Effectieve professionalisering: toetsing van een integraal professionaliseringsmodel (BOPO-18)

Samenvatting

Het organiseren van professionalisering van leraren en de effectiviteit daarvan worden onderzocht. Betoogd wordt dat professionalisering langs twee lijnen kan verlopen: via het leren in en van het primair proces en via leren in het kader van HRM. Beide proceslijnen kennen andere doelen, belangen, instrumenten en mogelijk ook uitkomsten. De verhouding schoolleiding leraren varieert per procesdomein. In het conceptuele professionaliseringsmodel zijn de relaties tussen de veronderstelde processen, condities (school, leraren) en effecten gespecificeerd. De wijze van organiseren van professionalisering en de differentiële effectiviteit hiervan worden onderzocht aan de hand van bestaande data (Prima / IST) en door aan-vullende dataverzameling. Doel is stuurvariabelen te identificeren; dit kan aangrijpingspunten bieden voor een praktijkinstrument om de professionaliseringscyclus van een school in kaart te brengen. De BOPO-onderzoeksvragen luiden:
1. Wat is het feitelijk professionaliseringbudget van een school per leerkracht en hoe, waar en waarvoor wordt dat ingezet?
2. Zijn er internationaal en nationaal theoretische en/of empirische typen of varianten van professionalisering te onderscheiden?
3. Welke condities op school, klas en leerkrachtniveau zijn van belang voor een succesvolle professionalisering?
4. Is er sprake van samenhang tussen (typen of varianten van) professionalisering, en verbetering van het onderwijskundig handelen van leerkrachten?
5. In hoeverre is er een samenhang tussen (varianten van) professionalisering en de onderwijsopbrengsten van scholen (cognitief en sociaal functioneren van leerlingen)?
6. In hoeverre biedt internationale kennis op dit gebied verdieping en verklaringen voor de Nederlandse context?

Kenmerken

Projectnummer

413-05-015

Hoofdaanvrager

Dr. J.W.M.G. van Gennip

Verbonden aan

Radboud Universiteit Nijmegen, Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS)

Uitvoerders

Dr. J.W.M.G. van Gennip

Looptijd

15/09/2005 tot 06/07/2007