Educational governance: strategie, ontwikkeling en effecten

Samenvatting

In de BOPO-onderzoekslijn Educational governance: strategie, ontwikkeling en effecten wordt educational governance (besturing van onderwijsorganisaties) breed opgevat met als uiteindelijk doel het optimaal functioneren van scholen en optimale opbrengsten bij leerlingen. Educational governance verloopt in verticale zin van de overkoepelende Lokale Educatieve Agenda, via (good) governance van schoolbesturen naar de school. Daar krijgt educational governance zijn vervolg in het personeelsbeleid (Human Resource Management, HRM), waarbij het functioneren (en behouden) van leerkrachten voor het onderwijs centraal staat. Uiteindelijk komen we bij de ouders en de wijze waarop zij bij het onderwijs zijn betrokken.
Het eerste themaproject (bestuursmonitor) vormt de rode draad en zal informatie opleveren voor de vier themaprojecten. Binnen de thema-projecten wordt een evidence-based oriëntatie gehanteerd met het oog op het vinden van (beïnvloedbare) factoren die een sturende c.q. verklarende rol spelen in een zo passend en optimaal mogelijk functioneren van groeperingen in het onderwijs.
De zgn. 'best fit' benadering, die recent opgang doet in de organisatiewetenschappen en en bestuurskunde zorgt eveneens voor afstemming tussen de verschillende themaprojecten. Leidende gedachte binnen deze onderzoekslijn is dat in succesvolle gemeenten, besturen en scholen een hogere mate van fit aanwezig is tussen: a) de visies/verwachtingen van de verschillende groeperingen/actoren en b) de doelen en de feitelijke implementatie van beleid. In de vier themaprojecten wordt nagegaan onder welke voorwaarden een dergelijke 'best fit' tot stand komt en in welke mate en hoe deze samenhangt met de performance (kwaliteit/opbrengsten) van de school als organisatie.
(239 woorden)

Output

Professionele publicatie

  • W.H.A. Hofman, A.J. Steijn, R.H. Hofman(2013): Educational Governance: Strategie, ontwikkeling en effecten, Integratierapport

Kenmerken

Projectnummer

413-09-100

Hoofdaanvrager

Prof. dr. W.H.A. Hofman

Verbonden aan

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Lerarenopleiding

Looptijd

01/11/2009 tot 12/08/2013