Evaluatie van twee beleidsinterventies in het mbo: inwerkingtreding wet 'Doelmatige Leerwegen' en herziening kwalificatiestructuur

Samenvatting

Momenteel zijn twee belangrijke beleidsinterventies in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) aan de orde, namelijk de inwerkingtreding van de wet ?Doelmatige Leerwegen? en de herziening van de kwalificatiestructuur. In een meerjarig evaluatieprogramma wordt in beeld gebracht hoe de voortgang van de implementatie van de interventies verloopt, in welke mate de beoogde effecten optreden, welke onbedoelde effecten optreden en hoe de effecten verklaard kunnen worden. In het onderzoeksvoorstel staan de volgende onderzoeksvragen centraal:
- Hoe worden specifieke beleidsmaatregelen - met de betrokkenheid van management, docenten, studenten en bedrijfsleven - ingevoerd in het mbo?
- Leiden de ingevoerde maatregelen daadwerkelijk tot de beoogde effecten?
- Welke andere (onbedoelde) effecten hebben de maatregelen en hoe kunnen de (bedoelde en onbedoelde) effecten worden verklaard?
In het onderzoek worden, ter beantwoording van deze vragen, drie deelprojecten onderscheiden, namelijk de Implementatiemonitor, de Effectevaluatie en de Verklarende evaluatie. De Implementatiemonitor volgt de implementatie van de beleidsmaatregelen op de verschillende niveaus aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve data. De Effectevaluatie kijkt vooral naar de kwantitatieve effecten van het beleid (implementatie-effecten en outcome) aan de hand van beschikbare, bestaande databestanden en eigen dataverzameling. In de Verklarende evaluatie wordt naar een verklaring gezocht voor optredende (gewenste en ongewenste) effecten.
Gekozen is voor een mixed-methods benadering met een combinatie van verschillende kwantitatieve en kwalitatieve methoden, waaronder bestandsanalyse op bestaande steekproef- en registerbestanden, aanvullende dataverzameling bij alle mbo-instellingen en verdiepende casestudies bij een vaste groep mbo-instellingen.
Het onderzoek omvat een uitgebreid programma voor kennisdeling op wetenschappelijk, beleidsmatig en praktijkniveau.

Output

Boek of monografie

Professionele publicatie

  • Maarten Wolbers(2016): Vernieuwingspotentie hks mbo is onzeker pp. 10 - 11 ISSN: 1387-6.
  • Sanne Elfering(2017): Burgerschapsonderwijs in het mbo is in ontwikkeling pp. 13 - 15 ISSN: 1387-6.

Kenmerken

Projectnummer

405-15-425

Hoofdaanvrager

Prof. dr. M.H.J. Wolbers

Verbonden aan

Radboud Universiteit Nijmegen, Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS)

Looptijd

01/04/2015 tot 30/11/2020