Impact Focus benadering

De Impact Focus Benadering brengt onderzoeksresultaten een stap dichter richting toepassing(en) in de maatschappij. NWO wil met deze benadering onderzoekers ondersteunen en de kans op maatschappelijke impact vergroten. Deze benadering is onderdeel van het kennisbenuttingsbeleid van NWO, dat erop gericht is het maatschappelijk potentieel van onderzoeksresultaten zoveel mogelijk te benutten.

Succesvolle toepassing van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk hangt van veel factoren af, omvat veel verschillende activiteiten en gaat niet vanzelf. Zo kan het nodig zijn om in kaart te brengen wat de randvoorwaarden zijn waarbinnen de inzichten in de praktijk werken, een partij te vinden of te creëren die de kennis wil implementeren of een product, dienst of beleid verder wil uitwerken. In sommige onderzoeksprogramma’s kiest NWO (samen met andere partners) er bewust voor gericht bij te dragen aan dit proces.

Vanuit de Impact Focus Benadering stelt NWO verschillende randvoorwaarden op en biedt NWO onderzoekers specifieke hulpmiddelen bij de overdracht van kennis. Zo wil NWO de kans vergroten dat onderzoeksresultaten worden geadopteerd en toegepast in de samenleving.

Van kennis naar toepassing

De Impact Focus benadering richt zich op het overbruggen van de stap van de omgeving van de onderzoekers (sphere of control; output) naar de omgeving van de stakeholders (sphere of influence; outcome). De benadering is bedoeld voor projecten die zich richten op (minimaal) één concrete activiteit in het proces van kennis naar en toepassing in de praktijk. Het startpunt van deze projecten is reeds opgedane inzichten uit onderzoek (output). Nieuw onderzoek is geen doel binnen deze projecten, maar kan daar onderdeel van uitmaken indien het bijdraagt aan de ontwikkeling van de toepassing of inzicht geeft in het ecosysteem van de toepassing.

Figuur Kennisbenutting - Flow Chart Impact Focus Benadering
Definities:
Output ~ Directe inzichten vanuit een project of programma
Intermediate outcome ~ Eerste stappen richting outcome
Outcome ~ Veranderingen in gedrag, relaties, acties en activiteiten van private en publieke belanghebbenden als gevolg van benutten van output
Impact ~Veranderingen in de maatschappij

Voorwaarden

Kenmerkend voor de Impact Focus Benadering is dat deze van toepassing is op alle disciplines. Het uitgangspunt is een wetenschappelijk resultaat (output) en een concreet idee voor een toepassing in de praktijk. Binnen het onderzoeksproject wordt de vraag beantwoord wat er nodig is om dit resultaat in de praktijk van waarde te laten zijn en wordt er minimaal één gerichte stap (focus) gemaakt richting toepassing. Deze stap (of stappen) kan van drie verschillende typen zijn:

 • A – Van concept naar validatie (Participatory Concept/Solution development): verder ontwikkelen van de oplossing (bijvoorbeeld naar minimal viable product/interventie/service), het testen van een oplossing in de praktijk, of het opschalen van een succesvol concept.
 • B – Van kennis naar gebruik (Capacity strengthening): activiteiten en tools voor kennisoverdracht; Stakeholders helpen output te gebruiken; Capaciteitsversterking; Oplossing overdragen.
 • C – Van faciliteren naar accepteren (Enabling environment): het creëren van een optimale, faciliterende omgeving; Draagvlak en bewustzijn creëren; In kaart brengen van de factoren/voorwaarden om de oplossing in de uiteindelijke omgeving te laten slagen (bijvoorbeeld met eindgebruikers).

Stakeholders worden bij elk Impact Focus project betrokken op een niveau dat proportioneel is gezien de fase waarin het project zicht bevindt. Voorbeelden hiervan zijn: het opstellen en uitvoeren van een strategie om stakeholders te identificeren, stakeholders betrekken bij de ontwikkeling van een product/dienst/beleid of stakeholders motiveren onderzoeksresultaten toe te passen: Beweging van de sphere of control richting de sphere of influence.

Enkele voorbeelden

 

Activiteit

Type A

Type B

Type C

Het toetsen van oplossingen in de praktijk

 •  

 

 •  

Het ontwikkelen van een prototype/’minimal viable product’, service, of interventie

 •  

 

 

Het vertalen van nieuwe inzichten naar een onderwijsmethode of beleid

 

 •  

 

Het uitvoeren van een (technische/commerciële) haalbaarheidsstudie

 

 •  

 

Het opbouwen en/of versterken van capaciteit door het delen van onderzoeksresultaten

 

 •  
 •  

Het onderzoeken van (maatschappelijke) randvoorwaarden

 

 

 •  
Het uitwerken van een juridisch kader voor de implementatie voor impact    
 •  

Het opzetten van een bedrijf (via middelen van EZK, niet NWO) of het klaarzetten voor overdracht van het eigendomsrecht

 

 

 •  

Het ontwikkelen van een business model

 

 •  

 

Het ontwikkelen en (bijdragen aan) implementeren van tool(kit)s

 

 •  

 

Lees ook

Definities kennisbenutting