Take-off fase 2 - Vroegefasetrajecten WO/HBO/TO2

Oprichters van een startende onderneming die kennis hebben overgenomen of bezit van Nederlandse universiteiten, door NWO erkende onderzoeksinstituten, erkende TO2-instellingen en Nederlandse hogescholen, kunnen een geldlening aanvragen voor een maximum van 250.000 euro. Dit kan via Take-off fase 2, een programma gericht op het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de (toegepaste) wetenschap.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten. Deze gaat uit van de informatie die tot op heden bekend is, en dat de geldende maatregelen (m.b.t. sluitingen van openbare gelegenheden en aanbevelingen m.b.t. minimaliseren van persoonlijk contact) op 6 april komen te vervallen. Wanneer de maatregelen worden verlengd zal deze richtlijn worden herzien.

Onder lopende rondes verstaan rondes waarvan de eerste deadline al is geweest (vooraanmelding of volledige aanvraag). Voor die rondes geldt:

 • Rondes waarbij géén interactie met aanvragers meer is vereist vinden doorgang volgens planning. Commissievergaderingen worden via teleconference georganiseerd.
 • Interviews die vóór 1 mei zijn gepland worden uitgesteld. Omdat het onzeker is dat de maatregelen worden opgeschort na 6 april worden interviews in de rest van april ook uitgesteld. Om onzekerheid voor aanvragers te beperken wordt ernaar gestreefd de interviews zo snel als mogelijk te laten plaatsvinden. Dat dat lastig wordt is duidelijk. Het bij elkaar krijgen van de commissies is niet zomaar op korte termijn te regelen.
 • Voor schriftelijke interactie met aanvragers in lopende rondes worden de deadlines verruimd, omdat de huidige situatie ze mogelijk kan hinderen in het schrijven van een aanvraag.
  • Voor weerwoorden wordt de termijn verdubbeld
  • Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de deadline met een maand uitgesteld.

Zie voor uitgebreidere informatie www.nwo.nl/corona.

Waarvoor

Take-off fase 2 richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de (toegepaste) wetenschap. Het gaat daarbij om het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling vanuit Nederlandse universiteiten, door NWO erkende onderzoeksinstituten, erkende TO2-instellingen en Nederlandse hogescholen en worden benut door de startende ondernemer (innovatieve starter). De onderzoeksresultaten worden gebruikt om product-, proces-, zorg- of diensteninnovaties te ontwikkelen in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma). 

Voor wie

U kunt deze financiering aanvrager wanneer u oprichter bent van een startende onderneming en kennis heeft overgenomen of bezit van Nederlandse universiteiten, door NWO erkende onderzoeksinstituten, erkende TO2-instellingen, en Nederlandse hogescholen.  

Wat aanvragen

Take-off vroegefasetrajecten verstrekt subsidies in de vorm van een geldlening tot een maximum van € 250.000 aan pas gestarte ondernemingen (start-ups) voor de uitvoering van vroegefasetrajecten op basis van kennisinnovaties uit Nederlandse universiteiten, door NWO erkende onderzoeksinstituten, erkende TO2-instellingen, en Nederlandse hogescholen. De looptijd van deze geldlening is maximaal 2 jaar.

Voor Take-off vroegefasetrajecten worden subsidies in de vorm van een geldlening verstrekt, waarover rente is verschuldigd. Het onderdeel vroegefasetrajecten is uitsluitend bedoeld voor innovatieve nieuwe bedrijvigheid. Daarbij moet ‘nieuw’ begrepen worden als aantoonbaar niet ouder dan 5 jaar op het moment van indiening van een aanvraag, gerekend vanaf de datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 

Wanneer

 • Aanvragen voor vroegefasetrajecten kunnen tot 11 februari 2020, 14:00 uur als intentieverklaring per e-mail worden ingediend, via take-off@nwo.nl. Een volledig voorstel kan uiterlijk worden ingediend tot 10 maart 2020, 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

De rangschikkingscriteria voor Take-off WO fase 2 – vroegefasetrajecten zijn: 

 • Kennisbasis en innovativiteit 

  • kennis die aan de basis ligt van het bedrijfsidee;
  • vernieuwende elementen; 
 • Commercieel potentieel

  • toepassingsmogelijkheden en toegevoegde waarde; 
  • markt- en commerciële perspectieven;
 • Kwaliteiten van het team 

  • wetenschappelijke expertise aanvrager(s) en ondersteunend personeel;
  • ondernemers- en commerciële vaardigheden;
  • Motivatie en ambitieniveau van het betrokken team
 • Kwaliteit van het projectplan

  • praktische en economische aanpak;
  • activiteitenplan; 
  • projectbegroting, opgesplitst naar projectactiviteit;

Procedure

De Adviescommissie van Take-off wordt bij het advieswerk ondersteund door een poule van onafhankelijke deskundigen. Het betreft onder meer ondernemende wetenschappers (uit verschillende wetenschapsgebieden), ondernemers en private financiers. De onafhankelijke deskundigen en de aanvragen worden door het Take-off bureau over drie clusters verdeeld. Deze clusters zijn bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma.

In de interviewronde krijgen de aanvragers de gelegenheid om hun aanvraag te presenteren aan de Adviescommissie en de onafhankelijke deskundigen in het cluster, die daarna de gelegenheid hebben tot het stellen van vragen ter nadere toelichting van de aanvraag.

Meer informatie

Voor de Engelstalige formulieren zie de Engelse pagina van Take-off Fase 2.

Tijdspad Take-off ronde voorjaar 2020

 • 6 januari 2020 Openstelling call
 • 11 februari 2020 14:00u Deadline indiening intentieverklaring
 • 10 maart 2020 14:00: Deadline indiening volledige aanvragen
 • 4 t/m 29 mei 2020 Periode interviewdagen
 • 22 juni 2020 Bekendmaking van het besluit (onder voorbehoud)

Het programma Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van ZonMw en NWO (penvoerder: domein Toegepaste en Technische Wetenschappen). Take-off wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

Er is een kleine fout geconstateerd in de tabel waar het budget kan worden ingevoerd. Regel 6 en 7 van de personeelskosten en regel 4 en 5 van de materiële kosten worden niet opgeteld in het totaal. Deze fout is gecorrigeerd in alle versies van de aanvraagformulieren. Excuus voor enig ongemak.


Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

10 maart 2020 15:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

2.400.000 euro

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen

Programma

Take-off

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contact

Richard Nievaart, MSc (Programmamedewerker) Richard Nievaart, MSc (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001302 r.nievaart@nwo.nl