Science for Using Research - SURe

NWO-WOTRO Science for global development hecht belang aan het versterken van de wetenschappelijke basis voor 'knowledge brokering' activiteiten. 'Knowledge brokering' omvat alle activiteiten en processen die kennisdeling en – benutting en co-creatie tussen onderzoek, beleid en praktijk faciliteren. Deze call richt zich op de onderzoeksprogramma’s die worden uitgevoerd voor de Nederlandse kennisplatforms die zijn gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze kennisplatforms, en de daaruit voortkomende calls for proposals en onderzoeksprojecten richten zich op thema's als 'Water', 'Food and Business', 'Inclusive Development', 'Sexual and Reproductive Health and Rights' en 'Security and Rule of Law'.

Waarvoor

In deze call verrichten postdoc onderzoekers activiteiten op het gebied van de effectiviteit van verschillende manieren van ‘knowledge brokering’ die worden ondernomen door onderzoeksprojecten zelf, maar ook naar de wijze waarop de kennisplatforms onderzoek linken aan beleid en praktijk. 
Elk project dient van start te gaan met een systematische review, gevolgd door een empirische fase. Aanvragers worden aangemoedigd om samen met onderzoekers of vertegenwoordigers van kennisplatforms projectvoorstellen te ontwikkelen. Naast het leveren van nieuwe, wetenschappelijke inzichten over ‘knowledge brokering’ worden projecten ook geacht om deze inzichten te vertalen naar het verbeteren van de brokering-benaderingen van onderzoeksprojecten, - programma’s en kennisplatforms. 

Voor wie

Onderzoeksvoorstellen kunnen worden ingediend door een aanvrager die als hoogleraar, universitair (hoofd)docent of onderzoeker met een vergelijkbare positie aan een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut verbonden is. 
Onderzoekers uit lage- of middeninkomenslanden  en vertegenwoordigers van de vijf kennisplatforms kunnen mede-aanvrager zijn. Dit is niet verplicht, maar geniet sterke voorkeur.

Wat aanvragen

De maximale subsidie-omvang per project is 200.000 euro.  De looptijd van een project is minimaal 12 maanden en maximaal 36 maanden. 

Financiering dient rechtstreeks ten goede te komen aan het project en kan worden gebruikt voor: 

  • Personeelskosten: de inzet van postdoc onderzoeker(s) tot max. 140.000 euro; 
  • Materiële kosten: tot max. euro 25.000,-/ jaar bij  fulltime inzet voor onderzoeks-  en kennisdelingsactiviteiten (apparatuur, verbruiksgoederen, inhuren specifieke expertise, reis- en verblijfskosten e.d.).

Wanneer

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 januari 2017. 

Beoordeling

Criteria

Ontvankelijke voorstellen worden beoordeeld aan de hand van twee criteria:

  • Wetenschappelijke kwaliteit 
  • Relevantie

Procedure

Onderzoeksvoorstellen worden voor het vaststellen van de ontvankelijkheid eerst beoordeeld op formele criteria. Indien ontvankelijk, wordt het voorstel op bovenstaande criteria beoordeeld door leden van de Internationale Adviescommissie. Aanvragers krijgen de gelegenheid te reageren op beoordelingsrapporten. 
Op basis van de rapporten en het wederhoor brengt de Internationale Adviescommissie een advies uit aan het besluitvormende orgaan van NWO-WOTRO, waarop besluitvorming volgt.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

31 januari 2017 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

700.000 euro

Wetenschapsterrein

WOTRO Science for Global Development

Speerpunt

Bevorderen van kennisbenutting (2011-2014)

Nieuw financieringsinstrumentarium

Om samenwerking te bevorderen harmoniseert NWO de huidige subsidie-instrumenten zoveel mogelijk.

Contact

Ir. Han van Dijk Ir. Han van Dijk +31 (0)70 3440945 h.vandijk@nwo.nl