Reviewstudie Onderwijsachterstanden

Samenvatting

De integrerende studie dient antwoord te geven op de volgende door BOPO geformuleerde vragen:
1) Wat zijn de hoofdlijnen van de onderzoeksuitkomsten van de BOPO-studies terzake van de onderzoekslijn?
Welke centrale conclusies, specifieke positieve en negatieve effecten aan het gevoerde beleid in brede zin
treden aan het licht?
2) Welke verklaringen zijn te geven voor de bevindingen?
3) Hoe verhouden deze zich tot kennis en bevindingen uit ander Nederlands onderzoek?
4) In hoeverre biedt internationale kennis op dit gebied verdieping en verklaringen voor de Nederlandse context?
5) Welke beleidsaanbevelingen zijn er op grond van de bevindingen mogelijk en hoe worden deze door belangrijke
actoren uit beleid en praktijk beoordeeld op criteria als acceptabiliteit, legitimiteit, bruikbaarheid, continuïteit
en ‘eerlijkheid’?
6) Welke mogelijkheden en belemmeringen kunnen (in interactie met experts) worden geschetst voor toekomstig
beleid?
7) Zijn er op basis van de bevindingen suggesties te doen voor interessant vervolgonderzoek, rekening houdend met de actuele beleidscontext en in het licht van de doelstellingen van het oorspronkelijke beleid?

Output

Professionele publicatie

  • C.W.J. Mulder(2013): Onderwijsachterstanden in de BOPO-periode 2009-2012

Kenmerken

Projectnummer

413-11-003

Hoofdaanvrager

Dr. C.W.J. Mulder

Verbonden aan

Radboud Universiteit Nijmegen, Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS)

Looptijd

01/04/2012 tot 10/02/2014