Een zakelijk perspectief

Case

Een zakelijk perspectief

op het ondersteunen van gemarginaliseerde boeren en consumenten

Het beleidskader dat aan het Food & Business Research-programma ten grondslag ligt, is gebaseerd op de premisse dat de particuliere sector met innovaties kan bijdragen aan (aspecten van) het voedselsysteem, zodat het leven beter wordt van groepen die momenteel achterblijven in lage- en middeninkomenslanden (LIMC's).

Wist u dat? NWO-WOTRO definieert ‘outcomes’ als veranderingen in gedrag (relaties, acties en activiteiten) van belanghebbenden in de zakelijke en beleidsomgeving, als gevolg van kennisuitwisseling en de opname van onderzoeksoutput uit de onderzoeksprojecten.

Deze case presenteert de projectresultaten met betrekking tot de synthesevraag: hoe kan de particuliere sector optimaal profiteren van onderzoeksresultaten en innovaties die de zakelijke kansen vergroten? En welke kunnen op hun beurt de voedsel- en voedingszekerheid van kleinschalige boeren en agro-ondernemers en arme consumenten verbeteren? Het volledige paper ‘Capitalising on knowledge: how research can enhance business opportunities that serve marginalised farmers and consumers' (link onderaan deze pagina) presenteert de bevindingen van veertien interdisciplinaire onderzoeksprojecten op twee uitkomstgebieden: ten eerste innovaties voor landbouwproductie en verwerking die bedoeld is om te voldoen aan (bestaande of verwachte) behoeften van arme en gemarginaliseerde producenten en consumenten in LMIC's; en ten tweede nieuwe benaderingen of strategieën om gemarginaliseerde producenten op de markt aan te sluiten.

Foto: met dank aan het project van Etu-Bonde

Twee algemene factoren hebben het bereiken van 'outcomes' ondersteunt en de benutting door onderzoeksgroepen beïnvloed.

 • De zichtbare betrokkenheid van academische onderzoekers was een invloedrijke factor bij het bereiken van onderzoeksopname van innovatieve producten en processen. Wetenschappelijk bewijs speelde een belangrijke rol bij het veranderen van denkwijze, het aanpakken van taboes en het tot stand brengen van geïnformeerde verandering.
 • Door het contextspecifieke karakter van de onderzoeksprojecten erkenden belanghebbenden uit de private sector met een sterke benadering van Research and Development (R&D) dat een uniforme bedrijfsbenadering geen garantie biedt voor het meest efficiënte of relevante resultaat. heeft geleid tot mentale veranderingen tussen technologieën, beleid of ideeën), met de bedoeling de resultaten direct beschikbaar te maken voor overheden, marktactoren en maatschappelijke actoren in de richting van meer productdiversificatie op basis van de behoeften van hun verschillende klanten, waaronder kleinschalige voedselondernemers.

Product- en procesinnovaties door en voor gemarginaliseerde groepen

De onderzoeksconsortia verkenden innovatieve manieren om in te spelen op bestaande of verwachte behoeften met betrekking tot de voedsel- en voedingszekerheid van gemarginaliseerde groepen. Ze onderzochten ook de haalbaarheid van dergelijke innovatieve benaderingen (d.w.z. effectievere producten, processen, diensten, technologieën, beleid of ideeën), met de bedoeling om de resultaten gemakkelijk beschikbaar te maken voor overheden, marktactoren en de samenleving. Projectresultaten kunnen worden gegroepeerd onder de vier belangrijkste benaderingen:

 • Introduceren van nieuwe waardeketens om economische kansen te diversifiëren
 • Waarde toevoegen aan grondstoffen voor sociaal-economische voordelen
 • Verbeteren van zakelijke kansen voor kleine boeren
 • Verbeteren van de voedingswaarde voor verbeterde voedingszekerheid.

Foto: met dank aan het project van Ozido Tawiah

Introduceren van nieuwe waardeketens om economische kansen te diversifiëren

Verschillende projecten hebben met succes nieuwe waardeketens en actoren geïntroduceerd om de economische activiteiten van kleine agro-ondernemers structureel te diversifiëren. Voorbeelden zijn de introductie van (nieuwe) boomgewassen met meerdere economische doeleinden (bijvoorbeeld bijenteelt, veevoeder en hout voor verkoop) of de introductie van insectenopfok voor verkoop als alternatieve eiwitvoederbron voor vee. Belangrijk is dat de aanpak die is gevolgd bij het introduceren van deze nieuwe rollen en waardeketens het niveau van opname heeft bepaald. Toekomstige projecten moeten daarom zorgvuldig overwegen waar ze kunnen ingrijpen in de waardeketen (bijvoorbeeld door tegelijkertijd de levering van grondstoffen en voldoende verwerkingscapaciteit te garanderen) en hoe verschillende belanghebbenden bij het proces worden betrokken (bijvoorbeeld door de behoeften en ambities van gemarginaliseerde producenten voorop te stellen en ze co -eigenaren in plaats van ontvangers van innovaties). Boeren moeten deel uitmaken van de nieuwe waardeketen om ervoor te zorgen dat ze zich inzetten om te investeren in nieuwe kansen en beheersbare risico's en verantwoordelijkheden op zich te nemen.

Waarde toevoegen aan grondstoffen voor sociaal-economische voordelen

Verschillende projecten die verwerkings- of conserveringstechnologieën van grondstoffen voor toegevoegde waarde introduceerden (bijvoorbeeld zuivelfermentatie of drogen van groenten en fruit) toonden aan dat dit het inkomen van agro-ondernemers aanzienlijk kan verhogen. De daadwerkelijke invoering van dergelijke innovaties met toegevoegde waarde door gemarginaliseerde gemeenschappen werd echter beïnvloed door systemische factoren zoals toegang tot kennis, vaardigheden en een logistiek netwerk om vraag en aanbod te coördineren. De synthese benadrukte bovendien dat waardetoevoegingstechnologieën zorgvuldig moeten worden toegepast en dat de resulterende voedingsmiddelen wetenschappelijk moeten worden getest om hun veiligheid en kwaliteit te garanderen. Dit kan specifieke vaardigheden en uitrusting vereisen, waar kleine boeren niet noodzakelijk toegang toe hebben. Overheids- en particuliere investeringen die ondersteuning bieden bij opleiding en toegang tot de benodigde apparatuur zijn essentieel om dergelijke belemmeringen voor kleine boeren te overwinnen.

Verbeteren van zakelijke kansen voor kleine boeren

Verschillende onderzoeksprojecten toonden aan dat, in plaats van nieuwe waardeketens of toegevoegde waardeprocessen te introduceren, het toepassen van innovatieve benaderingen op bestaande producten en processen ook betere zakelijke vooruitzichten kan creëren, vooral voor kleinschalige agro-ondernemers. Zowel relatief eenvoudige interventies (bijvoorbeeld ompakken van groenten die in stedelijke sloppenwijken worden gekweekt of verbeterde zuigelingenvoeding, of rebranding van lokale rijst) als meer technische interventies (bijvoorbeeld standaardisatie van productie en verwerking voor meer efficiëntie, betrouwbaarheid en voedselveiligheid) kunnen effectief zijn. De synthese toonde aan dat het leveren van consistente kwaliteit de sleutel is wanneer kleine boeren hun producten willen verkopen aan verwerkers of aan formele markten en supermarkten. Om te zorgen voor voldoende en continue aanvoer van grondstoffen of gestandaardiseerde producten voor verwerkers of markten, moeten grote aantallen kleine boeren consistente, hoogwaardige hoeveelheden produceren (bijvoorbeeld van melk, cashewnoten, rijst, groenten of veevoeder). Het hoge niveau van logistieke coördinatie dat hiervoor nodig is, is vaak nog niet aanwezig.

Verbeteren van de voedingswaarde voor verbeterde voedingszekerheid.

Actoren uit de particuliere sector speelden een belangrijke rol bij het introduceren van innovaties om de voedingswaarde te verbeteren van producten die worden geproduceerd en / of geconsumeerd door gemarginaliseerde groepen. De onderzoeksprojecten toonden aan dat de voedingswaarde van voedingsproducten kan worden verbeterd (bijvoorbeeld door het drogen van groenten, verbeterde fermentatieprocessen) om de voedingszekerheid te verbeteren. Maar als deze verbeterde producten niet op de markt worden gebracht tegen een prijs die betaalbaar is voor arme consumenten, zal dit alleen de middenklasse ten goede komen die in sommige Afrikaanse landen steeds meer geïnteresseerd is in gezonde voeding. Verschillende projecten benadrukten dat er, om consumenten aan boord te krijgen, bewustmaking nodig is over de voordelen van een meer gediversifieerde voeding. Betere kennis van de voorkeuren van consumenten is ook van cruciaal belang en werd in verschillende projecten aangepakt door middel van consumentenonderzoeken en proefpanels voor nieuwe voedingsmiddelen.

Connecting farmers to the market

Om innovaties met succes op de markt te brengen, te adopteren en toe te passen, hebben lokale en kleinschalige voedselondernemers steun nodig van andere actoren in het voedselsysteem, dat wil zeggen van zowel het beleid / de politieke als de particuliere sector. Enkele belangrijke lessen die zijn geleerd voor beleid en praktijk zijn:

 • Voor grotere bedrijfsactoren (bijvoorbeeld verwerkende industrieën of supermarkten) wegen de kosten die samenhangen met het opnemen van kleine en gemarginaliseerde landbouwgemeenschappen in formele marktwaardeketens vaak op tegen de baten. Door een solide logistiek en / of infrastructureel netwerk op te zetten dat kennis, producten en inkomsten in de hele waardeketen stroomlijnt, kunnen spelers uit de particuliere sector de voordelen van kleinschalige inclusie op grote schaal benutten.
 • Grotere actoren in het bedrijfsleven hebben een ondersteunende regering nodig die bereid is de nodige juridische en beleidskaders te creëren om de toegang van kleine boeren tot kleinschalige agro-ondernemers te bevorderen. Een belangrijk aspect hiervan is de behoefte aan een efficiënte verwerking van certificeringsaanvragen voor innovatieve voedingsmiddelen door aangewezen overheidsinstanties. Het artikel over de uitkomstsynthese over beleidsmakers en praktijkmensen (nog te publiceren) gaat hier nader op in.
 • Overheden kunnen een rol spelen door specifieke beleidsmaatregelen of wetten in te voeren die de uitrol van innovatieve producten of processen ondersteunen. Er kunnen verordeningen of regelingen op districtsniveau worden gecreëerd om samenwerking tussen waardeketenactoren in nieuwe bedrijfsprocessen te stimuleren (bijv. Wetten om organisch afval op markten te scheiden), om droogtetolerante en ziekteresistente gewasvariëteiten te bevorderen (bijvoorbeeld zadenwetten en zaadcertificering), of om voedingsondernemers in stedelijke gebieden aan te moedigen (bijvoorbeeld door het toewijzen van speciale 'groene zones' voor stedelijke voedselproductie).
 • Consumentenvoorkeuren, waaronder die van gemarginaliseerde consumenten, en supermarktverkopen zijn belangrijke factoren die de mogelijkheid bepalen om innovaties op te schalen. Projecten lieten zien dat consumenten- en marktonderzoeken essentiële componenten zijn voor het ontwikkelen van producten die waarschijnlijk aan de vraag van de consument zullen voldoen en dus de voedsel- en voedingszekerheid zullen bevorderen, vooral voor gemarginaliseerde consumenten en producenten.
Het leveren van consistente kwaliteit is essentieel wanneer kleine boeren hun producten willen verkopen aan verwerkers of aan formele markten en supermarkten

Ten slotte, en als waarschuwing voor zowel beleid als praktijk, toont de synthese aan dat het stimuleren van inkomensgenererende activiteiten of marktintegratie voor kleinschalige agro-ondernemers niet automatisch leidt tot een verbeterde voedsel- en voedingszekerheid binnen hun huishoudens. Meerdere factoren buiten innovatie en betrokkenheid van de particuliere sector spelen een rol om ervoor te zorgen dat kleinschalige voedselproducenten en agro-ondernemers en arme consumenten voedselzekerder worden. Inclusief bewustmaking over de voedingswaarde van producten en het verminderen van verborgen kosten van kleinschalig ondernemerschap.

Het volledige paper

Deze case presenteert de belangrijkste inzichten en resultaten van de volledige paper ‘Capitalising on knowledge: how research can enhance business opportunities that serve marginalised farmers and consumers’ die in een reeks artikelen is gepubliceerd op basis van de synthesestudie van het Food & Business Research-programma. Deze studie wordt geleid door Daniëlle de Winter en Dr. Ellen Lammers.

Lees verder (in het Engels)


Foto: met dank aan het project van Schoustra

Food & Business Research programma

Food & Business Research is gericht op het aanpakken van hardnekkige uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid in lage- en middeninkomenslanden. Het richt zich op de dringende en groeiende behoefte aan adequate kennis en oplossingen voor regionale en lokale problemen in verband met voedselzekerheid. Food & Business Research bestaat uit twee financieringsinstrumenten: het Food & Business Global Challenges Program (GCP) en het Food & Business Applied Research Fund (ARF). Beide maken deel uit van de Food & Business Knowledge Agenda van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA).

 • Het doel van GCP is het bevorderen van op onderzoek gebaseerd geavanceerd begrip van opkomende sleutelproblemen in de mondiale en regionale voedselzekerheid en hun impact op de lokale voedselzekerheid en de rol van de ontwikkeling van de particuliere sector.
 • Het doel van ARF is het bevorderen van door onderzoek ondersteunde innovaties die bijdragen aan voedselzekerheid en ontwikkeling van de particuliere sector in de partnerlanden van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking.

Food & Business Research wordt gezamenlijk gefinancierd door BUZA en NWO-WOTRO en wordt beheerd door NWO-WOTRO.