Jaarverslag

2019 was het eerste jaar waarin NWO uitvoering heeft gegeven aan haar nieuwe strategie voor de periode 2019–2022, ‘Verbinden van wetenschap en samenleving’. Het eerste jaar dus waarin de raad van bestuur de hierin neergelegde visie en ideeën met betrekking tot de rollen van NWO als verbinder, financier en uitvoerder in de praktijk kon brengen.

Jaarverslag 2019_web_omslag.jpg

In 2019 zijn in totaal bijna 6.500 subsidieaanvragen ingediend, waarvan NWO er ongeveer 1.900 heeft toegekend. Daarmee financierde NWO wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuur voor een totaalbedrag van 1 miljard euro. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen. In 2019 leverden de door NWO gefinancierde projecten 13.896 wetenschappelijke publicaties en andere resultaten op.

Om deze resultaten te behalen heeft NWO invulling gegeven aan onze rol als verbinder, waarmee NWO wil zorgen voor meer afstemming in de Nederlandse wetenschap. We proberen binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) bijvoorbeeld een brug te slaan tussen de wensen van de vakdepartementen en de onderzoekers die het best in staat zijn bepaalde onderzoeks-projecten uit te voeren. Een ander mooi voorbeeld van onze verbindende rol is het Hestia-programma, dat NWO in 2019 is gestart. Hiermee krijgen academici die als vluchteling in Nederland verblijven en die hier een academische loopbaan willen opbouwen of voortzetten, de kans om hun kennis en kunde actief te delen.

Nederland bleef ook in 2019 koploper op het gebied van Open Access en Open Science. Zo worden de door NWO opgestelde richtlijnen voor de manier waarop onderzoekers de onderzoeksresultaten voor iedereen beschikbaar moeten stellen, door bijvoorbeeld de Europese Commissie beschouwd als een voorbeeld van de volgende stap op het gebied van datamanagement in een wereld van Open Science. Ook het nieuwe format voor het curriculum vitae in de calls voor de Vernieuwingsimpuls wordt internationaal als een voorbeeld gezien.

Vanuit de rol als financier heeft NWO in 2019 stappen gezet om het ongebonden, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek een impuls te geven. Verder hebben we belangrijke stappen gezet om de aanvraagdruk terug te brengen en de honoreringspercentages te verhogen. En in november 2019 heeft NWO, samen met VSNU, KNAW, NFU en de minister van OCW de handtekening gezet onder een plan om onderzoekers in Nederland te gaan beoordelen en waarderen op hun kerntaken onderwijs, onderzoek en valorisatie.

Deze voorbeelden geven een kleine impressie van de onderzoeken en onderzoeksfinanciering waar NWO aan bijdraagt. Kijk voor meer details in het jaarverslag zelf.

Eerdere jaarverslagen

Zoekt u een jaarverslag over een specifiek jaar? Vraag deze op via:
de afdeling Communicatie | Telefoonnummer: +31703440838 | E-mail: communicatie@nwo.nl