De Lokale Educatieve Agenda

Samenvatting

De kerngedachte in dit onderzoek is dat een hoge mate van correspondentie in visie-doelen en te
hanteren beleidsinstrumentarium tussen gemeente-schoolbesturen-scholen (verticale-‘fit’)
toegespitst op de brede school en het integratie/segregatiebeleid tot positieve resultaten zal
leiden.
Bij gemeenten/schoolbesturen speelt tevens de samenhang in de beleidsaanpak op de twee
thema’s (horizontale-‘fit’ ) een belangrijke rol. Tenslotte speelt de ‘contingentie-fit’ een rol: de
mate waarin betrokken actoren rekening houden met/anticiperen op omgevingsfactoren, zoals
urbanisatiegraad, verhoudingen allochtoon/autochtoon, of de mate waarin op veranderingen in
bijvoorbeeld nationaal beleid wordt ingespeeld.
In het onderzoek wordt allereerst het beleid/aanpak van betrokken actoren op de drie genoemde
thema’s in kaart gebracht met gebruikmaking van bestaand datamateriaal (LEA-monitor, Oberon,
Onderwijsinspectie, SCO-Kohnstamm) maar centraal zal staan een bevraging op deze gebieden van
gemeente-schoolbestuur-school (zie bestuursmonitor, algemeen deel).
De eerste beschrijvende onderzoeksvragen luiden: welke beleidsdoelen zijn door betrokken actoren
geformuleerd en hoe worden deze in praktijk gebracht. Deelvragen zijn: Staan de genoemde
thema’s op de agenda, hoe hoog, wie heeft ze geïnitieerd, tot welke concrete
beslissingen/activiteiten heeft de discussie geleid, wie heeft invloed uitgeoefend, in welke mate is
besluitvorming gebaseerd op (evaluatieve) kennis en beschikbare data?
De tweede op verklaring gerichte (onderzoeks)vraag is dan in welke mate tot
afstemming/coherentie wordt gekomen? Het gaat om:
a) de mate van afstemming tussen de drie (beleids)niveaus (verticale-fit)
b) de samenhang op de afzonderlijke niveaus in de beleidsaanpak op de drie thema’s
(horizontale-fit)
c) mate waarin rekening wordt gehouden met omgevingsfactoren (contingentie-fit)
De derde onderzoeksvraag luidt: welke factoren zijn bepalend in de mate waarin een al dan niet
succesvolle verticale-horizontale dan wel contingentie-fit tot stand komt?

Output

Professionele publicatie

  • K. van Leer, R.H. Hofman, J. de Boom, W.H.A. Hofman(2012): Educational Governance: Strategie, ontwikkeling en effecten

Kenmerken

Projectnummer

413-09-103

Hoofdaanvrager

Drs. J. de Boom

Verbonden aan

Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdams Instituut voor Sociaal-wetenschappelijk BeleidsOnderzoek

Looptijd

01/11/2009 tot 22/07/2013