Fundamenten & Methoden van de Chemie

Chemie is een wetenschap die voortdurend in ontwikkeling is, en met name op het grensvlak met de natuurkunde, biologie, informatica en geneeskunde ontstaan nieuwe subdisciplines. ‘Fundamenten & Methoden van de Chemie’ is erop gericht de zichtbaarheid en kracht te waarborgen van de bestaande chemische disciplines als onafhankelijke spelers en aandrijvers van interdisciplinair onderzoek, waarbij de vorming van nieuwe disciplines wordt geïdentificeerd en gestimuleerd.

Het is van fundamenteel belang om zowel binnen experimentele als theoretische disciplines nieuwe conceptuele kaders te ontwikkelen. Dankzij de snelle vooruitgang op het gebied van modellen, rekenmethodes en experimentele technieken binnen het gehele bereik van de chemische wetenschappen zullen we in staat zijn om chemische reacties op steeds kortere afstanden en kleinere tijdschalen te bestuderen en ontstaan er nieuwe mogelijkheden om steeds grotere complexe moleculaire systemen te bestuderen. De combinatie van gedetailleerd inzicht in causale verbanden en nieuwe technieken zal chemici in staat stellen om hun ‘heilige graal’ te vinden: rationeel ontwerp en synthese van moleculen, materialen en processen. Dankzij die vorderingen zullen we moleculen, materie en levende systemen kunnen bestuderen op een complexiteitsniveau waarvoor de chemie de universele en overkoepelende principes kan verschaffen.

Fundamenteel en Methodologisch Chemisch onderzoek in Nederland

De focus van fundamenteel en methodologisch onderzoek in de chemie ligt op de ontwikkeling van nieuwe technieken en het verbeteren van bestaande technieken. Hierbij zijn goede samenwerkingen essentieel, zowel binnen de fundamentele en methodologische chemie, als daarbuiten, met de fysica, biologie, informatica en geneeskunde. Deze ontwikkelingen zullen helpen bij onderzoek naar moleculen, materie en levende systemen, waarbij chemische reacties op steeds kleinere lengte- en tijdsschalen bestuurd kunnen worden alsmede steeds grotere en complexere moleculaire systemen.

Werkgemeenschapscommissie Fundamenten & Methoden van de Chemie

De werkgemeenschapscommissie Fundamenten & Methoden van de Chemie adviseert het Bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) gevraagd en ongevraagd over voorstellen voor nieuwe programma's. De commissie speelt tevens een rol in de bewaking van de voortgang van lopende programma's.

De commissie Fundamenten & Methoden van de Chemie is als volgt samengesteld:

Prof. W.J. (Wybren Jan) Buma, voorzitter, spectroscopie van fotoactieve moleculen & materialen
Prof. S.S. (Shirin) Faraji, vicevoorzitter, theoretische en computationele chemie
Prof. M. (Marc) Baldus, biophysical chemistry, NMR, (membrane)proteins, (bio)materials, biophysics
Prof. B. (Bas) de Bruin, homogene katalyse
Prof. G.J. (Geert Jan) Kroes
Dr. E. (Evgeny) Pidko, catalysis; computational chemistry; inorganic chemistry; green chemistry
Dr A.M. (Anouk) Rijs, physical analytical chemistry; IR spectroscopy-mass spectrometry of biomolecular structure and interactions
Prof. A.P.H.J. (Albert) Schenning, functional (polymeric) materials & devices
Prof. E.M.J. (Sabeth) Verpoorte

NWO-secretaris: Vera Meester

Taken en werkwijze werkgemeenschapscommissies

De werkgemeenschapscommissies hebben de volgende taken:

  • Identificeren van nieuwe ontwikkelingen op het subgebied van de werkgemeenschapscommissie;
  • Contact onderhouden met het onderzoeksveld;
  • Onderhouden van het netwerk met NWA, topsectoren, KNCV, etc;
  • Het bewaken van de voortgang van lopende onderzoeksprogramma's die tot het betreffende subgebied behoren, inclusief het adviseren van de Tafel Chemie bij afsluiting van deze programma's;
  • Monitoring van lopend onderzoek en bestaande faciliteiten én nieuwe initiatieven;
  • Mede vormgeven en uitvoeren van de netwerk- en forumfunctie van NWO in overleg met het veld (zoals tijdens CHAINS);
  • Gevraagd en ongevraagd advies aan de Tafel Chemie en aan het ENW-bestuur.