Peil.Leesvaardigheid 2020-2021: kennis, vaardigheden en houdingen aan het einde van het (speciaal) basisonderwijs en het onderwijsleerproces

Samenvatting

Het Peilingsonderzoek Leesvaardigheid heeft als doel het in kaart brengen van 1) de leesvaardigheid van leerlingen in groep 8 van het regulier basisonderwijs (bo) en van schoolverlaters in het speciaal basisonderwijs (sbo) en 2) het onderwijsleerproces binnen beide typen onderwijs (inclusief de verschillen en overeenkomsten). De centrale probleemstelling van het Peilingsonderzoek Leesvaardigheid is: Welke kennis en
vaardigheden hebben groep 8 leerlingen uit het regulierbasisonderwijs en schoolverlaters uit het speciaal basisonderwijs op het gebied van leesvaardigheid en hoe ziet het onderwijsleerproces voor leesvaardigheid op deze scholen eruit? Voor het meten van de leesvaardigheid wordt in dit peilingsonderzoek een leestoets ontwikkeld waarin zowel zakelijke als fictionele, narratieve en literaire teksten centraal staan. Het instrumentarium toetst voor beide type teksten de volgende kenmerken van de taakuitvoering: Begrijpen, Interpreteren en Evalueren. Daarnaast wordt voor de zakelijke teksten ook het kenmerk Samenvatten getoetst, waarbij vragen worden opgenomen voor het schematiseren van informatie en voor het formuleren van een samenvatting. Daarnaast wordt door middel van vragenlijsten die worden afgenomen bij de leerlingen, hun leerkrachten en schoolleiders informatie verzameld over algemene en domeinspecifieke achtergrondkenmerken en over het onderwijsleerproces. De resultaten bieden de mogelijkheid om op stelselniveau uitspraken te doen over de vraag of leesprestaties van leerlingen voldoende zijn. Daarnaast bieden ze aanknopingspunten voor een dialoog over de inhoud en kwaliteit van het leesonderwijs binnen het Nederlandse basisonderwijs, inclusief de verschillen tussen regulier en speciaal basisonderwijs.

Kenmerken

Projectnummer

40.5.19920.102

Hoofdaanvrager

Dr. N.M. Swart MSc

Verbonden aan

Expertisecentrum Nederlands

Looptijd

01/10/2019 tot 30/12/2022