Achtergrond

Het onderzoek binnen het programma Jaquard heeft de vorm van 'concurrent research'. Dat is het gelijktijdig uitvoeren van theoretisch, empirisch en experimenteel onderzoek. Jacquard spitst zich toe op de voortdurende evolutie en de steeds verder toenemende complexiteit van softwaresystemen.

Software engineering

Software engineering omspant het hele spectrum van de ontwikkeling van software voor complexe systemen: van het bepalen van de eisen tot aan de oplevering. Software engineering wordt ook wel gedefinieerd als 'een systematische, gedisciplineerde, kwantificeerbare aanpak bij de ontwikkeling, uitvoering, en onderhoud van software'.

  • Wiskundige aspecten spelen een rol waar het gaat om de correctheid van software;
  • Engineering-aspecten, zowel constructie als afweging van conflicterende eisen op het gebied van functionaliteit en kwaliteit, zijn belangrijk opdat het proces bruikbare producten oplevert;
  • Psychologische aspecten spelen een rol waar het gaat om de communicatie tussen mens en machine;
  • Managementaspecten spelen een rol bij de beheersing van de vaak omvangrijke projecten.

Tenslotte speelt bij de ontwikkeling van software ook steeds een specifiek toepassingsdomein een belangrijke rol.

Software als service

De laatste twee subsidierondes in Jacquard hadden als thema 'Software als service'. Dat is een model van ict-dienstverlening waarbij de functionaliteit van applicaties via internet worden aangeboden en niet de applicaties zelf. De leverancier van de service draagt zorg voor het onderhoud, de operationalisering en ondersteuning van de softwarecomponenten aan de gebruiker. Software als service biedt belangrijke kansen voor de Nederlandse dienstensector. Het regieorgaan ICTRegie had het als een van haar speerpunten benoemd.

Samenwerking met bedrijfsleven

Samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven is een belangrijk onderdeel van het programma. Door de inbreng van beide kanten hebben de projecten een toegepast, industrieel karakter met een academische basis als fundament. Partners uit het bedrijfsleven denken actief mee tijdens gebruikersvergaderingen. Zij zetten ook zelf mensen in op de projecten, die kennis kunnen opdoen van academische vakgenoten. Tenslotte kunnen de bedrijven cases aandragen die worden meegenomen in het onderzoek. Op deze manier is het onderzoek toepassingsgericht en werpt het direct vruchten af voor deelnemende bedrijven.

Joseph Marie Jacquard

Joseph Marie Jacquard (1752-1834) was de eerste echte software engineer, die als een traditioneel ingenieur op het snijvlak van hard- en software werkte. Hij is verantwoordelijk voor het uitvinden van de ponskaart gestuurde weefmachine. Jacquard leefde in Frankrijk. Het acronym Jacquard staat voor Joint Academic and Commercial Quality Research & Development.

Looptijd tot 2012

Jacquard is in 2002 van start gegaan en liep tot 2012. Er zijn vijf subsdierondes geweest.

Aanvragen niet meer mogelijk

Er komen geen subsidierondes meer in dit programma.