NWO-strategie 2019-2022

NWO beschrijft in het strategisch plan 'Verbinden van wetenschap en samenleving' de koers voor de jaren 2019 tot en met 2022. NWO legt hierin nadruk op haar verbindende rol: samen met haar kennispartners verbinden binnen de wetenschap en tussen de wetenschap en maatschappij.

Cover NWO-strategie 2019-2022 'Verbinden van wetenschap en samenleving'

Het Nederlandse onderzoek is goed en effectief...

Het Nederlandse onderzoek staat hoog aangeschreven en is effectief dankzij een slimme combinatie van samenwerking, competitie, kwaliteitszorg en een goede infrastructuur. Nederland wil deze vooraanstaande positie behouden en versterken.

…maar staat voor grote uitdagingen

Het is een uitdagende tijd voor de wetenschap. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op de wetenschap om bij te dragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Ook de wetenschap zelf wordt complexer. Veel verschillende (zowel nationale als Europese) agenda’s vragen de aandacht van de Nederlandse wetenschap. Tegelijkertijd staat de betrouwbaarheid van de wetenschap in sommige delen van de samenleving ter discussie.

Deze ontwikkelingen vragen om meer samenwerking in het wetenschapsbestel en om meer dialoog tussen wetenschap en samenleving. Naast een sterke disciplinaire basis, is tevens samenwerking tussen disciplines, over sectoren en over de kennisketen – van fundamenteel tot en met praktijkgericht onderzoek- en met maatschappelijke partners meer dan ooit noodzakelijk.

Ambities

In de periode 2019-2022 staan vijf ambities centraal. De afzonderlijke organisatieonderdelen van NWO dragen bij aan de realisatie van deze ambities. Dit doen zij vanuit de hun geëigende (verbindende, financierende en/of uitvoerende) rollen. Zij stemmen hierbij hun activiteiten af op de behoefte, expertise en kennis van de Nederlandse wetenschap en samenleving. Deze vijf ambities zijn:

 • Nexus | Verbinding van agenda's, wetenschap en samenleving

  NWO wil zorgen voor meer coördinatie en sturing in de Nederlandse wetenschap zodat een nationale onderzoeksstrategie kan worden ontwikkeld inclusief een regelmatig geactualiseerde Nationale Wetenschapsagenda. Daarbij blijft er een balans tussen thematisch en vrij onderzoek.

  NWO faciliteert het wetenschappelijke veld om zichzelf te organiseren en betrekt daarnaast nadrukkelijk maatschappelijke partijen en ook burgers bij de programmering en uitvoering van onderzoek. NWO blijft proactief de verbinding zoeken met het internationale, en met name het Europese, wetenschapsbeleid. NWO gaat een actieve bijdrage leveren aan Science Diplomacy.

  Relevante onderwerpen

  Nationale Wetenschapsagenda

  Kennis- en Innovatieconvenant en Topsectoren

  Internationale samenwerking

  Science diplomacy

  Lorentz center

 • Mensen | Perspectief voor onderzoekers

  Goed onderzoek heeft goede onderzoekers nodig. NWO zorgt ervoor dat onderzoekers in Nederland zich in alle fases van hun carrière kunnen blijven ontwikkelen.

  De Vernieuwingsimpuls (Rubicon, Veni, Vidi, Vici) wordt gemoderniseerd. Getalenteerde onderzoekers kunnen alleen of met een team verder werken aan bestaand onderzoek met een langere looptijd. Verder krijgt de NWO Open Competitie voor nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek meer budget. Het programma is verder modulair opgebouwd om tegemoet te komen aan specifieke behoeften van onderzoekers.

  Ook breidt NWO de ‘Money Follows Researcher’-regeling uit en stelt NWO het Huygens Professorship in om excellente senior wetenschappers naar Nederland te halen. NWO pakt belangrijke knelpunten zoals het Mattheüs-effect en de hoge aanvraagdruk aan.

  De NWO-instituten zijn een inspirerende plaats voor onderzoekers. In de komende periode versterken de NWO-instituten hun relaties met andere kennisinstellingen en zullen zij grotere kansen bieden aan onderzoekers van deze instellingen.

  Relevante informatie

  NWO-Talentprogramma (voorheen: Vernieuwingsimpuls)

  Circuleren van talent

  Diversiteit en inclusie

 • Onderzoek | Samenwerking voor excellentie en vernieuwing

  Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek vormt de basis voor het begrijpen van de wereld om ons heen, voor het begrijpen van het natuurlijke en menselijke verleden en voor belangrijke nieuwe ontdekkingen. Daarom blijft nieuwsgierigheidsgedreven en fundamenteel onderzoek een belangrijke focus van NWO.

  Gezien de ontwikkelingen in de wetenschap en maatschappij zet NWO sterk in op samenwerking. De NWO-instituten vervullen een nationale rol als centra van samenwerking op strategisch belangrijke onderwerpen.

  Samenwerking tussen disciplines, tussen sectoren en over de kennisketen heen draagt bij uitstek bij aan verrassende, nieuwe inzichten. NWO heeft daarom meer aandacht voor team science. De bijdrage van NWO aan de kennis- en innovatieagenda van de topsectoren en het bevorderen van publiek-publieke en publiek-private samenwerking blijft onveranderd op peil.

  Daarnaast gaat NWO uitvoering geven aan de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Programma’s in de NWA worden vanuit de breedte van de wetenschap opgezet en bieden ruimte aan een brede ketenbenadering waarin, waar relevant, fundamenteel, strategisch, praktijkgericht, en toegepast onderzoek met elkaar worden verbonden. Ook niet-wetenschappelijke partijen kunnen betrokken worden bij de uitvoering van onderzoek in deze programma’s.

  Met het Merian Fund biedt NWO nieuwe mogelijkheden voor internationale samenwerking met opkomende wetenschapslanden en ontwikkelingslanden. Open Science blijft bij dit alles de norm. NWO neemt hierbij het voortouw.

  Relevante informatie

  Open science

  NWO-instituten

  Regieorgaan SIA

  Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

  Nationale Wetenschapsagenda

  Merian Fund

  Kennis- en Innovatiecontract (KIC) en topsectoren

 • Infrastructuur | Toegankelijke en duurzame wetenschappelijke infrastructuur

  Onderzoeksinfrastructuur speelt een belangrijke rol in alle wetenschapsgebieden. NWO ziet het als een belangrijke taak om grootschalige wetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten te ondersteunen en toegankelijk te maken voor Nederlandse onderzoekers. Hierbij zijn niet alleen grote experimentele apparatuur en ICT faciliteiten belangrijk, maar ook de technische ondersteuning en een professionele omgeving waar denkkracht geconcentreerd is en mensen elkaar ontmoeten.

  De NWO-instituten spelen een grote rol als gastheer van of toegangspoort tot grote (inter-)nationale onderzoeksinfrastructuur.

  Relevante informatie

  NWO-instituten

  Smart Urban Regions for the Future (SURF)

  DANS

  Netherlands eScience Center

  Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten

  Internationale samenwerking

 • Kennisbenutting | Effectief gebruik van kennis door co-design en co-creatie

  Onderzoek heeft naast wetenschappelijke impact, vaak ook maatschappelijke impact en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. NWO wil kennisdeling bevorderen door meer met gebruikers samen te werken.

  Hierbij bouwt zij voort op de ervaring van diverse onderdelen van NWO. De publiek-private en publiek-publieke samenwerking in onderzoek blijft ook in de komende strategieperiode mogelijk.

  Relevante onderwerpen

  Kennisbenutting

  Open Science

  Kennis- en Innovatieconvenant en Topsectoren

Dynamische card met programma's filter op talentprogramma