Tegemoetkomingsregelingen

NWO heeft tegemoetkomingsregelingen vastgelegd om te waarborgen dat aanvragers, die door verschillende externe oorzaken (zoals zwangerschap, kindverlof, zorgverlof, ziekte of bepaalde overmachtssituaties) hinder ondervinden bij het indienen van een aanvraag of het doorlopen van de beoordelingsprocedure, ook gelijke kans maken op een subsidie van NWO. Hieronder vindt u meer informatie over deze regelingen en de situaties waarin zij van toepassing zijn.


Extensieregeling

Bij bepaalde NWO-subsidieprogramma’s bestaat een tijdslimiet, die bepaalt tot wanneer onderzoekers na hun promotie een aanvraag mogen indienen. De NWO-extensieregeling geeft aanvragers van persoonsgebonden subsidies uitstel op de indieningstermijn om negatieve invloed van opgelopen carrière achterstand door ouderschap, zorgverlof of ziekte te voorkomen.

Extensieregeling vanwege opleiding, zorgtaken of ziekteverlof

Kandidaten die de indieningstermijn van de Vernieuwingsimpuls of de Rubicon niet halen, kunnen verlenging krijgen vanwege een opleiding tot klinisch specialist, aantoonbaar zorgverlof of langdurige ziekte. Voor de Vernieuwingsimpuls geldt maximaal 5 jaar verlenging en bij de Rubicon-beurs kan er maximaal één jaar verlengd worden.

Extensieregeling voor ouders

De NWO-extensieregeling voor ouders biedt aanvragers van de Vernieuwingsimpuls of de Rubicon een verlenging van de indieningstermijn als zij één of meerdere kinderen hebben gekregen. Eventuele negatieve invloed van een opgelopen carrière-achterstand op de subsidiekansen van jonge ouders wordt hiermee gematigd. Niet alleen aanvragers die vanwege hun zwangerschaps- en bevallingsverlof zijn verhinderd kunnen aanspraak maken op de tegemoetkomingsregeling. Ook aanvragers met adoptieverlof, geboorteverlof (ook wel: partnerverlof) en verlof in verband met de opname van een pleegkind vallen onder de in de regeling gehanteerde term 'kindverlof'.

Bij de vernieuwingsimpuls heeft de biologische moeder recht op 18 maanden verlenging en de andere ouder krijgt per kind 6 maanden verlenging. Extensie voor ouders wordt uitsluitend verleend indien de kinderen deel uitmaken van de eigen huishouding. De totale maximale extensie is in dit geval 5 jaar per ouder. Bij de Rubicon-beurs heeft de biologische moeder recht op 16 weken verlenging en krijgt de andere ouder per kind 5 weken verlenging. In totaal kan er per ouder voor de Rubicon één jaar verlengd worden.

Meer informatie


Tegemoetkomingsregeling kinderverlof

Waar de NWO-extensieregeling voor ouders verlenging van de indientermijn biedt, biedt de tegemoetkomingsregeling kindverlof mogelijkheden voor aanvragers van persoonsgebonden subsidie die tijdens de beoordeling van hun aanvraag zijn verhinderd om volgens de reguliere procedure schriftelijke of mondelinge input te leveren. Andere onvoorziene omstandigheden die de aanvrager belemmeren deel te nemen aan de aanvraagprocedure vallen onder overmacht.

Belemmering tijdens procedure

De tegemoetkomingsregeling biedt aanvragers die door kindverlof zijn verhinderd de mogelijkheid om de secretaris van het betreffende programma te verzoeken het moment van indienen van het weerwoord of het houden van het interview naar een eerder of later moment te verplaatsen. Ook kan de aanvrager in aanmerking komen voor een verlenging van de schriftelijke indientermijn  (normaliter 5 werkdagen), en kan hij of zij ervoor kiezen om mondelinge input via Skype te geven.

Onder ‘kindverlof’ wordt verstaan zwangerschapsverlof, adoptieverlof, geboorteverlof (ook wel: partnerverlof) en verlof in verband met de opname van een pleegkind.

Opnieuw indienen aanvraag

Daarnaast maakt de tegemoetkomingsregeling kindverlof het mogelijk om met behoud van indienkans de aanvraag in de volgende subsidieronde opnieuw in te dienen. Als de aanvrager al een deel van de ronde doorlopen heeft, zoals de vooraanmeldingsfase, kan de aanvrager in de nieuwe ronde deze fase zelfs overslaan.

Download