Nulmeting bureaucratie, oudertevredenheid passend onderwijs en 1-meting bureaucratie.

Samenvatting

Het terugdringen van bureaucratie is één van de doelstellingen van passend onderwijs. In het kader van het evaluatieprogramma passend onderwijs wordt bij aanvang van de invoering ervan (augustus 2014) een nulmeting bureaucratie uitgevoerd. Het doel van deze nulmeting is het in kaart brengen van de mate waarin de huidige werkwijzen rond leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften bureaucratie met zich meebrengen. Daarbij wordt ook de aanloop naar passend onderwijs meegenomen. Uitgangspunt is dat bureaucratie niet op zichzelf problematisch is, maar wel de hinderlijke of disfunctionele uitwassen ervan.
In drie deelonderzoeken wordt het begrip bureaucratie op twee manieren benaderd. Het eerste deelonderzoek betreft de feitelijke bureaucratie: overheadkosten en administratieve lasten. Fase 1 van dit deelonderzoek omvat een analyse van financiële gegevens van 10 samenwerkingsverbanden passend onderwijs, en resulteert in een operationalisering van het begrip feitelijke bureaucratie, toegespitst op overheadkosten van leerlingenzorg en indicatiestelling. In fase 2 wordt aan de hand van deze operationalisering de feitelijke bureaucratie van nog eens 35 samenwerkingsverbanden in kaart gebracht.
De twee andere deelonderzoeken richten zich op ervaren bureaucratie: de beleving van nut en noodzaak van regels en procedures. Deze deelonderzoeken richten zich op scholen (docenten en intern begeleiders/zorgcoördinatoren) en ouders.

Output

Boek of monografie

Professionele publicatie

Kenmerken

Projectnummer

405-14-751

Hoofdaanvrager

Drs. G. Ledoux

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding

Looptijd

01/10/2014 tot 01/12/2015