Kwaliteit van toetsen binnen handbereik: een reviewstudie van onderzoek en onderzoeksresultaten naar kwaliteit van toetsen

Samenvatting

Deze review is erop gericht kennis over kwaliteit van toetsen beter toegankelijk te maken. Hiervoor zullen zoveel mogelijk onderzoeken ten aanzien van kwaliteit van toetsen verzameld worden.

Om de grote hoeveelheid onderzoeken en de onderzoeksresultaten te kunnen duiden zal een classificatieschema ontwikkeld worden. In dit schema zullen verschillende factoren van toetskwaliteit worden opgenomen. Deze factoren komen voort uit de grote diversiteit van het onderwijsveld en de verschillende visies op de kwaliteit van toetsen. Factoren als doel van de toets, onderwijssector , rol van de betrokkene in het toetsproces, en de plek in de toetscyclus spelen een rol. Deze factoren hebben onder andere betrekking op de vraag of een enkele toets op kwaliteit beoordeeld of het toetsbeleid, en hebben ook invloed op de gebruikte terminologie. Het classificatieschema dat deze factoren zal opnemen zal onder andere in interviews met experts samengesteld worden om de relevantie voor verschillende actoren te garanderen.

Door alle beschikbare informatie te classificeren is het mogelijk om afhankelijk van het perspectief van de gebruiker gericht informatie te verstrekken door middel van hulpmiddelen voor de praktijk. Een mogelijk hulpmiddel is bijvoorbeeld een lijst met veelgebruikte kwaliteitscriteria per sector. Welk hulpmiddel gemaakt zal worden zal in overleg een klankbordgroep worden vastgesteld om zo de bruikbaarheid voor de praktijk te kunnen borgen. De reviewstudie zal daarnaast een overzicht bieden van mogelijke hiaten in de kennis rondom kwaliteit van toetsing en daarmee een ondersteuning voor (praktijk)onderzoekers bij het formuleren van onderzoeksvragen.

Output

Professionele publicatie

  • N. Maassen, D. den Otter, S. Wools, B. Hemker, G. Straetmans, T.J.H.M. Eggen(2014): Kwaliteit van toetsen binnen handbereik

Kenmerken

Projectnummer

405-14-535

Hoofdaanvrager

Prof. dr. ir. T.J.H.M. Eggen

Verbonden aan

Universiteit Twente, Faculteit Behavioural, management and Social Sciences (BMS), Onderzoeksmethodologie, Meetmethoden en Data-analyse

Looptijd

01/01/2014 tot 24/02/2015