Thematische Technology Transfer (TTT)

Onderzoeksorganisaties en investeerders kunnen via de regeling Thematische Technology Transfer financiering aanvragen voor een thematische inzet op kennisoverdracht (pijler 1) en het vergroten van risicofinanciering voor kennisstarters (pijler 2). Voor pijler 1 kan maximaal € 2.500.000 worden aangevraagd. Voor pijler 2 is een geldlening van maximaal € 5.300.000 beschikbaar, exclusief maximaal € 200.000 managementkosten.

Waarvoor

De Thematische Technology Transfer-regeling rust op 2 pijlers. Het doel van pijler 1 is dat onderzoeksorganisaties hun krachten bundelen voor een thematische inzet op kennisoverdracht. De TTT-subsidiemodule stimuleert thematische samenwerking op het gebied van kennisoverdracht tussen onderzoeksorganisaties.

Thematische samenwerking versnelt benutten van maatschappelijke en economische kansen van wetenschap:

 • Als onderzoeksorganisaties de krachten bundelen neemt de kans toe dat ideeën uitgewerkt worden op de plek waar ze de beste ondersteuning vinden. Samenwerking biedt bovendien de gelegenheid om van elkaars activiteiten te leren.
 • Goede verbindingen tussen de onderzoeksorganisaties onderling helpen om ideeën uit te werken die vragen om expertise uit meerdere onderzoeksorganisaties (de zogenaamde cross-overs).
 • Samenwerking rondom een bepaald thema door meerdere onderzoeksorganisaties biedt de benodigde massa die nodig is voor investeerders om daar omheen te bouwen aan expertise en een netwerk.

Door de krachten van onderzoeksorganisaties en investeerders te bundelen, draagt de TTT-subsidiemodule er aan bij dat:

 • Er meer financiering beschikbaar komt voor kennisstarters in de risicovolle, eerste ontwikkelingsfase;
 • Investeerders en onderzoeksorganisaties elkaar beter weten te vinden: door de vereiste gebundelde aanvraag van de onderzoeksorganisaties en het investeringsfonds voor de TTT-subsidiemodule worden barrières op het gebied van werkcultuur, organisatie en incongruentie van expertise weggenomen;
 • Onderzoeksorganisaties, onderzoekers en studenten in een eerder stadium inzicht krijgen in hetgeen de markt vraagt, wat leidt tot kansrijkere kennisstarters.

Voor wie

Voorwaarden pijler 1

 • Minimaal 3 onderzoeksorganisaties;
 • Samenwerking rondom een (zelfgekozen) thema met sterk potentieel vanuit excellente wetenschappelijke basis voor innovaties van processen, producten of diensten;
 • De samenwerking levert een hoge economische en maatschappelijke toegevoegde waarde op.

De activiteiten binnen pijler 1 richten zich op:

 • Screening van de kennis en scouting van potentiële gebruikers;
 • Verwerven van intellectuele eigendomsrechten;
 • Activiteiten voor het creëren van spin-offs;
 • Bekendheid geven aan het thematisch consortium en ook verspreiding van de resultaten;
 • Onafhankelijk uitvoeren van validatieprojecten.

Voorwaarden pijler 2 TTT-fonds Het fonds-deel van de aanvraag dient aan de volgende criteria voldoen:

 • Het fonds heeft een samenwerkingsverband met ten minste 3 onderzoeksorganisaties. Deze onderzoeksorganisaties mogen de krachten hebben gebundeld in een hiervoor opgerichte entiteit (thematisch consortium).
 • Het fonds is actief binnen een specifiek thema. De betrokken onderzoeksorganisaties of het thematisch consortium is actief binnen hetzelfde thema.
 • Het fonds heeft de vorm van een kapitaalvennootschap, vennootschap met een afgescheiden vermogen, of rechtspersoon met een afgescheiden vermogen niet zijnde een vennootschap, ingericht naar het recht van één van de lidstaten van de Europese Unie. *Het fonds verstrekt groeifinanciering aan kennisstarters. Herfinanciering van bestaande verplichtingen is niet toegestaan.
 • In de eerste 6 jaar van het fonds moeten de investeringen plaatsvinden. Uiterlijk 15 jaar na de start van het fonds, moet het fonds worden geliquideerd.
 • Het fonds begeleidt de kennisstarters actief.
 • Minimaal 10% van het investeringsbudget is afkomstig van particuliere investeerders.
 • Het fonds heeft een externe fondsbeheerder.

Wat aanvragen

Voor de periode 1 april 2019 t/m 3 juni 2019 bedraagt het budget € 24 miljoen. Per aanvraag geldt de volgende maximale subsidie:

 1. Pijler 1: maximaal € 2.500.000, maar maximaal 50% van subsidiebedrag van de geldlening uit pijler 2
 2. Pijler 2: maximaal € 5.300.000 geldlening en maximaal € 200.000 managementkosten

wanneer

U kunt een aanvraag indienen van 1 april t/m 3 juni, 17.00 uur CEST.

Meer informatie

Subsidieaanvragers vragen subsidies gebundeld aan. Hiervoor moeten de subsidieaanvragers, te weten het TTT-fonds en de onderzoeksorganisaties, een samenwerkingsverband aangaan: een zogenoemd TTT-samenwerkingsverband. Het TTT-samenwerkingsverband dient bij de aanvraag een thematisch technology transferplan (hierna: TTT-plan) in, dat bestaat uit 3 onderdelen:

 1. een kennisoverdrachtplan voor pijler 1;
 2. een fondsplan voor pijler 2 met dezelfde thematische focus;
 3. een plan waarin de samenhang tussen het kennisoverdrachtplan en het fondsplan beschreven staat.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

3 juni 2019 14:00

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

€ 24 miljoen

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen

Speerpunt

Kennisbenutting (2019-2022)

Contact

Dhr. dr. X. (Xavier) Weenink (Programmamedewerker) Dhr. dr. X. (Xavier) Weenink (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001 242 x.weenink@nwo.nl