Impact Plan Benadering

Het doel van de Impact Plan Benadering is om de kans op maatschappelijke impact van onderzoek doelgericht vergroten.

De samenleving staat voor steeds complexere uitdagingen en vraagstukken waarvoor oplossingen moeten worden gevonden. Denk aan de energietransitie, de bemensbaarheid van de zorg, of klimaatverandering. Nieuwe kennis en inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken van vandaag én van morgen. De kans op maatschappelijke impact van onderzoek wordt vergroot door gebruikers te betrekken die mogelijk de kennis uit onderzoek willen benutten en gezamenlijk met hen een plan te maken hoe  de gewenste maatschappelijke impact bereikt kan worden.

Een geïntegreerde strategie

De Impact Plan Benadering bestaat uit een geïntegreerde strategie waarin productieve Interacties worden bevorderd door het gebruik van een Theory of Change en Impact Pathways.

De kern van de aanpak is het faciliteren van reflectie in het ontwerp en de uitvoering van onderzoek(programmering).

Afbeelding Theory of Change

Productieve interacties

Uitwisseling tussen onderzoekers onderling en met andere belanghebbenden waarin kennis wordt gegenereerd en gewaardeerd die zowel wetenschappelijk robuust is als maatschappelijk relevant. Voorbeelden van productieve interacties zijn: samen met mogelijke eindgebruikers onderzoek ontwerpen (co-design), samen onderzoek uitvoeren, het interactief de resultaten van onderzoek bespreken (co-creatie).

Interacties kunnen direct/persoonlijk, indirect of financieel zijn. Het aantal en de kwaliteit van de productieve interacties vormen een maat voor kennisbenutting en de kans op maatschappelijke impact

Theory of Change en Impact Pathways

Een Theory of Change is een schematische voorstelling met een narratief of illustratie die laat zien hoe een programma of project gewenste veranderingen teweeg kan brengen voor een doelgroep in een specifieke context. Door onderliggende aannames expliciet te maken wordt hierbij een reflectieve aanpak gefaciliteerd.  Het maakt inzichtelijk hoe geformuleerde activiteiten kunnen bijdragen aan het uiteindelijke doel.

De weg van outputs (inzichten vanuit onderzoek) via outcomes (veranderingen in gedrag op basis van deze inzichten) naar impact (grotere veranderingen in de maatschappij) wordt in meerdere specifieke impact pathways gespecificeerd. In deze Impact Pathwayswordt het gebruik, de aanpassing en de doorwerking van kennis door de tijd heen geprojecteerd. Zo krijgt men meer begrip van de wijze waarop verandering plaats kan vinden en ontstaat een betere greep op de planning, monitoring en evaluatie.

Schematisch zien de Theory of Change en de bijbehorende Impact Pathway(s) er als volgt uit:

Schematische weergave Theory of Change en Impact Pathway

Lees meer
 

Definities kennisbenutting

"FAQ online workshop "Werken met een Impact Plan"

In de komende periode zal meer informatie verschijnen over de toepassing van de Impact Plan Benadering.