Cognitieve, economische en sociale rendementen van leren en werken.

Samenvatting

In deze review staat het individueel en maatschappelijk rendement van combinaties van leren en werken centraal. In een outputmatrix worden drie typen rendementen onderscheiden (cognitief, economisch en sociaal) voor vier groepen van belanghebbenden: deelnemers, bedrijven, branche-regio combinaties en de maatschappij. Een inputmatrix onderscheidt drie categorieën van combinaties van werken en leren (initieel onderwijs, levenlang leren en informeel leren) waarin door vier clusters van stakeholders wordt geïnvesteerd (deelnemer, bedrijf, branche, stelsel). Deze twee matrices vormen de kapstok voor een internationale literatuurstudie naar de inrichting van leerwerktrajecten in het domein van de intermediate skills (niveaus 1-4 in het middelbaar beroepsonderwijs). Samenwerking tussen ROA, UT en OUNL beoogt een evenwichtige benadering vanuit zowel economisch als onderwijskundig perspectief.
De inrichting van leerwerktrajecten kan internationaal alleen geduid als onderdeel van de aansluiting tussen onderwijs en arbeid. De arbeidsmarkt voor intermediate skills vormt het uitgangspunt voor de analyse van de werking van combinaties van leren en werken. Institutionele afspraken (wet- en regelgeving, CAO-afspraken, waardering van vakmanschap en informele opleidingstradities) vormen de achtergrond voor comakership tussen school en bedrijf en het ontwerp van effectieve vormen van praktijkleren.
De review behandelt eerst het stelselniveau: hoe hebben landen (EU en vergelijkbare economieën) en bedrijfstakken hun vakopleidingen ingericht. Daarna wordt ingezoomd op inrichting en effecten van leerwerktrajecten: Welke impact hebben combinaties van leren en werken op het verwerven van relevante competenties, op het arbeidsmarktsucces en op de maatschappelijke participatie van deelnemers? Ook de vraagzijde op de arbeidsmarkt (waardering werkgevers en vacaturevervulling op bedrijfstakniveau) zal in de analyses aan bod komen.

Kenmerken

Projectnummer

411-08-301

Hoofdaanvrager

Prof. dr. A.F.M. Nieuwenhuis

Verbonden aan

Open Universiteit

Looptijd

15/06/2009 tot 12/03/2012