Projecten


Toekenningen tweede call, 2016

Improvement of the health - and financial literacy of the population of Curaçaoa>
Prof. dr. R.J.M. Alessie, RUG
Dit project is gericht op vergroting van de individuele mogelijkheden van de Curaçaose bevolking om goede beslissingen te nemen over gezondheid en financiën. Via interactie tussen bevolking en experts worden interventie strategieën ontwikkeld om kennis over gezondheidsaspecten en financiële planning beter te kunnen toepassen in de persoonlijke situatie.

 • Eerste lokale partner: Curaçao Biomedical and Health Research Institute CBHRI
 • Looptijd: 2018-2022
 • Budget: € 600.000

Naar boven

Bilingualism, literacy and school success in the Dutch Caribbean
Prof.dr. L. Verhoeven, RU Nijmegen
Dit project onderzoekt de ontwikkeling van tweetaligheid, geletterdheid en schoolsucces in Papiamento-Nederlands in het basisonderwijs op de benedenwindse eilanden. In twee deelprojecten wordt de variatie in leren lezen (leerjaar 1-3) en lezen om te leren (leerjaar 4-6) onderzocht als een functie van instructievolgorde enerzijds, en leerling-, gezins- en schoolkenmerken anderzijds.

 • Eerste lokale partner: University of Curaçao
 • Looptijd: 2018-2023
 • Budget: € 600.000

Naar boven

Cultural Practices of Citizenship under Conditions of Fragmented Sovereignty
Mw. dr. S. Bala, UvA
Hoe manifesteert burgerschap zich in de culturele praktijken van vrouwen en seksuele minderheden op Curaçao en Bonaire? Burgerschap is een dynamisch concept dat verder reikt dan geboorterecht en het model van de natiestaat. Het project onderzoekt hoe historische en hedendaagse culturele uitingen de grenzen van burgerschap en soevereiniteit verleggen.

 • Eerste lokale partner: University of Curaçao
 • Looptijd: 2018-2023
 • Budget: € 596.000

Naar boven

Traveling Caribbean Heritage
Prof.dr. G. Oostindie, KITLV / UL
(Post)koloniale migraties en processen van creolisering op Aruba, Bonaire en Curaçao roepen steeds nieuwe vragen op over eilandelijke identificaties en cultureel erfgoed. In dit project onderzoeken senior wetenschappers en erfgoedspecialisten, samen met jongeren, hoe documentatie van en reflectie op erfgoed kan bijdragen aan de ontwikkeling van levensvatbare en inclusieve samenlevingen.

 • Eerste lokale partner: University of Curaçao en Universiteit van Aruba
 • Looptijd: 2018-2022
 • Budget: € 600.000

Naar boven

Stand-alone production of algal products on Bonaire for food, feed, chemicals and fuels
Prof.dr.ir. R. Wijffels, WUR
Dit project wil technologie ontwikkelen voor een autonome productie van algen producten op Bonaire ten behoeve van voeding, chemicaliën en brandstoffen, waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale bronnen op het eiland Bonaire. Dit moet uiteindelijk leiden tot nieuwe economische activiteiten die het eiland meer zelfstandig maken op het gebied van voeding en energie.

 • Eerste lokale partner: CIEE Bonaire
 • Looptijd: 2018-2022
 • Budget: € 564.000

Naar boven

The Curaçao Longitudinal Study on juvenile resilience and delinquency: a population- based study on developmental pathways from an ecological perspective
Prof.dr. G. Stams, UvA
Dit project onderzoekt de ontwikkelingspaden naar agressief en delinquent gedrag van jeugdigen in Curaçao vanaf groep 8. Zij worden gedurende vier jaar gevolgd om te kijken welke factoren bijdragen aan het al dan niet ontwikkelen van weerbaarheid, agressief en delinquent gedrag.

 • Eerste lokale partner: University of Curaçao
 • Looptijd: 2018-2023
 • Budget: € 562.000

Naar boven

Father  absence  and  consequences   for  reproductive  behavior  and  psychosocial development among Caribbean, Caribbean-Dutch and native Dutch youth
Mw. prof.dr. M. Timmerman, RUG
Afwezige vaders lijken nadelig voor de seksuele- en sociale ontwikkeling van Westerse jeugd. Op Curaçao zijn afwezige vaders echter cultureel gangbaar. Daarom onderzoekt dit project of, en zo ja welke risico’s er bestaan voor problematisch seksueel gedrag, een verminderd welbevinden en lagere schoolprestaties. Daarbij kijken de onderzoekers naar Curaçaose, Curaçaose-Nederlandse en Nederlandse jeugd met afwezige vaders.

 • Eerste lokale partner: University of Curaçao
 • Looptijd: 2018-2023
 • Budget: € 600.000

Naar boven

Public health impact of chronic chikungunya illness and performance/utilisation of the health care system in the face of arboviral (dengue, chikungunya, Zika) epidemics in Curaçao
Mw. dr. A. Tami, UMCG
De ziektes chikungunya, Zika en dengue komen voor op Curaçao en worden verspreid door de tijgermug. Dit project gaat in kaart brengen wat de impact is van chikungunya en Zika op de volksgezondheid van Curaçao. Daarnaast gaan de onderzoekers na hoe uitbraken van deze ziektes in de toekomst verhinderd kunnen worden.

 • Eerste lokale partners: Curaçao Biomedical and Health Research Institute CBHRI en St. Elisabeth ziekenhuis
 • Looptijd: 2018-2022
 • Budget: € 600.000

Naar boven

Dutch Caribbean preparedness for mosquito-borne infectious diseases
Mw. dr. M. Koopmans, EMC
Mug-overdraagbare infectieziektes vormen een belangrijk probleem voor de gezondheidszorg in de Antillen. Er is een constante dreiging voor nieuwe oprukkende virusinfecties, maar die dreiging is niet te voorspellen. Dit project wil de dreiging van nieuwe infecties in kaart brengen door te kijken naar de  virussen die muggen normaal bij zich dragen.

 • Eerste lokale partners: Curaçao Biomedical and Health Research Institute CBHRI
 • Looptijd: 2018-2022
 • Budget: € 600.000

 

Naar boven

Toekenningen eerste call, 2014

Stability of Caribbean coastal ecosystems under future extreme sea level changes
Prof. dr. ir. H.A. Dijkstra, UU, Departement Natuur- & Sterrenkunde
De zeespiegel in de Cariben stijgt gemiddeld 1,7 ± 1,3 mm/jaar maar de lokale verschillen zijn groot. Ecosystemen in ondiepe kustgebieden, in de lagunes en baaien, bestaan grotendeels uit kalkafzettingen door algen. Deze moeten zich kunnen aanpassen aan bijvoorbeeld de golven en wisselingen in temperatuur en zuurgraad. Dit project gaat de effecten van globale (decadale) klimaatveranderingen op deze kustecosystemen bepalen. Daarvoor gaan de onderzoekers de processen rond de regionale zeespiegelstijging bepalen en de lokale veranderingen in golven en sedimenttransport vaststellen. Het experimentele werk onderzoekt hoe de kalkvormende organismen reageren op externe veranderingen. Uiteindelijk willen de onderzoekers weten hoe veranderingen in het mondiale klimaatsysteem, via regionale veranderingen, lokale ecosystemen bepalen.

 • Looptijd: 2014-2018
 • Budget: € 718.000

Naar overzicht projecten 2014

Caribbean coral reef ecosystems: interactions of anthropogenic ocean acidification and eutrophication with bioerosion by coral excavating sponges
Dr. F.C. van Duyl, NIOZ
Lokale omstandigheden zoals vervuiling, overbevissing en eutrofiëring (toevoer van voedingsstoffen) door lozingen van afvalwater bedreigen koraal ecosystemen. Daarnaast tast klimaatverandering de koraalriffen aan. Meer kooldioxide in de atmosfeer veroorzaakt niet alleen opwarming, maar een flink deel van de CO2 lost ook op in zeewater, waardoor verschuivingen ontstaan van de chemie van zeewater. De extra CO2 in zeewater wordt gebufferd door afname van het opgeloste carbonaat, een bouwsteen van kalk van koralen. Ook neemt door deze chemische verschuivingen de hoeveelheid zuur toe, vandaar de benaming oceaan-verzuring. Dit alles versterkt waarschijnlijk de oplossing van kalk door boorsponzen, de belangrijkste eroderende organismen op koraalriffen. De hoeveelheid boorsponzen neemt al toe door de extra voedingstoffen stikstof en fosfaat van afvalwater. De verwering (bio erosie) van koraalriffen versnelt verder: de groei van koralen neemt af, terwijl het verlies van koralen door eroderende boorsponzen toeneemt. Dit project gaat het effect op koraalriffen meten van de veranderende chemie van het zeewater samen met eutrofiëring en bio erosie door boorsponzen, gaat de mate van oplossing door sponzen bepalen bij verschillende zuurgraden, en probeert de fysiologische basis van oplossing van kalk door boorsponzen te doorgronden.

 • Looptijd: 2014-2018
 • Budget: € 750.000

Naar overzicht projecten 2014

Caribbean Island Biogeography Meets the Anthropocene
Prof. dr. J. Ellers, VU, Dierecologie
Eilanden zijn kwetsbaar voor introductie van exoten en verlies van inheemse soorten omdat eilandecosystemen vaak weinig soorten bevatten. Mensen hebben zowel kolonisatie- als extinctiesnelheden ver boven de natuurlijke waarden opgedreven. Landgebruik, economische activiteit en demografie zijn nu belangrijker dan de natuurlijke factoren isolatie en grootte in het verklaren van het aantal soorten op eilanden. De eilandeconomie van de Nederlandse Antillen is sterk verbonden aan een intact en goed functionerend ecosysteem. De vraag is nu welke soorten het meeste risico lopen. Dit onderzoek integreert de gevolgen van menselijke activiteiten in voorspellende modellen over biodiversiteit op eilanden. Dat moet natuurlijke en menselijke factoren identificeren die de verspreiding van soorten over de Caribische eilanden bepalen. Die factoren kunnen de toekomst van biodiversiteit op de Nederlandse Antillen voorspellen en kennis aandragen voor management beslissingen ter bescherming van de eilandecosystemen.

 • Looptijd: 2014-2018
 • Budget: € 470.000

Naar overzicht projecten 2014

Imagining the Nation in the Classroom: A Study of the Politics of Belonging and Nationness on Sint Maarten and Sint Eustatius
Dr. F.E. Guadeloupe, UvA, Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR)
Een gezamenlijke identiteit ontbreekt zowel binnen het Koninkrijk als in de voormalige Nederlandse Antillen. Dit onderzoek laat het conventionele idee los van nationaliteit als een georkestreerde collectiviteit. In plaats daarvan belicht het de interactie tussen hegemonische ideologieën van een exclusief ‘thuisgevoel’ (belonging) en de verbeelding en het ‘doen’ van open gemeenschappelijkheid. Basisscholen op Sint Maarten en Sint Eustatius vormen de onderzoekslocaties. Deze instituties veronderstellen kinderen te leren wie thuishoort, wie minder of niet thuishoort. Tegelijkertijd biedt het klaslokaal ruimte aan het verbeelden en ‘doen’ van open gemeenschappelijkheid. Een team van onderzoekers, antropologen, pedagogen en cultuurhistorici ontwikkelt gereedschap voor inclusief onderwijs. Ook wil dit project bijdragen aan het debat over de positie van natie en natie-staat in de 21ste eeuw.

 • Looptijd: 2014-2018
 • Budget: € 745.000

Naar overzicht projecten 2014

Confronting Caribbean challenges: hybrid identities and governance in small-scale island jurisdictions
Prof. dr. G.J. Oostindie, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
Onderling verschillen de Caribisch-Nederlandse eilanden sterk qua schaal, geschiedenis en cultuur. Zij delen een ambivalente verhouding tot de voormalige kolonisator. Onafhankelijkheid wordt afgewezen maar er leeft onvrede over wat wordt betiteld als de Nederlandse ‘rekolonisatie’. Dit onderzoek construeert een scherper beeld van de hedendaagse politiek en eilandelijke identiteiten. Welke invloed hebben bestuurlijke hervormingen en migraties op de mede in het verleden gewortelde identiteiten en op het politieke bedrijf op de eilanden? Een postdoc onderzoekt de vrijwel onbeschreven sociale geschiedenis van de Bovenwinden, met het oog op migratieprocessen en de nieuwe staatkundige status. Een tweede postdoc zal de bestuurlijke processen en spanningen op de BES-eilanden onderzoeken, alsmede de consequenties van Nederlandse interventies in deze kleinschalige samenlevingen voor de kwaliteit van bestuur en voor de beeldvorming over Nederland(-ers). Een promovendus zal de dagelijkse praktijk van het bestuur in de BES-eilanden en de reacties daarop onderzoeken, vooral wat betreft cultureel erfgoed en natuurbescherming.

 • Looptijd: 2014-2018
 • Budget: € 746.000

Naar overzicht projecten 2014

Caribische cruisers in het Koninkrijk: ecologie en bescherming van zeeschildpadden
Prof. dr. P.J. Palsbøll, RUG, Centrum voor Ecologische en Evolutionaire Studies (CEES)
Rondom de zes eilanden van Caribisch Nederland behoren bevinden zich belangrijke nest- en foerageergebieden voor zeeschildpadden. Sinds de tijd van Columbus zijn hun aantallen door menselijk toedoen sterk afgenomen. Inmiddels zijn er internationale verdragen opgezet voor het behoud van de zeeschildpadden. Nederland heeft zodoende nationale en internationale verplichtingen om de populaties van zeeschildpadden in Caribisch Nederland te beschermen. Hiervoor is kennis nodig over de migratieroutes, hun populatiestructuren en habitatgebruik. Via ecologische experimenten, satellietzenders en met behulp van nieuwe moleculaire analyses gaan de onderzoekers de populaties vóór Columbus en de huidige status van de populaties en migratie-patronen in kaart brengen, ze onderzoeken bedreigingen van de populaties en effecten van klimaatverandering op hun habitats. De onderzoeksresultaten dragen bij aan verantwoord, want wetenschappelijk gefundeerd natuurbeleid voor de zeeschildpadden in Caribisch Nederland.

 • Looptijd: 2014-2018
 • Budget: € 390.000

Naar overzicht projecten 2014

Pathways into crime: the interrelation of poverty, education, family factors and attachment among Dutch Caribbean womena
Dr. A. Slotboom, VU, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Antilliaanse vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Zij zijn vaak alleenstaande moeder, zodat detentie van de moeder hun kinderen zwaar treft. De oorzaken van hun criminaliteit zijn onduidelijk, er zijn vaak meerdere problemen: ze zijn vaak arm, laag opgeleid, slachtoffer van (relatie) geweld, en jonge alleenstaande moeders. Daarnaast hebben zij vaak te maken gehad met geweld en instabiliteit in hun eigen gezinnen, met vaders die slechts een marginale rol speelden. De rol van psychologische factoren is onduidelijk. Niet eerder werd in onderzoek vanuit een multidisciplinair oogpunt naar de gehele 'puzzel' gekeken welke factor doorslaggevend is. Dit project onderzoekt zowel in Nederland als op de voormalige Antillen welke factoren bijdragen aan het crimineel gedrag. Een stuurgroep ziet erop toe dat de resultaten ook bij beleidsmakers en praktijkdeskundigen landen.

 • Looptijd: 2014-2018
 • Budget: € 255.000

Naar overzicht projecten 2014

4D crust-mantle modelling of the eastern Caribbean region: toward coupling deep driving processes to surface evolution
Prof. dr. W. Spakman, UU, Faculteit Geowetenschappen
Het Caraïbisch gebied zit geologisch gevangen tussen de grote Noord- en Zuid-Amerikaanse tektonische platen. De onderzoekers gaan een driedimensionaal computermodel maken dat de gehele geschiedenis van subductie en plaatbeweging nabootst. Het model kan daarna voor verschillende vervolgvragen worden gebruikt. Hoe ontstaan grote korstbreuken, wat is hun huidige mechanische gedrag, hoe ontstaan aardbevingen en vulkanen? Het model kan mogelijk ook de locatie aangeven van aardse hulpbronnen. Bovendien kan het model informatie geven over hoe de vroegere Caraïbische zee verbonden was met de Pacifische en Atlantische oceanen, wat belangrijk is om de klimaatontwikkeling van deze regio te begrijpen.

 • Looptijd: 2014-2018
 • Budget: € 216.000

Naar overzicht projecten 2014

Exotic plant species in the Caribbean: foreign foes or alien allies?
Prof. dr. M.J. Wassen, UU, Departement Innovatie- & Milieuwetenschappen
Mensen kunnen al dan niet per ongeluk plantensoorten introduceren in gebieden waar deze niet thuishoren. Sommige plantensoorten gaan na hun introductie woekeren, en verdrijven dan oorspronkelijke soorten uit het ecosysteem. Woekerende exoten bedreigen ook de meest soortenrijke stukjes Nederland: Bonaire, St. Eustatius en Saba. Het aanpakken ervan is lastig, omdat het onduidelijk is waar een exoot snel aan het uitbreiden is. Tijdseries van luchtbeelden zijn helaas niet beschikbaar. Dit project onderzoekt of verspreidingssnelheden van woekerende exoten achterhaald kunnen worden via slechts 1 luchtbeeld in de tijd op basis van het ruimtelijke patroon van een woekerende soort. Als we weten waar de uitbreiding zich snel voltrekt, meten we welke milieufactoren hiertoe leiden. Dan nog resteert de vraag wat met woekerende plantensoorten op de BES eilanden moet gebeuren. Exoten kunnen ook positieve effecten hebben, zoals betere weerstand van ecosystemen tegen orkanen, ze voorkomen bodemerosie of houden de muggen weg. Een computermodel gaat de toekomstige uitbreiding van woekerende exoten simuleren en de voor- en nadelen in kaart brengen. Dat computermodel kan een hulpmiddel zijn bij het bepalen van een goede beheerstrategie van exoten op de BES eilanden.

 • Looptijd: 2014-2018
 • Budget: € 506.000

 

Naar boven