestendigen het Amsterdam Centre for Cultural Heritage and Identity (Universiteit van Amsterdam), EYE, Dispectu en Hiro een samenwerkingsverband door het ontwikkelen van een demonstrator-tool. De demonstrator zal de links tussen vier unieke collecties (films, posters, foto's en bedrijfsarchief) van film distributeur en bioscoopeigenaar Jean Desmet visualiseren.
Partners: EYE (Film Instituut Nederland), Dispectu, Hiro

The 360° Visual Scenario Method: Moving from imagination towards full immersion
Mr. dr. J.L. (Jean-Louis) van Gelder, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
Dit project ontwikkelt en test een nieuwe methode van onderzoek door de integratie van 360° videotechnologie met virtual reality. Volledige immersie van de kijker in de situatie leidt tot een hyperrealistische interactieve ervaring. Resultaten dienen zowel wetenschappelijke- als trainings- en selectiedoeleinden.
Partner: Scopic

Storytelling? en materiële cultuur rondom het Vredespaleis in Den Haag
Dr. M.H. (Marjan) Groot, Universiteit Leiden
Dit project ontwerpt een digitale interface die voorwerpen rondom het Vredespaleis ontsluit door 'storytelling' via drie persoonlijke, en tegelijk wereldwijde sociaal-politieke verhaallijnen: een verhaallijn over universaliteit van vrede en recht; een sekse en gender-gerelateerde; en een verhaallijn over universeel cultureel erfgoed. Het project wil materiële cultuur verbinden met maatschappelijk engagement.
Partners: Studio diip, (Designing Intelligent Imaging Products, Leerdam)

Hackable Metropolis Amsterdam: investigating the future of city-making in urban lab Buiksloterham
Dr. M.L. (Michiel) de Lange, Universiteit Utrecht
Hoe kunnen stedelingen en professionals met behulp van digitale mediatechnologieën een betekenisvolle rol spelen in het ontwerpen en beheren van hun leefomgeving? In dit project onderzoeken we in Buiksloterham in Amsterdam Noord hoe de stad 'hackable' gemaakt kan worden, dat wil zeggen open en toegankelijk is voor systeemveranderingen door stadsbewoners zelf.
Partners: One Architecture, Vereniging Buiksloterham

DisplayLabb
Dr. ir. S.P.G. (Faas) Moonen, Technische Universiteit Eindhoven
Liefst 35% van alle afval is bouw-gerelateerd. En omdat verandering begint bij bewustwording, willen de onderzoekers/ontwerpers een gevelplaat uit plasticafval ontwikkelen voor een groot paviljoen voor festivals. Deze kleurrijke plaat wordt een markante aandachttrekker op een uniek paviljoen, waarvan alle onderdelen van her-te-gebruikten materialen en sloopmaterialen komen.
Partner: Van Gansewinkel Groep

Levend erfgoed. Beheer en behoud van begraafplaatsen in Noord-Nederland
Prof. dr. B.A.M. (Bart) Ramakers, Rijksuniversiteit Groningen
Het beheer en behoud van begraafplaatsen vraagt om een integrale aanpak waarbij cultuurhistorische kennis wordt gecombineerd met ervaring in het maken van ruimtelijke plannen en het vermogen gebruikers en vrijwilligers te betrekken bij de uitvoering daarvan. Vier partijen gaan samen zo’n aanpak ontwikkelen, waarin ICT-toepassingen een belangrijke rol zullen spelen.
Partner: Grontmij

Toekenningen juni 2014

Hoe verhalen verhuizen
Prof. dr. K.H. (Karina) van Dalen-Oskam, Huygens ING
Elk verhaal heeft een bepaalde structuur. De onderzoekers willen de DNA-structuur van Europese verhalen ontdekken. Door duizenden verhalen op een 'verhalenkaart' van Europa te plaatsen willen zij de migratie en evolutie van verhalen zichtbaar maken. 
Partners: C.H. Hoekendijk

Metabotnik
Dr. P. (Paul) Dijstelberge, Universiteit van Amsterdam
Is the Medium really the Message? Het internet met zijn hyperlinks lijkt informatie te bevrijden van de beperkingen van traditionele media zoals het boek. In werkelijkheid werken de hyperlinks als een nieuw keurslijf dat de gebruiker keuzes oplegt zonder dat die zich daarvan bewust is. Het systeem dat wij METABOTNIK hebben gedoopt, is bedoeld om informatie van die dwingende vorm te bevrijden, door de gebruiker in staat te stellen over informatie heen te vliegen en te landen waar het hem goeddunkt.
Partners: Brill, Stichting Mnemosyne

Postbus voor de Open Samenleving
Ir. D. (Dirk) van den Heuvel, Technische Universiteit Delft
Architecten van over de hele wereld maken plannen voor snel veranderende samenlevingen. Tijdens de 14e architectuurbiennale in Venetië worden zij via een interactief online platform in staat gesteld kennis en ervaring uit te wisselen, terwijl diverse deskundigen feedback geven. Ontwerpen voor de stad, woningbouw en de publieke ruimte staan centraal.
Partners: ArchiNed, Mecanoo Architecten, Het Nieuwe Instituut

Knowledge sharing on cross-over creativity
Prof. dr. M.H. (Marleen) Huysman, Vrije Universiteit
Grensoverstijgende samenwerking tussen organisaties (cross-overs) zijn cruciaal voor het welvaren van onze creatieve industrie. Dit project zet een publiek-privaat consortium op om kennis en ervaringen te delen over cross-over creativiteit. Het consortium zal gezamenlijk een onderzoeksprojectaanvraag indienen en een symposium over cross-over creativiteit organiseren.
Partners: Innovation Factory, Pakhuis de Zwijger, Mattmo, Waag Society, Amsterdam Economic Board

ReclaimLabb
Dr. ir. S.P.G. (Faas) Moonen, Technische Universiteit Eindhoven
De bouw geldt als grote verspiller. Liefst 35% van alle afval is bouwgerelateerd. De onderzoekers/ontwerpers willen bewustwording creëren en mogelijkheden tonen via een paviljoen voor festivals, volledig gemaakt van her-te-gebruikten materialen en materialen uit sloop/milieustraten (met een opvallende gevel uit plasticafval). In het paviljoen spreken onderzoekers met festivalbezoekers over duurzame ontwikkelingen.
Partners: Double2


Innovating Science Communication at Medical Museums
Dr. M.S. (Manon) Parry, Universiteit van Amsterdam
Recente ontwikkelingen in de medische wetenschappen zijn reden tot publieke bezorgdheid en onbegrip. Gezien de maatschappelijke impact van deze ontwikkelingen is dit een onwenselijke situatie. Medische musea kunnen een rol spelen in het vergroten en verdiepen van de publieke betrokkenheid bij kwesties rondom de medische wetenschappen.
Partners: Waag Society, Museum Boerhaave, Dolhuys Museum, Universiteitsmuseum Groningen, Medical Museion Copenhagen

Wis- en natuurkundige principes aanleren met behulp van games
Prof. dr. A.H.L.M. (Toine) Pieters, Universiteit Utrecht
In dit project werken onderwijskundigen, wetenschapshistorici, museumprofessionals en gameontwikkelaars samen om de randvoorwaarden (inhoud en vorm) te articuleren voor het ontwikkelen van wetenschapshistorische games, die de speler aantoonbaar inzicht geven in wis- en natuurkundige principes. De games zijn bedoeld voor onderwijs in het voortgezet onderwijs en voor educatiedoeleinden in wetenschapsmusea. 
Partners: Museum Boerhaave, College Portamosana Maastricht, QLVR, Koninklijke Brill

Care Model Design for Person Centered ICT-interventions in Home Healthcare
Dr. ir. L.W.L. (Lianne) Simonse, Technische Universiteit Delft
Voor zorgservices waarin de persoon centraal staat en zelf meer zorgtaken uitvoert met ICT, ontwerpen de faculteit industrieel ontwerpen (TU Delft) en het Creative Care Lab (Waag Society), nieuwe zorgmodellen waarmee strategische managers in zorgnetwerken de transformatie van arts-geleide naar gepersonaliseerde zorgservices helder kunnen communiceren en richting geven.
Partners: Waag Society

Hacking Heritage
Dr. K. (Karin) Wenz, Universiteit Maastricht
The project relates to the 'Year of the Mines' organized by the province Limburg. Industrial sites and mining tools are and will be appropriated. Memories and stories related to the miners' lives will be mapped digitally. The shared industrial and cultural heritage will be explored by including all generations.
Partners: Betawerk, Discovery Center Continium, Social Beta

Gezond ouder worden met slimme brillen
Prof. dr. R.J.A. (Richard) van Wezel, Universiteit Twente
In dit KIEM-project zullen medewerkers van de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit Nijmegen samenwerken met het bedrijf Cybermind Interactive Nederland gaan samenwerken om slimme brillen te ontwikkelen om de kwaliteit van leven van oudere mensen te verhogen.
Partners: Cybermind Interactive Nederland

E-Canon. Ontological computer modelling and the study of cultural heritage canons: the 'canon of Leiden' as case study
Prof. dr. C.J.M. (Kitty) Zijlmans, Universiteit Leiden
Erfgoedinstellingen bewaren een selectie van objecten die belangrijk geacht wordt, een canon. Maar hoe komt zo'n canon tot stand, wat zijn de selectiecriteria? Het consortium gaat dit onderzoeken met digitale methoden, namelijk door een ontologisch computernetwerk te maken van de collecties van de erfgoedinstellingen van Leiden: de 'canon van Leiden'.
Partners: GridLine, Opdam Driebit, Museum De Lakenhal, Regionaal Archief Leiden, Rijksmuseum voor Volkenkunde, Universitaire Bibliotheken Leiden, Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam


Toekenningen mei 2014

Complete oeuvre oude Nederlandse liederen van Camerata Trajectina online
Prof. dr. L.P. (Louis Peter) Grijp, Meertens Instituut
Het complete oeuvre van 900 oude Nederlandse liederen gezongen door Camerata Trajectina wordt opgenomen in de Nederlandse Liederenbank van het Meertens Instituut. De tracks (vaak al jaren uitverkocht) kun je tegen betaling downloaden via een player, ontwikkeld door New Arts International. De teksten krijg je er gratis bij.
Partners: New Arts International en Camerata Trajectina

Protestantse kerken als culturele schatkamers
Dr. J.E.A. (Justin) Kroesen, Rijksuniversiteit Groningen
De interieurs van oude kerken zijn cultuurhistorische schatkamers. Vooral het Noorden bezit op dit terrein een ongekende rijkdom. In dit project worden de mogelijkheden verkend om de verhalen die zij vertellen te vertalen naar een breed publiek en deze op een eigentijdse manier aan te bieden en te verbeelden.
Partners: ValueMedia, Stichting Alde Fryske Tsjerken


TWIDENTITY
Dr. T. (Theo) Meder, Meertens Instituut
TWIDENTITY doet onderzoek op Twitter naar de constructie van sociale identiteit(en) door taalgebruik. Is het gebruik van Fries en Limburgs vanzelfsprekend verbonden met het uitdrukken van regionale identiteit? Wordt er Fries getweet als het over skûtsjesilen, en Limburgs als het over vastelaovend gaat?
Partners: EUMediaNet

Ability Design in de Inclusief Groep
Dr. ir. J.F.M. (Johan) Molenbroek, Technische Universiteit Delft
Stel dat de bril nooit was uitgevonden. Dan waren miljoenen mensen arbeidsongeschikt. In die zin is een bril niets anders dan een rolstoel of een apparaat dat je helpt minder snel afgeleid te zijn in je werk. Dit onderzoek richt zich erop de snel groeiende mogelijkheden van technologie in te zetten om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen in de uitvoering van hun werk. Uiteindelijk is het doel om een groter deel van die mensen deel te laten nemen aan het arbeidsproces. De hulpmiddelen kunnen zowel betrekking hebben op lichamelijke, zintuiglijke als mentale functies.
Partners: Inclusief Groep, Stichting Verbindend Bouwen

Toekenningen april 2014

Effectieve feedback van avatars in serious games
Dr. C.F. (Christian) Burgers, Vrije Universiteit
Serious games uit de transportsector stimuleren pro-sociaal forensgedrag gericht op filevermindering (bv. vaker met het OV reizen). Tegelijkertijd haken veel spelers af. De onderzoekers bestuderen de rol van feedback van avatars in het stimuleren van pro-sociaal forensgedrag: welke verbale en non-verbale feedbackelementen zorgen voor een effectieve serious game?
Partners: DTV Consultants

Bruggen bouwen tussen mode en technologie
Prof. dr. H.A.M. (Hein) Daanen, Vrije Universiteit
Tussen de wereld van de technologie en die van de mode ligt momenteel een diepe kloof. De drie Nederlandse mode-kennisinstellingen, twee industriële partners, een platform ter bevordering van 'fashionable technology' en brancheorganisatie Modint openen de dialoog en overbruggen door middel van kennisoverdracht de kloof tussen esthetiek en functionaliteit.
Partners: Sizing Science, Elitac, Pretty Smart Textiles, Modint

Kledingproductie zonder patronen
Prof. dr. H.A.M. (Hein) Daanen, Vrije Universiteit
De drie Nederlandse kennisinstellingen op het gebied van mode en vier innovatieve industriële partners gaan samenwerken om kleding te maken zonder patronen en naaiwerk: een 3D lichaamsscan wordt omgezet in driehoekjes die met elkaar worden verbonden en zo een innovatief kledingstuk vormen!
Partners: Maan R&D Sizing Science, Modint, By-Wire.net, Refinity.eu

Sustainable Creativity in Post-Fordist Creative Industries
Dr. P.J.D. (Pascal) Gielen, Rijksuniversiteit Groningen
De werknemers binnen de creatieve industrieën hebben als maar meer te kampen met onzekere loopbanen en de permanente eis om creatief te zijn. Creativiteit is echter geen onuitputtelijke bron. De onderzoekers gaan na hoe creativiteit ondersteund kan worden en hoe de loopbanen binnen de creatieve industrieën verduurzaamd kunnen worden.
Partners: SMartNL

KIEM21stCenturyCinemaNL
Prof. dr. E.S.H. (Ed) Tan, Universiteit van Amsterdam
Innovaties van de bioscoopbeleving door de invoering van nieuwe vertoningstechnologieën zoals 3D worden bij voortduring ontwikkeld in internationale research labs. Invoering ervan door bioscopen is riskant voor de bedrijfsvoering. KIEM21stCenturyCinemaNL beoogt het opzetten van een nationaal centrum voor het testen van innovaties ten behoeve van de bioscoop-branche wetenschappelijk te funderen.
Partners: Stichting Film Onderzoek