Opgroeien met media. Digitale geletterdheid en mediawijsheid bij kinderen

Samenvatting

Media spelen een steeds centralere rol in het leven van opgroeiende kinderen. Kinderopvang, scholen en ouders vragen zich af wat de gevolgen hiervan zijn en worstelen met de vraag hoe om te gaan met smartphones, sociale media en gaming. Bedrijven uit de creatieve industrie hebben behoefte aan kennis die ze helpt op een verantwoorde manier op deze ontwikkeling in te spelen.

Dit project onderzoekt de individuele-, sociale-, en technologische factoren die bepalend zijn voor hoe kinderen digitale geletterdheid en mediawijsheid ont-wikkelen. Door de ervaring van het kind als uitgangspunt te nemen, biedt dit project een nieuw perspectief dat inzicht biedt in hoe kinderen zelf een begrip opbouwen over digitale media en hoe ze hiermee betekenis geven aan de we-reld om hen heen.

Het project beoogt: (a) de betekenisgevingsprocessen en digitale vaardighe-den die opgroeiende kinderen ontwikkelen in relatie tot digitale media te ana-lyseren, en (b) strategieën en tools aan te reiken die ouders, onderwijzers en mediabedrijven helpen om digitale geletterdheid doeltreffend te stimuleren. Daarbij richten we ons op drie domeinen: ontdekking en geïnformeerd burger-schap, maatschappelijke verbinding en sociaal kapitaal, en digitale weerbaar-heid.

In samenwerking met een grote organisatie voor kinderopvang (SKSG) doen we etnografisch onderzoek (observaties en diepte-interviews) bij kinderen, pe-dagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders. Dit gebeurt op twee na-schoolse opvanglocaties, in een gegoede buurt en een achterstandswijk. De gegenereerde kennis over gebruikspraktijken en betekenisgevingsprocessen rond digitale media stelt SKSG in staat digitale geletterdheid te integreren in zijn pedagogische beleid en mediabedrijven om producten te ontwikkelen die digitale geletterdheid stimuleren.

Kenmerken

Projectnummer

KI.18.004

Hoofdaanvrager

Prof. dr. M.J. Broersma

Verbonden aan

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Letteren, Journalistieke cultuur en media

Looptijd

01/09/2018 tot 01/09/2019