Populatiemanagement in Nijmegen-Noord

Samenvatting

Populatiegericht gezondheidsmanagement is een belangrijke strategie om de betaalbaarheid, toegankelijkheid en de kwaliteit van het Nederlandse zorgsysteem te behouden. Populatiemanagement betreft een vernieuwende manier van organiseren van zorg én welzijn voor een duidelijk afgebakende groep mensen, hier: inwoners van Nijmegen-Noord (Lent en Oosterhout, 20.000 mensen in 2018, 30.000 mensen in 2022). Tot op heden vindt systematische inventarisatie van gezondheid, wensen en behoeftes van burgers in het gezondheids- en welzijnsdomein niet of nauwelijks plaats. Preventieve activiteiten van en behoeftes onder burgers worden daarmee nauwelijks geadresseerd terwijl onderzoek uitwijst dat daaraan wel behoefte is.

De multidisciplinaire zorggroep Stielo uit Nijmegen-Noord heeft gerichtheid op de populatie en responsiviteit op de behoeftes vanuit de populatie gedefinieerd als kernwaardes in hun missie en visie (www.stielo.nl). In dit onderzoeksvoorstel richten we ons daarom op het ontwikkelen en onderzoeken van de voorwaarden voor het maken van een populatieprofiel (scan): het in kaart brengen van demografische en epidemiologische kenmerken van de gedefinieerde (sub)populatie, zorggebruik, prioriteiten en behoeftes. Direct daaraan gekoppeld zijn directe en indirecte medische kosten.

Doelstellingen van dit project zijn om d.m.v. co-design met een representatief stakeholderpanel (20 personen) een prototype van een online gepersonaliseerde questionnaire, analysemodel en notificatieset a) te ontwikkelen ten behoeve van een eerste populatiescan die de gezondheid en gezondheidsprioriteiten van de inwoners van Nijmegen-Noord beschrijft met het oog op een (periodiek) preventief medisch onderzoek en b) te valideren teneinde de adoptievoorwaarden (verwachtingen en ervaringen van gebruikers) voor het gebruik ervan te onderzoeken.

Kenmerken

Projectnummer

KIEM.LSH.03.013

Hoofdaanvrager

E.J. de Vries

Verbonden aan

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Looptijd

01/08/2018 tot 31/10/2019