Effectieve beleidscontexten voor duurzaam zeer zwak presterende scholen

Samenvatting

Uit de jaarlijkse Onderwijsverslagen van de Onderwijsinspectie blijkt dat ongeveer 4 pro¬cent van de basisscholen in de categorie ?duurzaam zeer zwak presterende scholen? valt, omdat de leeropbrengsten op deze scholen gedurende de laatste drie jaar zijn achterge¬ble¬ven bij de verwachtingen en omdat deze scholen bovendien tekortschieten op in ieder ge¬val één van de onderscheiden kwaliteitsaspecten. Het voorgestelde onderzoek beoogt allereerst te verhelderen in hoeverre deze categorie scholen zich qua beleidscontext on¬derscheidt van scholen die in vergelijkbare omstandigheden wel goed presteren. Daar¬naast wil het onderzoek inzicht verschaffen in de factoren binnen de beleidscontext die in¬¬vloed uitoefenen op het ontstaan van ?duurzaam zeer zwakke scholen? en de fac¬to¬ren die ervoor zorgen dat scholen weer uit de gevarenzone komen. Tenslotte zal via het on¬derzoek worden nagegaan of er scenario?s te ontwikkelen zijn voor een effectieve be¬leids¬context van zeer zwakke scholen.

Output

Professionele publicatie

  • A.W.M Claassen(2008): Een goed bestuurder is met zijn school begaan

Publieksinformatie

  • (2008): Effectief sturen op onderwijskwaliteit. Korte samenvatting van een onderzoek onder directies en besturen van scholen voor primair onderwijs

Kenmerken

Projectnummer

413-05-011

Hoofdaanvrager

Dr. A.W.M Claassen

Verbonden aan

Radboud Universiteit Nijmegen, Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS)

Uitvoerders

Dr. A.W.M Claassen

Looptijd

15/10/2005 tot 29/12/2008