Perspectief nemen bij gedragsproblemen

Samenvatting

Leerkrachten ervaren met name externaliserend leerlinggedrag (dwars, druk of agressief gedrag) als lastig. Leerlingen met gedragsproblemen hebben vaak minder goede relaties met de leerkracht, terwijl een goede relatie de ernst van de gedragsproblemen kan helpen te beperken. Leerkrachten geven aan vaak niet goed te weten hoe de leerling zich voelde of wat een leerling eigenlijk zelf wilde in de interactie met de leerkracht. Het perspectief van de leerling nemen is dan ook een van de belangrijkste factoren waarin leerkrachten zichzelf willen verbeteren. Perspectief nemen betreft het expliciet onderscheiden van de gedachten, gevoelens en motivatie van anderen, dus het innemen van het standpunt van de leerling en actief bedenken hoe hij/zij de situatie in de klas ervaart. Inderdaad blijkt uit onderzoek dat door actief het perspectief van de leerling in te nemen leerkrachten beter in staat zijn om mogelijke verklaringen voor leerlinggedrag te bedenken en hier in de klas beter naar kunnen handelen. Zo kan de leerkracht vroegtijdig en beter inspelen op het gedrag van een leerling en gedragsproblemen verminderen of zelfs voorkomen. Wij willen graag 1) onderzoeken op welke aspecten van perspectief nemen – perceptueel, cognitief, of affectief – leerkrachten de meeste ondersteuning behoeven; 2) een stappenplan ontwerpen en testen ter bevordering van perspectief nemen door leerkrachten bij leerlingen met gedragsproblemen. We streven naar een stappenplan voor perspectief nemen die leerkrachtteams tijdens collegiale intervisie kunnen toe passen. Dit zal schoolteams en leerkrachten helpen grip te krijgen op probleemgedrag door alternatieven voor hun eigen handelen te bedenken bij concrete casussen.

Kenmerken

Projectnummer

40.5.20630.045

Hoofdaanvrager

Dr. H.M. Endedijk

Verbonden aan

Universiteit Leiden, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Pedagogische Wetenschappen

Looptijd

17/08/2020 tot 15/12/2020