Groei aantal leerlingen gedragproblemen; vergelijkend onderzoek Nederland-Vlaanderen

Samenvatting

Overeenkomstig de afspraken die hieromtrent gemaakt zijn tijdens de bijeenkomst met OCW op 12 januari 2006, verwacht BOPO dat:

1. er twee werkconferenties komen (onder voorbehoud, één in april en één in mei 2006) uitmondend in een publicatie die in juni 2006 wordt toegezonden naar OCW. Deze publicatie zal behalve een synthese van de literatuur en de discussies die in de werkconferenties (cf. infra) worden gevoerd, ook beleidsaanbevelingen bevatten.
2. het centrale onderwerp de groei van het aantal leerlingen met gedragsproblemen zal zijn, vanuit verschillende invalshoeken bekeken, mede in samenhang met de jeugdhulpverlening en justitie. Bijzondere aandacht zal gaan naar gedragsproblemen in relatie tot autisme of het autistisch spectrum en jeugdcriminaliteit.
3. voor de werkconferenties steeds een beperkt aantal mensen uit Nederland en Vlaanderen wordt uitgenodigd, bijvoorbeeld maximaal twintig. De samenstelling van de groep aanwezigen kan wisselen per onderwerp; evenals de locatie.
4. op de werkconferenties achtereenvolgens zullen worden behandeld:
o De groei van het aantal leerlingen met ernstige gedragsproblemen:
Analyse en verklaringen;
o Zorgplicht en de positie van ouders en scholen/schoolbesturen;
o Indicatiestelling en instroom van leerlingen met ernstige gedragsproblemen in het speciaal/buitengewoon onderwijs;
o De financiering van het onderwijs aan leerlingen met specifieke noden.
5. er input zal zijn uit reeds verricht onderzoek: iedere werkconferentie wordt voorbereid op basis van wetenschappelijke literatuur. Vooraf worden aan de deelnemers worden (samenvattingen van) publicaties toegezonden en/of literatuurverwijzingen, al dan niet op internet. Er zal tevens een fact sheet beschikbaar zijn met een vergelijking van beide systemen. Er worden steeds een of meer sprekers uitgenodigd uit de onderzoekswereld, het beleid of het onderwijsveld. De meeste tijd zal ingeruimd zijn voor groepsdiscussie in de diepte, en het spiegelen van ideeën.

Kenmerken

Projectnummer

413-00-520

Hoofdaanvrager

Prof. dr. H. Grietens

Verbonden aan

Katholieke Universiteit Leuven, Centrum voor Orthopedagogiek

Looptijd

20/04/2006 tot 20/07/2006