Grensoverschrijdende wetenschap: Condities voor cocreatie van onderwijswetenschappelijke kennis en handelingsalternatieven

Samenvatting

Onderwijskundig onderzoek heeft als doel relevante kennis op te leveren voor het verbeteren van onderwijs. Echter, de in onderzoek opgedane kennis bereikt het onderwijsveld niet altijd en geeft daarnaast soms antwoord op vragen die niet leven in de onderwijspraktijk. Het wordt steeds meer erkend dat samenwerking bij onderzoek noodzakelijk is voor het gebruik én de creatie van relevante wetenschappelijke kennis over onderwijs.
Als gevolg hiervan zijn er in toenemende mate (inter)nationale initiatieven in PO, VO en HO, die samenwerking tussen professionals uit onderwijs en onderzoek stimuleren. De veelzijdigheid van deze initiatieven creëert de behoefte aan een overzicht in een samenhangend (theoretisch) kader. Het doel van dit case report is dit overzicht te verschaffen en vervolgens inzicht te krijgen in op welke manieren en onder welke condities samenwerking tussen onderzoek en onderwijs tot nieuwe kennis en handelingsalternatieven leidt.
We baseren ons hierbij op de onderzoekstraditie naar grensoverschrijding (“boundary crossing”). Deze beschrijft vier mogelijke mechanismen, die kunnen optreden bij grensoverschrijdende samenwerking: identificatie (inzicht in verschillen tussen onderwijs en onderzoek), coördinatie (effectieve afstemming), reflectie (herdefiniëring vanuit de andere praktijk) en transformatie (vorming van nieuwe grensoverschrijdende praktijk). Deze mechanismen lijken alleen onder bepaalde condities tot stand te komen, waaronder de aanwezigheid van individuen en objecten die grensoverschrijding vergemakkelijken (zogenaamde “brokers” en “boundary objects”).
Geïnformeerd door dit theoretisch kader, analyseren we (inter)nationale casussen van samenwerking in PO, VO en HO, beschreven in wetenschappelijke en grijze literatuur en aangevuld casusbeschrijvingen van lopende initiatieven. Uitkomsten kunnen worden gebruikt voor gedifferentieerde vormgeving van effectieve cocreatie.

Kenmerken

Projectnummer

405-17-721

Hoofdaanvrager

Dr. L.H. Bronkhorst

Verbonden aan

Universiteit Leiden, ICLON

Looptijd

01/01/2018 tot 31/12/2018