Effecten van wijzigingen in de gewichtenregeling en andere oab-faciliteiten

Samenvatting

De centrale overheid investeert in een aantal activiteiten die scholen en instellingen in staat moeten stellen om achterstanden in het onderwijs te bestrijden. De belangrijkste investeringen zijn momenteel extra formatie voor basisscholen via de gewichtenregeling en middelen voor organisatie van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).
De laatste jaren zijn in dit beleid enkele wijzigingen doorgevoerd.
- De gewichtenregeling is veranderd, wat consequenties heeft voor de middelen waarover scholen en schoolbesturen kunnen beschikken;
- Het VVE-beleid is geïntensiveerd;
- De middelen voor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid zijn verminderd en schoolbesturen hebben een sterkere regierol gekregen bij de inzet van middelen in de scholen.
De centrale vraag in deze onderzoekslijn is welke gevolgen deze beleidswijzigingen hebben voor de organisatie, inrichting en effecten van achterstandenbestrijding in het onderwijsveld en hoe dit zich verhoudt tot de ambities van de overheid.
Daarbij wordt de nadruk gelegd op het VVE-beleid. Tot nu toe kon de vraag naar de opbrengsten van VVE-beleid nog niet volledig beantwoord worden, omdat onderzoeksprojecten op dit terrein beperkingen kenden. Recent is echter besloten tot de uitvoering van een langlopend onderzoek naar effecten van VVE en opvang in kinderopvanginstellingen. Dit onderzoek sluit aan bij het landelijke Cohort Onderzoek Onderwijsloopbanen, COOL5-18 en heeft de naam PRE-COOL gekregen. In dit voorstel worden deze projecten als basis genomen voor BOPO-onderzoeksvragen die betrekking hebben op het VVE-beleid.
Daarnaast zullen twee andere studies worden uitgevoerd, naar ontwikkelingen in de loopbanen van leerlingen uit achterstandsgroepen en naar de gevolgen van de gewijzigde gewichtenregeling voor achterstandenbestrijding in scholen.

Output

Professionele publicatie

  • A.W.M Claassen(2011): Een afgewogen weging?

Kenmerken

Projectnummer

413-09-076

Hoofdaanvrager

Dr. C.W.J. Mulder

Verbonden aan

Radboud Universiteit Nijmegen, Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS)

Looptijd

01/01/2010 tot 22/11/2011