Onderwijs aan vluchtelingen - internationale impulsen ter versterking van opzet en inhoud van de professionalisering van leraren

Samenvatting

De afgelopen jaren is het Nederlandse onderwijs geconfronteerd met de komst van vluchtelingenkinderen. Niet alleen in de eerste opvang maar ook wanneer ze in de jaren daarna binnen heterogene groepen les krijgen, zullen deze leerlingen op school specifieke ondersteuning behoeven. Scholen en docenten ervaren echter handelingsverlegenheid op dit gebied. Dat geeft aan dat er iets niet goed gaat met de doorvertaling van wetenschappelijke inzichten over tweedetaalverwerving en -didactiek naar de praktijk. Het is nodig te bezien welke professionalisering gewenst is en we kunnen daarbij leren van de aanpak van ons omringende landen.
In dit case report beschrijven we hoe Zweden en Vlaanderen vorm en inhoud geven aan de professionalisering van leraren rond onderwijs aan nieuwkomers. Deze landen kennen een andere aansturing van de professionalisering met een actieve rol van de overheid. We deze praktijken naar opzet en inhoud beschrijven en naast actuele wetenschappelijke inzichten in tweede-taaldidactiek leggen om te zien in hoeverre deze aansluiten.
Bij deze zoektocht spelen professionaliseringsvragen vanuit de praktijk nadrukkelijk een rol. De vertaling van bevindingen (vooral vanuit desk research en interviews) vullen we daarom aan met overlegbijeenkomsten tussen betrokkenen uit Zweden en Vlaanderen en belanghebbenden in Nederland. De verbinding van good practices en wetenschappelijke inzichten maken we bovendien toegankelijk voor een grotere groep belanghebbenden via discussiemateriaal in de vorm van een videoproductie. Zo verwachten wij een bijdrage te leveren aan de versnelde kennisontwikkeling en netwerkopbouw van opleidingen en onderwijsadviesinstellingen en (via hen) van scholen en docenten die te maken hebben met nieuwkomers.

Output

Professionele publicatie

Publieksinformatie

Kenmerken

Projectnummer

405-17-720

Hoofdaanvrager

Dr. M. Hajer

Verbonden aan

Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Leren en Innoveren

Looptijd

28/08/2017 tot 30/04/2018