Natuurkunde

NWO financiert en stimuleert hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek op het terrein van natuurkunde.

De natuurkunde is onderdeel van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). De Natuurkunde Tafel is een belangrijk adviesorgaan voor het ENW-bestuur. Het werkterrein van de natuurkunde is opgedeeld in subgebieden, gerepresenteerd door vijf werkgemeenschappen.

Het werkterrein omvat onderzoek naar de fysica van leven, nano, quantum en materialen fysica, deeltjes en astrodeeltjes fysica, fysica van vloeistoffen en zachte materie en fysica voor technologie en instrumentatie. Het onderzoek moet antwoord  geven op maatschappelijke uitdagingen zoals het beter begrijpen van processen in de cel en de ontwikkeling van schone energiebronnen, nieuwe klassen van materialen en nieuwe ICT-technologie zoals de quantumcomputer.

Noodzakelijk voor het stimuleren en faciliteren van de Nederlandse natuurkunde is een stevige binding met de achterban van onderzoekers, publieke en private partners, bijvoorbeeld door de organisatie van het jaarlijkse natuurkundecongres Physics@Veldhoven, het jaarlijkse biofysicacongres DutchBiophysics  en Physics with Industry. Een goede verbinding met andere organisatieonderdelen van NWO en kennisinstellingen is cruciaal. NWO ondersteunt de Raad voor Natuur- en Scheikunde, TKI HTSM en voert het bureau voor het Platform Academische Natuurkunde. Daarnaast levert NWO de secretaris voor de topsectoren Energie, Chemie en HTSM.

NWO stimuleert samenwerkingen en strategische programma's die relevant zijn voor de natuurkunde binnen meerdere topsectoren en die aansluiten bij de NWA. Ook is NWO betrokken bij (inter)nationale ontwikkelingen en agendeert onderzoek op Europees of mondiaal niveau, bijvoorbeeld via European Research Area netwerken.

Hoofd van het Team Chemie en Natuurkunde is Tanja Kulkens.