Competenties van leerkrachten in verband met Passend onderwijs

Samenvatting

Met de invoering van ‘Passend onderwijs’ wordt gestreefd naar een verruiming van de mogelijkheden van basisscholen
om een passend onderwijsaanbod te hebben voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Om
dit mogelijk te maken, is extra aandacht nodig voor competenties van leerkrachten. In dit onderzoek wordt
nagegaan over welke competenties de leerkrachten moeten beschikken voor Passend onderwijs, wat hun feitelijke
competenties op dat gebied zijn en welke hiaten daarin bestaan. Ook wordt onderzocht welke manieren
om de benodigde competenties te ontwikkelen succesvol zijn. Het onderzoek start met een literatuurstudie.
Vervolgens wordt vragenlijstonderzoek uitgevoerd bij interne begeleiders en leerkrachten van basisscholen. De
enquêtes geven een representatief beeld van de stand van zaken op dit terrein. Vervolgens worden gevalsstudies
uitgevoerd, waarin voorbeelden van ‘good practice’ nader worden onderzocht. Naast het houden van
vraaggesprekken worden daarbij ook lesobservaties uitgevoerd en worden leerlingen geënquêteerd. Het onderzoek
leidt tot meer inzicht in wenselijke competenties in verband met Passend onderwijs, mogelijke differentiatie
daarin en manieren van competentieontwikkeling en randvoorwaarden die daarbij van belang zijn. Tevens
kunnen de resultaten dienen als ‘nulmeting’ voor Passend onderwijs, zodat de toekomstige stand van zaken op
dit terrein kan worden vergeleken met de situatie vóór de formele start van Passend onderwijs.

Output

Professionele publicatie

  • E.F.L. Smeets, G. Ledoux, A. Regtvoort, C. Felix, A. Mol Lous(2015): Passende competenties voor passend onderwijs

Publieksinformatie

  • E.F.L. Smeets, G. Ledoux(2014): Teacher Competences and Special Educational Needs

Kenmerken

Projectnummer

413-12-015

Hoofdaanvrager

Dr. E.F.L. Smeets

Verbonden aan

Radboud Universiteit Nijmegen, Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS)

Looptijd

01/07/2013 tot 28/09/2015