Governance

Als zelfstandig bestuursorgaan met bevoegdheid om publieke middelen te verdelen valt NWO onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek zijn de taken en bevoegdheden van NWO vastgelegd. Belangrijke governance-zaken heeft NWO vastgelegd in een aantal regelingen.

Bestuursreglement

De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de onderscheiden organen en organisatieonderdelen van NWO is op hoofdlijnen vastgesteld in het Bestuursreglement NWO.

Bevoegdhedenregeling

De Bevoegdhedenregeling NWO is een nadere uitwerking en concretisering van specifieke bevoegdheden die zijn toegekend aan de verschillende organen, organisatieonderdelen en functionarissen binnen NWO. De bevoegdhedenregeling bepaalt wie financieel mandaat/volmacht hebben, wat de verschillende mandaten/volmachten inhouden en welke randvoorwaarden gelden.

Bevoegdhedenregeling NWO

Domeinreglementen

Ieder domeinbestuur heeft na goedkeuring van de raad van bestuur een domeinreglement vastgesteld. In het domeinreglement worden de werkzaamheden van het betreffende domein vastgelegd, alsmede de wijze waarop deze werkzaamheden worden uitgevoerd.