Nationale Wetenschapsagenda – Thematische programmering - Archeologie
Programma

Nationale Wetenschapsagenda – Thematische programmering - Archeologie

Archeologie telt. Op weg naar toekomstbestendig archeologisch onderzoek

Het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) thematisch programma 'Archeologie telt. Op weg naar toekomstbestendig archeologisch onderzoek' is gericht op onderzoek waarbij innovatieve (en/of conventionele) methoden en technieken worden ingezet voor vragen die in de archeologie centraal staan en dat bijdraagt aan het ontwikkelen van een kennisketenbrede duurzame onderzoeksinfrastructuur. Het programma stimuleert samenwerking binnen de kennisketen, maar ook van de kennisketen met maatschappelijke stakeholders uit publieke en semipublieke sectoren en het archeologische bedrijfsleven.


Vanwege de grote maatschappelijke relevantie van archeologisch erfgoed, en om ervoor te zorgen dat de archeologie zijn belangrijke verbindende rol kan blijven spelen, wil het kabinet investeren in vernieuwing en samenwerking binnen de Nederlandse archeologie in de breedste zin. OCW heeft daartoe samen met NWO het NWA-onderzoeksprogramma Archeologie telt. Op weg naar toekomstbestendig archeologisch onderzoek ontwikkeld. Streven daarbij is het tot stand brengen van i) een structurele impact op archeologie in de breedste zin in Nederland, en ii) duurzame samenwerking en kennisdeling tussen private en publieke partijen.

Het programma sluit aan op de doelstellingen verwoord in de beleidsbrief Erfgoed telt. Samenwerking met bedrijven, maatschappelijke organisaties en instellingen voor hoger onderwijs, wetenschappers in het buitenland, en onderzoekers uit andere disciplines kenmerken dit thematisch programma.

Een belangrijke ambitie van het programma is het vergroten en verbeteren van de kennis en inzet van innovatieve (en/of conventionele) methoden en technieken in de archeologie. Bovendien bevordert dit programma samenwerkingsverbanden die leiden tot structurele uitwisseling van kennis in de vorm van bijvoorbeeld training, onderwijs, en wetenschappelijke kennisdeling, alsook gedeeld gebruik van onderzoeksfaciliteiten, zoals laboratoria en apparatuur. Hiermee draagt het programma bij aan een duurzame onderzoeksinfrastructuur. De onderzoeksvoorstellen worden ingediend door consortia waarin organisaties uit de publieke kennisketen en private partijen zijn vertegenwoordigd.

Wijzigingsbesluit call for proposals

Let op: op deze call is een wijzigingsbesluit van toepassing die betrekking heeft op:

  • De criteria voor archeologische bedrijven
  • De deadline voor vooraanmelding

De op de financieringspagina weergegeven informatie (inclusief de downloadbare calltekst) betreft de meest recente informatie over deze call for proposals.

Nationale wetenschapsagenda

Het NWA-programma beoogt bovenal bruggen te slaan. Tussen uiteenlopende wetenschappelijke gebieden, tussen verschillende vormen van onderzoek (fundamenteel, toegepast, praktijkgericht) en tussen diverse nationale en internationale agenda's. Vergaande multi- en interdisciplinariteit, een kennisketenbrede aanpak en samenwerking met maatschappelijke partners incl. vakdepartementen, bedrijven en NGO's zijn daarom cruciale kenmerken in de consortia van NWA-projecten en programma's. De overkoepelende ambitie van het NWA-programma is het leveren van een positieve en structurele bijdrage aan de mondiale kennismaatschappij van morgen, waar nieuwe kennis gemakkelijk doorstroomt van onderzoeker naar gebruiker en waar nieuwe vragen vanuit de praktijk en de samenleving snel en vanzelfsprekend ingang vinden in nieuw onderzoek. Dit kan alleen bereikt worden door vandaag bruggen te bouwen om met elkaar wetenschappelijke en (mondiale) maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

De call for proposals Archeologie telt. Op weg naar toekomstbestendig archeologisch onderzoek is tot stand gekomen binnen actielijn 2 van het NWA-programma, waarin thematische programma's, die zich lenen voor een brede NWA-aanpak, worden ontwikkeld in samenspraak met vakdepartementen.

DownloadsFinancieringsinstrument bij dit programma

Alle financieringsinstrumenten vanArcheologie telt